Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1465/08-2/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku stosowanej przy sprzedaży związków fosforowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku stosowanej przy sprzedaży związków fosforowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka kupuje surowce chemiczne takie jak dwufosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) z zawartością żelaza w masie nieprzekraczającej 0,03% suchego bezwodnego produktu oraz dwufosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu, a następnie sprzedaje je w niezmienionej postaci kontrahentom na terenie Polski. Za zakup wymienionych związków chemicznych Spółka otrzymuje faktury raz ze stawką 7%, innym razem ze stawką 22% VAT. Wymienione surowce chemiczne znajdują się w klasyfikacji PKWiU w grupie "Nawozy i grupy azotowe" (kod grupy PKWiU 24.15). Należy jednak zauważyć, że dwufosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) z zawartością żelaza w masie nieprzekraczającej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.10) oraz dwufosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.20) niepołączone z innymi związkami chemicznymi nie mają właściwości nawozu. Dopiero zmieszanie ich w określonej konfiguracji pozwoli uzyskać wyrób chemiczny mający zastosowanie w przetwórstwie przemysłowym. Zależnie od sposobu wykorzystania wymienionych surowców chemicznych zależy ich docelowe wykorzystanie, czy to jako związki fosforowe do mieszanek paszowych (które zostały wyłączone ze stawki preferencyjnej VAT zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 74, poz. 444), czy też do innych celów. Kontrahenci nie informują do jakich celów wykorzystają nabyte od Spółki surowce chemiczne. Spółka nie wymaga i nie otrzymuje od nabywców oświadczeń do jakich celów wykorzystają zakupione związki fosforowe. Wymienione związki chemiczne zostały umieszczone przez ustawodawcę w klasyfikacji PKWiU w sekcji D: Produkty przetwórstwa przemysłowego podsekcji G: wyroby chemiczne grupa 24.1: Chemikalia podstawowe (kod grupy 24.1), Nawozy, gdzie indziej nie sklasyfikowane (kod grupy 24.15.80), Dwuwodoroortofosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) (kod grupy 24.15.80- 40), kod grupy w zestawieniu PKWiU 24.15.80-40.10 dla dwuwodoroortofosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie nie przekraczającą 0,03% suchego bezwodnego produktu oraz kod grupy w zestawieniu PKWiU 24.15.80-40.20 dla dwuwodoroortofosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jaką stawkę VAT po 1 maja 2008 r. należy stosować do sprzedaży dwufosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie nieprzekraczającej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.10) oraz dwufosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.20) jeżeli zbywca nie zna dalszego przeznaczenia zakupionego surowca chemicznego.

2.

Czy Spółka powinna odbierać oświadczenia od nabywców surowców chemicznych o zamierzonej formie dalszego wykorzystania związków fosforowych w celu ustalenia właściwej stawki VAT dla sprzedawanych surowców chemicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, istota sprawy sprowadza się do tego, iż kupowane i sprzedawane przez Spółkę związki chemiczne zostały umieszczone przez ustawodawcę w zestawieniu klasyfikacji PKWiU w sekcji D: Produkty przetwórstwa przemysłowego, podsekcji G:wyroby chemiczne, Chemikalia podstawowe (kod grupy 24.1), Nawozy, gdzie indziej nie sklasyfikowane (kod grupy 24.15.80) "Dwuwodoroortofosforan amonowy (fosforan jednoamonowy) (kod grupy 24.15.80-40), kod grupy w zestawieniu PKWiU 24.15.80-40.10 dla dwuwodoroortofosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie nie przekraczającą 0,03% suchego bezwodnego produktu oraz kod grupy w zestawieniu PKWiU 24.15.80-40.20 dla dwuwodoroortofosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu.

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444) stanowi bowiem, że w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do wyżej wymienionej ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Ze stawki 3% zostały zwolnione między innymi nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych, Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, związki fosforowe do mieszanek paszowych (PKWiU ex 24.15.80). Należy jednak pamiętać, iż w miejsce stawki 3% będzie miała zastosowanie stawka 7% VAT. Nie jest to związane z późn. zm. w u.p.t.u., lecz z tym, że po prostu zastosowanie będzie znajdował art. 41 ust. 2 u.p.t.u w związku z pozycjami 54-60 załącznika nr 3 do u.p.t.u. (gdzie przewidziana jest stawka 7% VAT). Dotychczas te przepisy były wyłączone przez bardziej szczególny przepis art. 146 ust. 1. pkt 1. u.p.t.u., który wszakże od dnia 1 maja 2008 r. nie ma już zastosowania.

Spółka kupując wymienione związki chemiczne otrzymuje faktury raz ze stawką 7% innym razem, zaś ze stawką 22% VAT. Zgodnie z zestawieniem PKWiU sprzedawane związki chemiczne pod kodem PKWiU 24.15-80.40 objęte są 7% stawką VAT.

Specyfikacja chemiczna związków fosforowych, które są przedmiotem wniosku o interpretację nie pozwala uznać tych związków jako nawóz, gdyż składają się one z azotu w 12%, wodoru, oraz z tlenu i fosforu w 60%. Aby spełniły one swoje zadanie w przemyśle muszą być one zmieszane z innymi związkami chemicznymi. Sprzedając surowce Spółka nie wie w jakim celu zostaną one wykorzystane. Nie ma możliwości ustalenia czy powyższe związki fosforowe nie zostaną wykorzystane do mieszanek paszowych, które zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444) z dniem 1 maja 2008 r. zostały wyłączone z preferencyjnej stawki VAT. Spółka jako przedsiębiorca nie ma też obowiązku nałożonego na nią prawem odbierania oświadczeń od kontrahentów, w których deklarowaliby oni zakres wykorzystania zakupionych związków fosforowych dla celów podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji w związku, iż zestawienie PKWiU przewiduje stawkę 7% dla związków chemicznych z grupy 24.15-80.40 należy taką stawkę stosować przy sprzedaży wszystkich związków fosforowych oferowanych przez Spółkę na terenie Polski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W związku z ww. ustawą wyłączone zostały ze stawki 3% nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, związki fosforowe do mieszanek paszowych sklasyfikowane pod symbolem ex. PKWiU 24.15.80. Stosownie do art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)- zwanej dalej ustawą ww. stawka podatku obowiązywała (z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. (poz. 57 załącznika nr 6 do ustawy - PKWiU ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, związki fosforowe do mieszanek paszowych).

Z uwagi na powyższe stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dniem 1 maja 2008 r. dla towarów wymienionych pod poz. 61 załącznika nr 3 do ustawy (ex 24.15.80 nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych, nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, związki fosforowe do mieszanek paszowych), stawka podatku wynosi 7%.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje dostawy następujących towarów:

* dwufosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie nieprzekraczającej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.10),

* dwufosforanu amonowego (fosforanu jednoamonowego) z zawartością żelaza w masie powyżej 0,03% suchego bezwodnego produktu (kod grupy PKWiU 24.15.80-40.20) jeżeli zbywca nie zna dalszego przeznaczenia zakupionego surowca chemicznego.

Wnioskodawca podnosi, iż nie zna przeznaczania, tych towarów tj. nie wie w jakim celu zostaną one wykorzystane.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Przy czym Minister Finansów, nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych towarów, bowiem uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, a odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot dokonujący dostawy towarów.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w związku z ww. przepisami należy stwierdzić, iż z dniem 1 maja 2008 r. dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU: 24.15.80-40.20 i 24.15.80-40.10, obowiązuje stawka obniżona w wysokości 7%.

Ponadto należy wskazać, iż ustawa, ani też przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują obowiązku złożenia przez nabywcę ww. towarów oświadczenia, w jakim celu będą wykorzystane te towary.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl