Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-140/11-8/ISZ
Możliwość zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu 28 stycznia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 21 marca 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 9 marca 2011 r., pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 23 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT wskazanych we wniosku szkoleń.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 marca 2011 r. (data wpływu 21 marca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 9 marca 2011 r. oraz pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 kwietnia 2011 r. oraz pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Agencja świadczy m.in. usługi szkoleniowe, które do 31 grudnia 2010 r. były zwolnione z VAT na podstawie art. 43, jako usługi wymienione w Załączniku nr 4 do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) zwalnia przedmiotowo usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Na podstawie art. 5c pkt 3 oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 62 ust. 1 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Agencja została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta dnia 23 czerwca 2004 r. pod numerem ewidencyjnym jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego o profilu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

W zakresie swojej działalności Agencja prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców którego usługi były zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 jako usługi wymienione w Zał. 4 do ustawy. Od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia przedmiotowo usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty-wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych.

W uzupełnieniu Spółka wskazała, iż:

1.

W zakresie swojej działalności Agencja. prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców. Szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza, że spełniona zostaje przesłanka, że usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2.

Szkolenia finansowane są w całości lub co najmniej w 70 % ze środków publicznych, jednostki korzystające ze szkoleń posiadają i są finansowane ze środków publicznych (np. jednostki samorządu).

3.

Wszystkie szkolenia wymienione we wniosku do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 24 stycznia 2011 r. realizowane przez Agencję przeprowadzane są za pośrednictwem Ośrodka Szkoleniowego w oparciu o posiadany wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i są objęte zakresem działalności oświatowej wskazanej w ww. wpisie.

4.

Usługi szkoleniowe, wymienione w pytaniu 1 i 3 wniosku z 24 stycznia 2011 r. nie dotyczą szkoleń prawa jazdy kategorii B. Proponowana tematyka szkoleń (dot. pyt. 1 i 3) realizowanych przez Agencję to:

* Księgowość małych i średnich firm

* Pracownik kadrowo-płacowy

* Podstawy obsługi komputera

* Obsługa kasy fiskalnej

* Grafika komputerowa

* Pierwsza pomoc przedmedyczna

* Wizaż i stylizacja paznokci

* Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek dzieci i młodzieży.

W uzupełnieniu z dnia 02.06.2011 wskazano, iż we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2011 r. wskazano, że Agencja została wpisana na podstawie art. 5c pkt 3 oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta dnia 23 czerwca 2004 r. pod numerem ewidencyjnym jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, nazwa szkoły lub placówki - Ośrodek Szkoleniowy.

Stanowisko Agencji przedstawione we wniosku zawierało sformułowanie, że od dnia 1 stycznia 2011 r. na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, świadcząc usługi na terenie miast województwa nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego stosując przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy VAT.

W uzupełnieniu do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyjaśniono, że usługi szkoleniowe świadczone przez Agencję są przeprowadzane w ramach działalności Ośrodka Szkoleniowego na terenie Miasta i województwa, w Filiach Ośrodka Szkoleniowego.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. odnośnie pytania 1. tj. "Czy Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Miasta, świadcząc usługi na terenie miast województwa... według oceny Spółki, nie wskazuje jednoznacznie no to, że art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT pozwala skorzystać ze zwolnienia. W związku z tym Agencja stoi na stanowisku, że nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego stosując przepisy wyżej wymienionego artykułu.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2011 r. zawierał również informację, że Agencja prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców, gdzie szkoli kierowców w zakresie prawa jazdy kat. B.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku z 24 stycznia 2011 r. odnośnie pytania 2 tj. "Czy Agencja. może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT świadcząc usługi w zakresie kursów na prawo jazdy kat. B.

Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Według naszej oceny wymieniony wyżej przepis wskazuje jednoznacznie na to "że Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) tj." usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach."

Agencja przeprowadza szkolenia na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu (np. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Szkolenia są w całości lub co najmniej w 70 % finansowane ze środków publicznych. Według oceny Spółki, może ona skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT świadcząc usługi na rzecz jednostek samorządu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, świadcząc usługi na terenie miast województwa.

2.

Czy Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT świadcząc usługi na terenie miast województwa w zakresie kursów na prawo jazdy kat. B.

3.

Czy Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT świadcząc usługi na terenie miast województwa na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu, np. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Agencja na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta, świadcząc usługi na terenie miast województwa nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a).

Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, świadcząc usługi na terenie miast województwa na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu, np. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Agencja może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) świadcząc usługi na terenie miast województwa w zakresie kursów na prawo jazdy kat. B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 23 %, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Przepis art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, s. 1 z późn. zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Środkami publicznymi, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania lub uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, wraz z dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związane - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Ustawodawca zwolnił również z podatku od towarów i usług usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26) lecz: prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a) powołanej ustawy, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Artykuł 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wskazuje, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl ust. 2 pkt 3 powołanego przepisu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, dany podmiot musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Podkreślić jednak należy, że zwolnienie od podatku o którym mowa powyżej, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia ze środków publicznych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca świadczy m.in. usługi szkoleniowe. Na podstawie art. 5c pkt 3 oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 62 ust. 1 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Agencja została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta dnia 23 czerwca 2004 r. pod numerem ewidencyjnym jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego o profilu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. W zakresie swojej działalności Spółka prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców.

W uzupełnieniu, Spółka wskazała, że:

1.

Szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, co oznacza, że spełniona zostaje przesłanka, że usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

2.

Szkolenia finansowane są w całości lub co najmniej w 70% ze środków publicznych, jednostki korzystające ze szkoleń posiadają i są finansowane ze środków publicznych (np. jednostki samorządu).

3.

Wszystkie szkolenia wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 24 stycznia 2011 r. realizowane przez Wnioskodawcę przeprowadzane są za pośrednictwem Ośrodka Szkoleniowego w oparciu o posiadany wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i są objęte zakresem działalności oświatowej wskazanej w ww. wpisie.

4.

Usługi szkoleniowe, wymienione w pytaniu 1 i 3 wniosku z 24 stycznia 2011 r. nie dotyczą szkoleń prawa jazdy kategorii B. Proponowana tematyka szkoleń (dot. pyt. 1 i 3) realizowanych przez Agencję to:

* Księgowość małych i średnich firm

* Pracownik kadrowo-płacowy

* Podstawy obsługi komputera

* Obsługa kasy fiskalnej

* Grafika komputerowa

* Pierwsza pomoc przedmedyczna

* Wizaż i stylizacja paznokci

* Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek dzieci i młodzieży.

Jednocześnie we własnym stanowisku strona podnosi, że nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. W związku powyższymi informacjami zawartymi we wniosku i jego uzupełnieniu nie można jednoznacznie uznać, że Wnioskodawca świadczy wskazane usługi jako jednostka objęta systemem oświaty, co skutkuje tym, iż nie ma on prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

W niniejszej sprawie, przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Szkolenia te mają na celu podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Wskazać należy, iż szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Art. 90 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy reguluje iż, prawo jazdy otrzymuje osoba, która odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy, wynika iż szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone:

1.

w formie kursu - w ośrodku szkolenia kierowców;

2.

w formie zajęć szkolnych dla uczniów - przez szkołę, w której programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

Natomiast ośrodek szkolenia kierowców może być prowadzony przez przedsiębiorcę - art. 102 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Zatem należy stwierdzić, że szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B jest ściśle uregulowane w ww. przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Usługi szkoleniowe prowadzone dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Oznacza to, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach kursu prawa jazdy kategorii B są prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach Prawa o ruchu drogowym i są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenie to ma na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia pojazdów silnikowych kategorii B, tj. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż prowadzone szkolenia bezpośrednio dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B od dnia 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie w opisie stanu faktycznego Spółka nie wskazała odrębnych przepisów na podstawie których prowadzi ona szkolenia z zakresu: Księgowość małych i średnich firm, Pracownik kadrowo-płacowy, Podstawy obsługi komputera, Obsługa kasy fiskalnej, Grafika komputerowa, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Wizaż i stylizacja paznokci, Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek dzieci i młodzieży.

Spółka wskazała, że "Agencja przeprowadza szkolenia na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu (np. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Szkolenia są w całości lub co najmniej w 70% finansowane ze środków publicznych".

Wskazać należy, że organizowanie przez Wnioskodawcę ww. szkoleń zawodowych nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) lub lit. b) ustawy o VAT obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r..

Z przepisów tych jednoznacznie wynika, iż zwolnione są z podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Z przedstawionych okoliczności sprawy, nie wynika, aby ww. szkolenia były prowadzone na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, oraz aby Spółka uzyskała akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Usługi z zakresu szkoleń: Księgowość małych i średnich firm, Pracownik kadrowo-płacowy, Podstawy obsługi komputera, Obsługa kasy fiskalnej, Grafika komputerowa, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Wizaż i stylizacja paznokci, Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek dzieci i młodzieży Wnioskodawca przeprowadza na rzecz jednostek organizacyjnych samorządu (np. Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) i są one w całości lub w 70% finansowane ze środków publicznych.

Zatem ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, jeżeli są one w całości finansowane ze środków publicznych. Natomiast usługi szkoleń zawodowych, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl