Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-140/07-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

"M" s.c. w ramach swojej działalności prowadzi m.in. sprzedaż detaliczną komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Dla tego celu stosowana jest też sprzedaż internetowa i z wykorzystaniem aukcji internetowych. "M" s.c. jest podatnikiem VAT i prowadzi ewidencję sprzedaży dokonywanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej.

Prawie wszystkie transakcje opisanego rodzaju są przeprowadzane w ten sposób, że po podjęciu decyzji, klient dokonuje zapłaty na konto Spółki, po czym towar jest wysyłany do klienta. Dla uproszczenia, w dalszej części niniejszego wniosku sprzedaż wykonywana w opisany sposób będzie określana jako sprzedaż wysyłkowa.

Przyjętą przez Spółkę formą zapłaty za tak wykonywaną sprzedaż jest polecenie przelewu, zazwyczaj realizowane on-line. Oznacza to, że zapłaty są uznawane na koncie spółki przez całą dobę, również w godzinach nocnych, a także w czasie dni świątecznych i wolnych od pracy.

Oznacza to też, że w myśl właściwych przepisów (przytoczonych w poz. 45 wniosku) momentem powstania obowiązku podatkowego jest czas, w którym miało miejsce otrzymanie należności. Co do zasady przyjęte jest, że zaewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej winno mieć miejsce z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Obecnie Spółka ewidencjonuje tego typu zdarzenia bez zbędnej zwłoki w pierwszych godzinach dnia następnego lub pierwszego dnia pracy po dniach wolnych od pracy. Wówczas data zaewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej nie pokrywa się z datą, w której powstał obowiązek podatkowy. Spółka nie ma możliwości ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej w datach otrzymywania należności z tego tytułu jeżeli ma to miejsce w opisanych wyżej dniach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Kiedy winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej sprzedaż wysyłkowa, za którą zapłata jest uiszczana przelewem on-line przed wysyłką towaru, szczególnie wówczas, gdy uznanie konta Spółki z tego tytułu ma miejsce w czasie dni wolnych od pracy, w czasie których Spółka nie działa.

Problem ten ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli dni wolne od pracy mają miejsce na przełomie miesięcy, bądź roku.

Zdaniem wnioskodawcy działanie Spółki opisane we wniosku jest działaniem jedynie możliwym, a zatem - w istniejących okolicznościach - prawidłowym.

Sprawa daty rejestrowania sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej w opisanych okolicznościach nie jest regulowana istniejącymi przepisami.

Wyjściem alternatywnym, które mogłoby być stosowane na skutek wyraźnej dyspozycji przepisu, byłoby zastosowanie zasady wymienionej w art. 19 ust. 2, tj. uznanie, że obowiązek podatkowy w takich przypadkach następuje z chwilą wydania (wysyłki) towaru na zasadach przewidzianych w art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego. Obecnie rozwiązanie takie, jako - naszym zdaniem - racjonalne, nie znajduje oparcia w istniejących przepisach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.) - podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy,

Przepisy prawa podatkowego nie określają momentu, w którym dana transakcji powinna być zarejestrowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy zatem przyjąć, że winno mieć to miejsce z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast w myśl art. 19 ust. 2 - jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób.

Pojęcia "wydanie towaru" nie zdefiniowano na potrzeby ww. ustawy. Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Uwzględniając powyższe, w przypadku opisanym przez Spółkę, tj. dokonania całości zapłaty na konto za zamówiony towar, który następnie jest wysyłany odbiorcy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, obowiązek zarejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej powstaje z chwilą przekazania tego towaru do wysyłki.

Wymieniony we wniosku art. 19 ust. 11 (jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części) reguluje moment powstania obowiązku podatkowego oraz wiążący się z nim moment rejestracji transakcji na kasie fiskalnej w przypadkach częściowej zapłaty za towar.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl