Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1384/08-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności dokumentowania realizowanej sprzedaży ciągłej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności dokumentowania realizowanej sprzedaży ciągłej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka T (dalej Spółka) zawarła umowę z podmiotem T (dalej usługobiorca) zarejestrowanym dla potrzeb VAT w Polsce na kompleksową usługę handlowo - logistyczną obejmującą poszukiwanie nowych odbiorców, współdziałanie przy egzekwowaniu należności za sprzedane wyroby, współdziałanie w zakresie spraw wynikających z tytułu reklamacji, transportu i innych spraw dotyczących działań na rynku kontrahenta. Zgodnie z umową usługa rozliczana jest cyklicznie na koniec kwartału na bazie poniesionych kosztów podwyższonych o narzut. Usługobiorca otrzymuje specyfikację kosztów poniesionych przez Spółkę, na podstawie której wystawiana jest faktura VAT w przeciągu 7 dni od daty wykonania usługi. Płatność dokonywana jest w ramach korporacyjnego planu płatności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonując powyższe usługi w sposób ciągły można wystawiać faktury VAT za okresy kwartalne i wykazać je w rejestrach VAT należnego w miesiącu wystawienia faktury VAT i nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi (ostatniego dnia kwartału).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, naczelną zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1), a jeżeli dostawa towaru lub wykonania usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4).

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zwane dalej rozporządzeniem, określił szczegółowo zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania. W myśl § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. Wyrażenie sprzedaż o charakterze ciągłym nie zostało zdefiniowane ani przez ustawę, ani przez rozporządzenie. Przepis art. 2 pkt 22 ustawy określa, że ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży, rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Oznacza to, że także w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy, przy braku odmiennej definicji, sprzedaż oznaczać może także odpłatną dostawę towarów i usług. Natomiast słowo ciągły, za słownikiem języka polskiego, znaczy: dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie; bezustannie, ustawiczny; stale się powtarzający, stały.

Biorąc jednak pod uwagę zapisy ustawy oraz kodeksu cywilnego należy wysnuć wniosek, że sprzedaż o charakterze ciągłym będzie dotyczyła wyłącznie usług wykonywanych w ramach długoterminowych umów, gdzie poszczególne jednostkowe czynności składają się na całość umówionego świadczenia. I tylko w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis § 13 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Mają na uwadze powyższe Spółka uważa, iż postępuje prawidło wystawiając fakturę VAT za usługę o charakterze ciągłym zgodnie z zapisami w umowie kwartalnie oraz ujmując w rejestrach VAT należnego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (kwartału) lub w miesiącu wystawienia faktury VAT i nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi (ostatniego dnia kwartału). Z uwagi na fakt, iż Spółka dopełnia obowiązku prawidłowego udokumentowania powyższej transakcji i przepisy prawa nie stanowią inaczej stanowisko Spółki zasługuje na uwzględnienie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 106. ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) Minister Finansów określił szczegółowo zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "Faktura VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. W przypadku, gdy podatnik określa na fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).

Pojęcie sprzedaży ciągłej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dlatego też, pojęcie ciągłości należy rozumieć zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc je do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Charakter tego zobowiązania jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki ciągłe lub okresowe. W zobowiązaniu ciągłym nie da się wyróżnić powtarzających się czynności, które można byłoby zakwalifikować jako świadczenia samodzielne. Z kolei w ujęciu słownikowym, ciągłość oznacza: dziejący się, odbywający się, trwający stale, nieustannie, ustawicznie, stale powtarzający się, stały.

W ujęciu wskazanego wyżej § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004 r., sprzedaż ciągła to świadczenie polegające na stałym, ciągłym, trwającym stale, powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia. W przypadku sprzedaży ciągłej trudne, a czasami niemożliwe jest wyodrębnienie konkretnego świadczenia strony, czyli jednoznacznego ustalenia momentu dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że kompleksowa usługa handlowo - logistyczna świadczona przez Spółkę, stanowi usługę o charakterze ciągłym i obejmuje poszukiwanie nowych odbiorców, współdziałanie przy egzekwowaniu należności za sprzedane wyroby, współdziałanie w zakresie spraw wynikających z tytułu reklamacji, transport i inne sprawy dotyczące działań na rynku kontrahenta. W konsekwencji powyższego, wystawiając faktury VAT Spółka będzie zobligowana do przyjęcia zasad wynikających z treści § 9 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 13 ust. 2 rozporządzenia. Wykonawca jest zatem zobowiązany do stosowania miesięcznego rozliczenia i wystawienia faktur dokumentujących te usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, w którym były świadczone. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl