Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-135/07-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na działce w W budowany jest budynek letniskowy (kategorii III obiektów budowlanych) - całoroczny "Takt (DR)" przez firmę posiadającą uprawnienia i wszelkie zezwolenia.

Parametry: powierzchnia całkowita 132,4m2, powierzchnia użytkowa budynku 80,6m2, powierzchnia zabudowy 83,8m2, kubatura 320,6m3.

Według PKOB budynek klasyfikuje się w grupie 111, w klasie 1110 gdzie mieszczą się samodzielne budynki, takie jak pawilony, domki letniskowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letniskowe itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Jaką stawkę VAT zastosować do robót budowlanych i montażowych polegających na wybudowaniu domu o charakterze rekreacyjnym, całorocznym. Inwestorem jest osoba fizyczna.

Zdaniem wnioskodawcy.

Preferencyjna obniżona do 7 % stawka VAT ma zastosowanie do robót budowlano-montażowych oraz robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Tak wynika z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Art. 146 ust. 2 precyzuje, że przez roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Definicja ustawowa obiektów budowlanych budownictwa mieszkaniowego znajduje się w art. 2 ust. 12 ustawy o VAT. Są to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w grupach: 111 budynki mieszkalne jednorodzinne.

Dom rekreacyjny, całoroczny budowany na działce nr 364 położonej w W, należy do kategorii budynków mieszkalnych. Może więc być opodatkowany preferencyjną 7% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi budowę budynku letniskowego, sklasyfikowanego w grupie PKOB 111, klasie 1110. Budynek przeznaczony jest do całorocznego użytku.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 2 pkt 12 powoływanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Budynek opisany w stanie faktycznym mieści się w grupie PKOB 111 budynki mieszkalne jednorodzinne i jest przeznaczony do całorocznego zamieszkania. Wobec powyższego do robót budowlano-montażowych prowadzonych przy budowie ww. budynku można zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych. Do zastosowania prawidłowej stawki podatkowej niezbędna jest klasyfikacja towaru otrzymana z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl