Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1444/08-2/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia tego podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia tego podatku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza rozbudować własną stację paliw położoną na działce gruntowej nr "x" w G. W tym celu po długoletnich negocjacjach, zakupiła od Gminy G. (zwana dalej Gminą) przyległą do działki "x", działkę nr "y". Obie działki płożone są bezpośrednio przy jednym z głównych skrzyżowań miasta G., w punkcie krzyżowania się trzech dróg krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Z uwagi na fakt, iż stacja paliw jest położona w pasie drogowym, Spółka nie miała żadnej możliwości podjęcia rozbudowy stacji ponieważ blokował ją istniejący plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie. Plan zagospodarowania przestrzennego zakładał budowę ronda na terenie przyległym do stacji i utratę przez Spółkę możliwości prowadzenia w tym miejscu działalności gospodarczej, z uwagi na brak możliwości skomunikowania stacji paliw z rondem. W związku z powyższym Spółka podjęła rozmowy z Gminą w celu zmiany usytuowania ronda względem należącej do niej stacji paliw i stworzenie podatnikowi możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w tym miejscu. Efektem wzajemnych rozmów jest przesunięcie ronda przestrzennie względem stacji paliw należącej do Wnioskodawcy oraz wyrażenie zgody na sprzedaż na rzecz Spółki wspomnianej powyżej działki nr "y" wraz możliwością otrzymania zgody na rozbudowę stacji. Mając na uwadze, iż miejsce to ma strategiczne znaczenie dla Spółki ze względu na atrakcyjne położenie biznesowe, Spółka wyraziła zgodę na partycypację w kosztach budowy ronda aby spełnić bezwzględny warunek pozwalający na funkcjonowanie stacji w tym miejscu. Jak wspomniano wyżej, pozwolenie na rozbudowę stacji paliw było uwarunkowane zawarciem pomiędzy Spółką a Gminą porozumienia w zakresie przebudowy istniejącego skrzyżowania. W efekcie podpisanego porozumienia w obrębie stacji paliw podatnika powstanie świetnie skomunikowany system trzech dróg o znaczącym natężeniu ruchu z bardzo dogodnym systemem wjazdów i wyjazdów z/na stację paliw podatnika. Spółka partycypuje w blisko...% ogólnych kosztów związanych z budową ronda. Koszty te obciążały bezpośrednio Spółkę. Faktura dokumentująca wydatek zostanie wystawiona na Spółkę. Zmodernizowana infrastruktura komunikacyjna wokół stacji paliw stanowi własność Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez Spółkę wydatki ściśle wiążą się z podstawową działalnością gospodarczą podatnika. Partycypacja w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego wokół stacji paliw była warunkiem sine gua non otrzymania pozwolenia na rozbudowę stacji paliw. Bez poniesienia nakładów na infrastrukturę towarzyszącą Spółka nie mogłaby zrealizować inwestycji budowlanej na działce nr "y", co więcej nie mogłaby dokonywać czynności opodatkowanych w tym miejscu, z uwagi na niedogodne położenie komunikacyjne stacji paliw podatnika względem ronda.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki.

Zdaniem Wnioskodawcy na mocy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, ustawodawca uprawnił podatników do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Aby określić czy przedmiotowe wydatki służą czynnościom opodatkowanym należy zbadać cel ich poniesienia. Spółka jak argumentowano powyżej, aby poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą została zobligowana do podpisania porozumienia z gminą w zakresie poprawy układu komunikacyjnego wokół stacji paliw. Reasumując, wydatek związany z budową ronda w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw jest związany z prowadzonym w tym miejscu przez Spółkę przedsiębiorstwem, a tym samym Spółka może dokonać odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Takie stanowisko w zakresie odliczenia naliczonego podatku VAT zostało podzielone w wyrokach WSA w Warszawie z dn. 13 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3537/06 i III SA/Wa 3630/06, teza z tego drugiego wyroku brzmi następująco: Inwestycja w infrastrukturze (rondo) związana z budową Centrum handlowego stanowi nieodpłatne świadczenie przez Spółkę, na rzecz gminy. Jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT, ale podmiotowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, ponieważ realizacja inwestycji pozostaje w związku z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto zauważyć należy, iż przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawa Podatnika do zaliczenia wydatków poniesionych na partycypację w kosztach przebudowy ronda bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego. W kwestii udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie osobne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl