Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1434/08-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

"P. Spółka z o.o. będzie dokonywać w okresie 1 lipca 2008 - 31 października 2008 r. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników. Spółka posiada kasy fiskalne.

Przed 1 lipca 2008 r. Spółka dokonywała odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników. Co do zasady Spółka nie ewidencjonowała tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, z uwagi na zwolnienie, o którym mowa w punkcie 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1807). Sporadycznie zdarzały się przypadki ujęcia w kasie fiskalnej odpłatnej dostawy towarów tub odpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników Spółki.

Spółka dokonywała nieodpłatnego przekazania towarów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1807), nieodpłatne przekazanie towarów było ewidencjonowane w kasie fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników Spółki będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników, Spółka nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008 r. Nr 113, poz. 720) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 października 2008 r. czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18-20,23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W pozycji 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1807) wskazano dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Z powyższego wynika, że do 31 października 2008 r. zwolniona z ewidencjonowania jest dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników podatnika, za wyjątkiem dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2008 r. Nr 113, poz. 720).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak stanowi art. 111 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 7 pkt 3 cyt. ustawy ustawodawca wskazał, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższą delegację Minister Finansów zrealizował m.in. poprzez wydanie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720). Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. zastępując uprzednio obowiązujące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

Stosownie do uregulowań zawartych w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pkt 2 § 2 cyt. rozporządzenia, ustawodawca określił, iż do dnia 31 października 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania czynności objęte do dnia 30 czerwca 2008 r. zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), których nie dotyczą poz. 5, 9, 15, 16, 18 - 20, 23 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

W przywołanym w pkt 2 § 2 cyt. rozporządzenia, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), w poz. 34 ustawodawca określił, iż czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W załączniku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych, tj. cytowanego już rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 720), w poz. 34 ustawodawca rozszerzył zakres czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wskazując, iż ze zwolnienia tego, oprócz dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, korzysta również dostawa towarów i świadczenie usług przez spółdzielnie na rzecz członków lub innych osób które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Jednocześnie ustawodawca zawarł zastrzeżenie, iż zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania wskazane w poz. 34 załącznika do cyt. rozporządzenia nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008 r.

Należy ponadto wskazać, iż w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r., ustawodawca wskazał katalog sytuacji, dla których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 rozporządzenia. Zgodnie z uregulowaniami ww. § 4 ust. 1 zwolnień nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1.

do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2.

przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

3.

przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4.

przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

5.

przy dostawie:

a.

sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

b.

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

6.

przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7.

przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;

8.

przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

9.

przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Jak stanowi § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepis ust. 1 pkt 4-7 nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z poz. 34 załącznika do rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie § 3 ust. 6, lub podatnik utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami rozporządzenia również z innego tytułu.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Spółka w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. będzie dokonywała odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników. Przed 1 lipca 2008 r. Spółka dokonywała już odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników i co do zasady nie ewidencjonowała tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z uwagi na zwolnienie, o którym mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących. Sporadycznie zdarzały się jednak przypadki ujęcia w kasie fiskalnej odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników Spółki. Wnioskodawca wskazał, iż dokonywał nieodpłatnego przekazania towarów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących; nieodpłatne przekazanie towarów było ewidencjonowane w kasie rejestrującej.

Wątpliwości Spółki budzi zagadnienie czy w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż dokonując odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z obowiązującym do 30 czerwca 2008 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz swoich pracowników na podstawie § 2 tego rozporządzenia w związku z poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

Mocą obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących mogą nadal korzystać do dnia 31 października 2008 r. te same czynności, które były objęte zwolnieniem do dnia 30 czerwca 2008 r. na podstawie § 2 w związku z poz. 34 załącznika, tj. m.in. dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Reasumując, dokonując dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz pracowników w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. Spółka będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, na mocy § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl