Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1375/08-2/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1983 r. matka Wnioskodawczyni, będąca członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w X otrzymała ze Spółdzielni przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr... przy ul...... w X. Wnioskodawczyni wraz z matką zamieszkała w tym mieszkaniu w 1983 r. Matka Wnioskodawczyni zmarła. W związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Wnioskodawczyni jako osoba bliska (córka) wspólnie zamieszkująca w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim z byłym członkiem wystąpiła do spółdzielni o przyjęcie w poczet członków w miejsce zmarłej matki. Decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w X z dnia... października 2007 r. Wnioskodawczyni została przyjęta w poczet członków spółdzielni i zawarto z nią umowę o ustanowieniu na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr... przy ul...... w X w miejsce zmarłej matki.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż mieszkanie to nie było przez nią zasiedlone po 30 kwietnia 2004 r., ponieważ mieszkała w tym mieszkaniu wraz z matką od dnia jego przydziału, tj. od 1983 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w tej sytuacji chcąc przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług i Wnioskodawczyni nie będzie musiała płacić 7% podatku VAT.

Czy w tej sytuacji ma zastosowanie art. 153 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 8 i Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić 7% podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna ona płacić 7% podatku VAT z art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ mieszkanie zostało zasiedlone w 1983 r. i to zasiedlenie trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na odmienne od przedstawionego przez Wnioskodawczynię uzasadnienie.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Z powyższego wynika, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu traktuje się jako dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy ustawodawca postanowił, że jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 i ust. 7 ustawy zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Powyższe zwolnienie nie ma również zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8 ww. ustawy.

Jednakże, z zapisu art. 153 ust. 2 ustawy wynika, iż przepisów ustawy nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 8, jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż wyłączeniu spod ustawy o podatku od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 tej ustawy, podlegają czynności przekształcenia lub ustanowienia odrębnej własności lokalu, w przypadku, gdy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. Celem tego przepisu jest wyłączenie spod ustawy przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienia w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, w odniesieniu do tych lokali, do których spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało ustanowione po raz pierwszy przed dniem 1 maja 2004 r. i zostały one zasiedlone przed tą datą.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że matka Wnioskodawczyni, będąca członkiem spółdzielni w 1983 r. otrzymała przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w tym samym roku lokal został zasiedlony. Wnioskodawczyni w lokalu tym zamieszkuje od dnia jego przydziału (od 1983 r.) Po śmierci matki, Wnioskodawczyni wystąpiła do Spółdzielni o przyjęcie w poczet członków w miejsce zmarłej matki. Decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w X z dnia....10.2007 r. Wnioskodawczyni została przyjęta w poczet członków i zawarto z nią umowę o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłej matki.

A zatem, ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu mieszkalnego i jego zasiedlenie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (ustanowionego ponownie w dniu 25 października 2007 r. na rzecz Wnioskodawczyni) w prawo odrębnej własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku VAT od tej czynności.

Jednocześnie organ podatkowy informuję, iż nie dokonuje analizy dokumentów załączonych do wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl