IPPP1/443-1369/13-2/EK, Ustalenie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na... - OpenLEX

IPPP1/443-1369/13-2/EK - Ustalenie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wyposażeniu świetlicy środowiskowej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1/443-1369/13-2/EK Ustalenie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wyposażeniu świetlicy środowiskowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2012 P. złożyła wniosek o dotacje na realizację inwestycji w ramach programu operacyjnego - Rozwój Obszarów Wiejskich. Organem dotacyjnym jest Urząd Marszałkowski. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla Świetlicy Środowiskowej działającej przy P. Program przewiduje dotacje do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to zaakceptowane przez organ dotacyjne wydatki poniesione w kwocie netto (bez podatku VAT) lub w kwocie brutto uwzględniających podatek VAT. Wnioskodawca złożył wniosek o dotację poniesionych kosztów. Wnioskodawca informuje, że P. posiada status podatnika zwolnionego podmiotowo i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadzi dodatkowo żadnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Inwestycje poniesione w ramach projektu nie wiążą się z ewentualnymi przychodami opodatkowanymi podatkiem VAT. Interpretacja w przedmiotowej sprawie wymagana jest przez Urząd Marszałkowski w celu uznania wydatków brutto jako koszty kwalifikowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy P. ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie wyposażenia dla Świetlicy Środowiskowej w ramach programu operacyjnego-Rozwój Obszarów Wiejskich -Małe Projekty.

Zdaniem P. podmiotu ustawowo zwolnionego z podatku, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie wyposażenia świetlicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a i b) powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl znowelizowanego art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dotację na realizację inwestycji w ramach programu operacyjnego-Rozwój Obszarów Wiejskich. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla Świetlicy Środowiskowej działającej przy P. Wnioskodawca ma status podatnika zwolnionego podmiotowo. Wnioskodawca wskazał, że inwestycje poniesione w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi na przedstawiony stan sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonywane przez Wnioskodawcę - jako podatnika zwolnionego podmiotowo-nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup wyposażenia dla Świetlicy Środowiskowej.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl