Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-136/07-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu elektronicznego. Sprzedaż dokonywana jest w placówce sprzedaży detalicznej (markecie) na terenie kraju.

Oprócz placówki detalicznej (marketu) Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności także magazyny, które są wynajmowane okresowo (na czas od kilku do kilkunastu tygodni) od podmiotów zewnętrznych. W praktyce w każdym z miesięcy Spółka może zawiązywać i rozwiązywać kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt umów najmu takich magazynów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w formularzu NIP-2 oraz NIP-C Spółka ma obowiązek wskazywania adresów wszystkich magazynów opisanych powyżej.

2.

Czy Spółka ma obowiązek dokonywania aktualizacji zgłoszeń, o których mowa w punkcie 1 w odniesieniu do wszystkich magazynów opisanych powyżej.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zwanej dalej "ustawą o NIP") podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się odpowiednio wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych ustalone dla zgłoszenia identyfikacyjnego.

Dane objęte zgłoszeniem precyzuje art. 5 ustawy o NIP, zgodnie z którym zawiera ono w szczególności pełną i skrócona nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom.

Zgodnie z ust. 4 tego artykułu zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy w pierwszej kolejności podkreślić, iż z ustawy o NIP nie wynika wprost wymóg podawania w zgłoszeniu identyfikacyjnym (ani w jego aktualizacji) miejsca prowadzenia przez podatnika działalności. Wymóg taki został przewidziany w formularzu NIP-2 oraz NIP-C (załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych określających wzory formularzy), które nie zawierają definicji miejsca prowadzenia działalności ani nie precyzują czy należy przez nie rozumieć każdy magazyn wynajmowany na określony czas, wyłącznie w celu czasowego przechowywania towarów, które następnie mają być przedmiotem sprzedaży w sieci sklepów prowadzonych na terenie całego kraju.

W ocenie Spółki pojęcie "miejsce prowadzenia działalności" nie obejmuje swym zakresem wszystkich wynajmowanych okresowo magazynów, z których nie jest dokonywana sprzedaż. Przeciwna interpretacja musiałaby prowadzić do wniosku, iż formularze NIP-2 i NIP-C powinny zawierać informacje (adresy) nie tylko sklepu ale także wszystkich magazynów, w którym przechowywane są towary przed dostarczeniem ich do sklepu. Taka interpretacja prowadziłaby również do konieczności aktualizacji danych zawartych w formularzach (NIP-2, NIP-C) w każdym wypadku ustania stosunku najmu magazynu.

W tym miejscu Spółka pragnie zwrócić uwagę na interpretację Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 8 września 2006 r. (sygn. IA-415/107/2006) przytaczającą art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, iż przedsiębiorca we wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji podaje (między innymi) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Te same dane podlegają wpisowi do ewidencji (art. 30 ust. 1 pkt 3 wyżej powołanej ustawy). Zgodnie z tą interpretacją "nie można utożsamiać miejsca wykonywania działalności z miejscem wykonywania czynności składających się na taką działalność. Pojęcia te należy rozróżniać. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest jedno zaś czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej, mogą być wykonywane w różnych miejscach w tym także poza granicami kraju."

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki pojęcie "miejsce prowadzenia działalności" należy odróżnić od miejsca wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą lecz samych w sobie tej działalności nie stanowiących. W ocenie Spółki magazyny wynajmowane okresowo, wykorzystywane do przechowywania towarów przed dostarczeniem ich do sklepu w celu sprzedaży należy traktować jako miejsca wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą o charakterze pomocniczym (podobnie jak inne czynności np. marketingowe, spotkania pracowników w celu opracowania strategii sprzedaży, etc. odbywające się poza miejscem stałego prowadzenia działalności przez Spółkę).

Podsumowując, zdaniem Spółki w formularzu NIP-2 oraz NIP-C Spółka nie ma obowiązku wskazywania adresów magazynów, o których mowa w niniejszym wniosku. Spółka nie ma również obowiązku dokonywania aktualizacji tych formularzy w odniesieniu do tych magazynów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) - zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom.

W myśl art. 5 ust. 4 przedmiotowej ustawy - zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 wymienieni w art. 6 ust. 1 (tj. podatnicy podatku od towarów i usług) - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Pojęcia "miejsce prowadzenia działalności" nie definiuje ww. ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ani też ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Należy zatem wziąć pod uwagę jego słownikowe brzmienie. Miejsce prowadzenia działalności oznacza zatem miejsce, w którym przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej lub statutowej. Za takie miejsce można przykładowo uznać filie, przedstawicielstwa, oddziały, punkty, w których przedsiębiorca podejmuje czynności, nawet w sytuacji, gdy są one organizacyjnie podporządkowane.

Ponadto należy zauważyć, iż na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5 ust. 5 zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959). Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego rozporządzenia. W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia (adresy miejsc prowadzenia działalności) wpisano: "W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc wykonywania działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym - stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu."

Zatem wymienione przez Spółkę magazyny są miejscami wykonywania działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe, Spółka ma obowiązek wykazywania adresów powyższych magazynów w formularzach NIP-2 oraz NIP-C oraz dokonywania aktualizacji tych zgłoszeń w zakresie zmian danych objętych tymi zgłoszeniami.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż powołana przez Spółkę interpretacja Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 8 września 2006 r. nr IA-415/107/2006 (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników) dotyczy konkretnej sprawy podatnika, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl