Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1389/08-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w P, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (złożono osobiście w dniu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji świadczonych dla jednostek budżetowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji świadczonych dla jednostek budżetowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w P na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i Zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów WSSE w W oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze woj. m (Dz. Urz. MZ nr 10 poz. 56 z późn. zm.) § 7 załącznika; prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług, badań, badań laboratoryjnych, opinii sanitarnych; PKWiU 75.12; gromadząc dochody na rachunku dochodów własnych; jako państwowa jednostka budżetowa.

Usługi wykonuje dla osób fizycznych, prawnych i jednostek budżetowych państwowych i samorządowych.

W zakresie usług jest podatnikiem podatku VAT nr NIP:. Za usługi wystawiana jest faktura VAT z wyszczególnioną stawką VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wykonując usługi: badania wody, badania środowiska pracy oraz badanie skuteczności procesu sterylizacji dla jednostek budżetowych państwowych i samorządowych PSSE w P... jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane na rzecz jednostek budżetowych nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na postawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozp. MF z dn. 27.04. 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7. Przy czym zarówno towary jak i usługi dla potrzeb podatku od towarów i usług są identyfikowane w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej, o czym stanowią przepisy art. 2 pkt 6 cyt. ustawy i art. 8 ust. 3 cyt. ustawy.

Zgodnie z uregulowaniami art. 15 ust. 1 cyt. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W ust. 2 art. 15 ustawodawca wskazał, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast jak wynika z postanowień art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zwrócić uwagę, iż Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne są państwowymi jednostkami budżetowymi, wykonującymi zadania nałożone głównie przepisami ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.). Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały określone w Rozdziale 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (...) wykonuje m.in. organ - państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Ust. 2 art. 10 ww. ustawy wskazuje, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i w przepisach odrębnych. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny kieruje działalnością odpowiedniej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej. Stacje sanitarno-epidemiologiczne są więc zakładami opieki zdrowotnej, finansowanymi z budżetu państwa. Ust. 3 art. 15 ww. ustawy wskazuje, iż stacja sanitarno-epidemiologiczna może być prowadzona w formie jednostki budżetowej.

W stosunku do stacji sanitarno-epidemiologicznych uprawnienia organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej posiada Minister właściwy do spraw zdrowia.

Z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujących te organy uznaje się za podatników podatku od towarów i usług jedynie w zakresie zadań realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, której działalnością kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jako jednostka obsługująca organy władzy publicznej, w zakresie w jakim wykonuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Z informacji zawartych w niniejszym wniosku wynika, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w P... prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług: badań, badań laboratoryjnych, opinii sanitarnych, które są zaklasyfikowane do PKWiU 75.12. PSSE w P... w ramach wykonywania czynności świadczonych jako państwowa jednostka budżetowa wykonuje usługi dla osób fizycznych, prawnych i jednostek budżetowych państwowych i samorządowych gromadząc dochody na rachunku dochodów własnych. Z powyższe usługi Wnioskodawca wystawia faktury VAT z wyszczególnioną stawką podatku VAT.

W myśl ogólnej zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54, poz. 5345 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ponadto, zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie niektórych czynności z opodatkowania tym podatkiem.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 6 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi należące do PKWiU ex 75, tj. usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Symbol ex oznacza, że stawka ma zastosowanie tylko do danego wyrobu lub usługi z danego grupowania;

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym załącznikiem pod PKWiU oznaczonym jako 75.12 wymienione zostały "usługi kierowania działalnością instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, edukacją, kulturą i innymi rodzajami działalności na rzecz społeczeństwa, poza ubezpieczeniami społecznymi"

Jak wynika więc z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, usługi świadczone przez PSSE w P... sklasyfikowane pod PKWiU 75.12 nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, gdyż zwolnienie wskazane w załączniku Nr 4 do ustawy w poz. 6 odnosi się wyłącznie do usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zatem usługi świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w P... w zakresie badań laboratoryjnych, opinii sanitarnych zaklasyfikowane do PKWiU 75.12, jeżeli nie będą wykonywane jako zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których PSSE w P... została powołana, lecz będą realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg stawki podatku VAT w wysokości 22%, wskazanej w art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

Jednakże na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 138 zostały wymienione "usługi w zakresie rozprowadzania wody" oznaczone PKWiU 41.00.2, a pod poz. 153 "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" oznaczone symbolem PKWiU 90.0. Zatem wyłączenie wskazane w § 8 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzenia nie będzie miało miejsca, gdyż P w P... nie świadczy usług należących do usług zaklasyfikowanych do PKWiU jako 41.00.2 oraz 90.0.

Należy ponadto zauważyć, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminów "jednostka budżetowa", "zakład budżetowy" czy "gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej." W związku z tym, należy posiłkować się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, sektor finansów publicznych tworzą m.in.:

1.

organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały;

2.

gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej "jednostkami samorządu terytorialnego", oraz ich związki;

3.

jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;

4.

inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ww. ustawy, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1-3.

Reasumując, jeżeli Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w P..., będąca jednostką budżetową, będzie świadczyła usługi z zakresu badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji dla jednostek budżetowych państwowych i samorządowych, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, i zadania te nie będą na PSSE w P... nałożone odrębnymi przepisami, dla realizacji których została powołana, to usługi te będą zwolnione z podatku od towarów i usług, na mocy § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl