Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1411/08-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdzą że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W okresie od 26 kwietnia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. Powiat K, na podstawie umowy dn. 27 lutego 2006 r., realizował projekt pn. "Restauracja Kolegium w K" w ramach wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) Działanie 3.1 - Obszary wiejskie. W wyniku realizacji projektu przeprowadzono restauracje Kolegium Pojezuickie w K, przywracając pierwotny układ budynku. Realizując projekt powiat poniósł następujące wydatki: przeprowadzenie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, drogowych, z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz z promocją projektu. Z uwagi na brak możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT, w związku z nabywanymi przez Powiat towarami i usługami niezbędnymi do realizacji projektu, został on zakwalifikowany i wykazany w kategorii kosztów kwalifikowalnych oraz został zrefundowany powiatowi w wysokości faktycznie poniesionej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat K ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat K nie miał możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości. Powiat K realizując projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 prawidłowo zaliczył podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych i uzyskał jego refundację. Do współfinansowania przez Komisję Europejską nie kwalifikują się podatki, które są odzyskiwane (odliczane). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; z późn. zm.), obniżenie lub zwrot podatku należnego zależy od związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Powiat K, choć jest czynnym podatnikiem, to w przypadku opisanego projektu pn. "Restauracja Ko w K" nie ma do czynienia ze sprzedażą opodatkowaną. Nabywane przez Powiat K towary i usługi nie służyły do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Projekt nie ma charakteru komercyjnego, w związku z tym nie generuje dochodów podlegających opodatkowaniu. W odrestaurowanych pomieszczeniach mieszczą się trzy instytucje: Muzeum Regionalne, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 7 i 19 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że refundacja otrzymana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) Działanie 3.1 - Obszary wiejskie stanowiła dofinansowanie na realizację projektu "Restauracja w K" (przeprowadzono restauracje Kolegium w K, przywracając pierwotny układ budynku). Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 86 ustawy, warunkiem rozliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych jest związek dokonywanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Wnioskodawca, warunku tego nie spełniał, ponieważ zakupione towary i usługi nie służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując należy stwierdzić, iż w myśl powyższych przepisów realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tak więc nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 5 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 5 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 5 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl