Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1345/14-2/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest częścią GP - międzynarodowej grupy działającej w sektorze nieruchomości. Wnioskodawca posiada, buduje i zarządza wysokiej jakości nieruchomościami logistycznymi, takimi jak magazyny i centra dystrybucyjne na terenie Polski. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Spółka planuje w 2015 r. nabyć od innej spółki z siedzibą na terenie Polski (dalej: "Zbywca") szereg nieruchomości (wraz z przynależnościami), oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste o numerach (opisanych szczegółowo poniżej, zwanych dalej łącznie wraz z naniesieniami "Nieruchomością"). Zbywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Z uzyskanych od Zbywcy informacji wynika, że działalność polegająca na wynajmie Nieruchomości przez Zbywcę nie stanowi wyodrębnionego organizacyjnie lub finansowo w strukturze Zbywcy działu, wydziału lub oddziału.

Zbywca oświadczył Wnioskodawcy, że Nieruchomość została nabyta przez Zbywcę w latach 90 -tych (za wyjątkiem działki 5/1 nabytej po dniu 1 stycznia 2000 r.) w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości. Zbywca ponadto oświadczył, że Nieruchomość nie stanowi jedynego składnika jego majątku.

W dniu 1 stycznia 2000 r. Zbywca zawarł z inną spółką (dalej: "Najemca") umowę najmu (dalej: "Umowa Najmu z 2000 r."), w której Zbywca oddał Najemcy do używania Nieruchomość wraz z wówczas istniejącymi na niej naniesieniami (z wyjątkiem działki 5/1, o czym szczegółowo mowa poniżej). W dniu zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. działki nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunty zabudowane, natomiast działki nr 3 i 6 stanowiły grunty niezabudowane. Z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę wynika, że w przypadku wybudowania na Nieruchomości nowych budynków, budowli lub ich części po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r. lub ulepszenia istniejących w dniu zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. budynków, budowli lub ich części Najemca oraz Zbywca zgodnie przyjmowali, że Umowa Najmu z 2000 r. obejmuje swym zakresem również wspomniane powyżej nowe budynki, budowle lub ich części oraz wszelkie ulepszenia dokonane na Nieruchomości. Zbywca oraz Najemca nie zawierali dodatkowych aneksów, które każdorazowo szczegółowo określałyby zakres, na jaki rozszerzona była Umowa Najmu z 2000 r. w związku z wybudowaniem lub ulepszeniem poszczególnych obiektów. Niemniej, w przypadku wybudowania nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonania ulepszeń czynsz najmu należny na rzecz Wnioskodawcy ulegał odpowiedniemu podwyższeniu o wartość odpowiadającą wartości dzierżawnej nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonanym ulepszeniom.

W tym kontekście Zbywca poinformował Spółkę, iż działka 5/1 została nabyta przez Zbywcę po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r. Strony tej umowy zgodnie uznały, że przedmiot najmu określony w Umowie Najmu z 2000 r. obejmuje również swoim zakresem działkę nr 5/1, jednak nie podpisano żadnego porozumienia w tym zakresie. Jedyną okolicznością potwierdzającą powyższe jest wzrost czynszu najmu w związku z uzgodnionym przez strony rozszerzeniem zakresu Umowy z 2000 r. o działkę 5/1.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu z 2000 r., Najemca we własnym zakresie zawarł umowy z dostawcami i ponosi koszty zużycia energii elektrycznej (w szczególności dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), wody, odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczówki, gazu, ciepła, wywozu nieczystości stałych i płynnych, koszty konserwacji i napraw, koszty podmiotów świadczących usługi sprzątania oraz ochrony i pielęgnacji. Natomiast w zakresie kosztów usług telekomunikacyjnych (np. telefony, internet) i ubezpieczeniowych, to Zbywca zawarł odpowiednie umowy z dostawcami i ponosi związane z nimi wydatki, które następnie podlegają rozliczeniu z Najemcą.

W dniu 2 stycznia 2011 r. Zbywca oraz Najemca zawarli nową umowę najmu Nieruchomości (dalej: "Umowa Najmu z 2011 r."), która zastąpiła obowiązującą dotychczas Umowę Najmu z 2000 r. i która wskazuje budynki, budowle i ich części oraz ulepszenia na Nieruchomości dokonane przed zawarciem Umowy Najmu z 2011 r. oraz wartość czynszu powiększoną odpowiednio do dokonanych wówczas ulepszeń i innych zmian na Nieruchomości. Umowa ta stanowi także wprost, że przedmiotem najmu jest m.in. działka nr 5/1.

Po zawarciu Umowy Najmu z 2011 r., tj. po dniu 2 stycznia 2011 r. miały miejsce inwestycje, w wyniku których powstały nowe obiekty i urządzenia, jednak w takich przypadkach Spółka oraz Najemca podpisywali w kolejnych latach aneksy do Umowy Najmu z 2011 r. (przykładowo: aneks z 2 stycznia 2012 r" 2 stycznia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r.), które wskazują na szerszy zakres przedmiotu najmu w związku z poniesionymi w międzyczasie nakładami.

Ostatecznie, na dzień sporządzania niniejszego wniosku o interpretację każdy budynek, budowla wraz z urządzeniami budowlanymi po oddaniu do używania (również w przypadku poniesienia wydatków na ich ulepszenie) stanowią przedmiot Umowy Najmu z 2011 r. Wszystkie działki będące przedmiotem Umowy Najmu z 2011 r. są obecnie działkami zabudowanymi.

Szczegółowy opis poszczególnych działek, które składają się na Nieruchomość

Z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków, co do zasady, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do poniesionych przez niego wydatków na wybudowanie lub ulepszenie obiektów znajdujących się na Nieruchomości, a Zbywca z tego prawa skorzystał. Dodatkowo, prawo to przysługiwało Zbywcy nawet w przypadku poniesienia wydatków na wybudowanie lub ulepszenie tych obiektów częściowo przez Zbywcę, a częściowo przez Najemcę lub wyłącznie przez Najemcę, bowiem koszty tych ulepszeń lub budowy były każdorazowo rozliczane między Zbywcą a Najemcą na zasadzie rozliczenia nakładów opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Mając na uwadze powyższe, Zbywca miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego również w związku z budową lub ulepszeniami dokonanymi pierwotnie przez Najemcę i rozliczonymi ze Zbywcą.

Działka nr 1

W momencie zakupu działki nr 1 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 1 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 1 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Parking oraz droga dojazdowa (wybudowana po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r.) zostały wybudowane przez Zbywcę.

Ponadto, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 1, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Zbywcę poniesione w 2011 r. Zbywca nie ponosił natomiast wydatków na ulepszenie drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 1, których kwota przekroczyłaby 30% jej wartości początkowej. Co więcej, Najemca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 1.

Działka nr 2

W momencie zakupu działki nr 2 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 2 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 2 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Obiekty na działce nr 2 zostały wybudowane przez Zbywcę.

Ponadto, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 2, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Zbywcę poniesione w 2011 r. Zbywca nie ponosił natomiast wydatków na ulepszenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej znajdujących się na działce nr 2, których kwota przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Najemca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 2.

Działka nr 3

W momencie zakupu działki nr 3 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 3 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) i plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 3 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne zostały wybudowane przez Zbywcę, natomiast plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) został wybudowany przez Najemcę, a wydatki na jego wybudowanie zostały rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie. Ani Zbywca, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 6

W momencie zakupu działki nr 6 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 6 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.,), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) oraz droga pożarowa (oddana do użytkowania 12 października 2012 r.). Działka nr 6 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (w tym drogą pożarową, która została objęta najmem w związku z zawarciem w dniu 2 stycznia 2013 r. aneksu do Umowy Najmu z 2011 r.) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości (dostawa ta będzie miała miejsce po dniu 2 stycznia 2015 r.).

Obiekty na działce nr 6 zostały wybudowane przez Zbywcę. Ani Zbywca, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 7

W momencie zakupu dziatki nr 7 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 7 znajduje się ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 7 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Obiekty na działce nr 7 zostały wybudowane przez Zbywcę. Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponieśli wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 7, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie, dotyczące wyłącznie ogrodzenia, zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i rozliczone na zasadach opisanych na wstępie.

W stosunku do dróg wewnętrznych znajdujących się na działce nr 7, ani Zbywca ani Najemca nie ponieśli wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Działki nr 8, 9 i 10

W momencie zakupu działki nr 8, 9 i 10 przez Zbywcę stanowiły one grunty niezabudowane. Obecnie na każdej z działek (nr 8, 9 i 10) znajdują się wybudowane przez Zbywcę: oświetlenie drogi i parkingu oraz droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.). Działki nr 8, 9 i 10 wraz ze znajdującymi się na nich obiektami były przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu znajdujących się na działkach nr 8, 9 i 10, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie wspomnianego oświetlenia zostały poniesione przez Zbywcę w 2009 r. Ponadto, Zbywca poniósł także wydatki na ulepszenie drogi dojazdowej z przystankiem znajdującej się na działkach nr 8, 9 i 10, ale kwota tych wydatków nie przekroczyła 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 11

W momencie zakupu działki nr 11 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionego na niej budynku. Obecnie na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy oraz następujące obiekty: ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), budynek dla układu pomp (oddany do użytkowania 28 lutego 1998 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), wiata na opakowania (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac z oświetleniem (oddany do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) oraz ogrodzenie placu palet (oddane do użytkowania 27 czerwca 2013 r.). Działka nr 11 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet, które zostały objęte najmem w późniejszym okresie oraz obiektów wskazanych poniżej jako niestanowiące budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 11 zostały wybudowane przez Zbywcę, z wyjątkiem wiaty na opakowania i placu manewrowego (oddanych do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) wybudowanych przez Najemcę (wydatki na ich wybudowanie zostały rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie) oraz z wyjątkiem budynku Bazy, który znajdował się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca ponosił wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp zostały poniesione (przez Zbywcę) w 2013 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów (dróg wewnętrznych, wiaty na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet) znajdujących się na działce nr 11 nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 12

W momencie zakupu działki nr 12 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz kotłownią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 12 znajduje się budynek Bazy, kotłownia oraz następujące obiekty: plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), dwa kominy kotłowni (oddane do użytkowania 31 grudnia 1999 r.), budynek agregatów (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), kolejny plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) oraz rampa na śmieci (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 12 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 12 zostały wybudowane przez Zbywcę, z wyjątkiem kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci, które zostały wybudowane przez Najemcę, oraz z wyjątkiem budynku Bazy oraz kotłowni, które znajdowały się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Zbywcę. Wydatki na wybudowanie wspomnianego placu manewrowego i rampy zostały rozliczone między Najemcą i Zbywcą na zasadach opisanych na wstępie.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Zbywca ponosił także wydatki na ulepszenie kotłowni, parkingu i chodników znajdujących się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ich ulepszenie zostały poniesione przez Zbywcę w 2000 r. (kotłownia i chodniki) oraz 2011 r. (parking).

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 12 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa, dwóch kominów kotłowni, budynku agregatów, placu pod palety, dróg wewnętrznych, kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 13

W momencie zakupu działki nr 13 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz portiernią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 13 znajduje się budynek Bazy, portiernia oraz następujące obiekty: oświetlenie drogi i parkingu (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 13 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wszystkie obiekty na działce nr 13 zostały wybudowane przez Zbywcę, za wyjątkiem budynku Bazy oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 13 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały poniesione w 2011 r., w odniesieniu do oświetlenia drogi i parkingu w 2009 r., natomiast w odniesieniu do chodników w 2000 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 13 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu pod palety) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 14

W momencie zakupu działki nr 14 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz portiernią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 14 znajduje się budynek Bazy, portiernia oraz następujące obiekty: droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.,), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz parking dla samochodów ciężarowych (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 14 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wszystkie obiekty na działce nr 14 zostały wybudowane przez Zbywcę, za wyjątkiem budynku Bazy oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 14 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia w tym zakresie miały miejsce w 2000 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 14 (drogi dojazdowej z przystankiem, placu pod palety oraz parkingu dla samochodów ciężarowych) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 5/1

W momencie zakupu działki nr 5/1 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 5/1 znajduje się droga dojazdowa wybudowana przez Zbywcę i oddana do użytkowania 31 marca 2002 r. Działka nr 5/1 wraz ze znajdującą się na niej drogą dojazdową była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości. Ani Zbywca ani Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie wspomnianej drogi dojazdowej w kwocie przekraczającej 30% jej wartości początkowej.

Obiekty niestanowiące budynków ani budowli

Na Nieruchomości znajdują się również obiekty, które nie zostały przez Zbywcę ujęte w rejestrze budynków lub środków trwałych. Do takich obiektów należy konstrukcja budynku usługowego znajdująca się na działkach nr 12, 13 i 14, nieukończony budynek rozdzielni znajdujący się na działce nr 12, nieukończony basen stabilizacji znajdujący się na działce nr 12 i 13, tymczasowy budynek dla ekip budowlanych wykorzystywany w okresie budowy Bazy znajdujący się na działce nr 11 oraz nieukończony zbiornik retencyjny wód deszczowych znajdujący się na działce nr 13. Wszelkie wskazane powyżej obiekty znajdowały się na wspomnianych działkach w momencie zakupu Nieruchomości przez Zbywcę.

Zbywca nie ujął wspomnianych obiektów w ewidencji księgowej. Zarówno Zbywca, jak i Najemca nie kontynuowali żadnych prac związanych z tymi obiektami. Obiekty te nadal stanowią nieukończone budynki i nieukończone budowle. Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, iż obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Zbywcę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych z VAT ani objęte zakresem Umowy Najmu z 2000 r. ani Umowy Najmu z 2011 r. Obecnie, obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla Wnioskodawcy żadnej ekonomicznej wartości, a wręcz przeciwnie będą wiązać się z powstaniem dla Spółki dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ich wyburzenia.

Przedmiot sprzedaży

Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotem planowanej sprzedaży na rzecz Spółki będą jedynie Nieruchomości wraz z przynależnościami. Spółka stanie się także (w drodze cesji) stroną wybranych umów dotyczących administrowania Nieruchomością, a przede wszystkim umów z dostawcami mediów.

Przedmiotem przeniesienia przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy w ramach analizowanej transakcji nie będą w szczególności przysługujące lub należące do Zbywcy:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

2.

własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,

3.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

4.

koncesje, licencje i zezwolenia,

5.

patenty i inne prawa własności przemysłowej,

6.

tajemnice przedsiębiorstwa,

7.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Zbywcy.

Wnioskodawca nie przejmie także żadnych zobowiązań Zbywcy, w szczególności związanych z finansowaniem nabycia Nieruchomości przez Zbywcę oraz nie stanie się stroną Umowy Najmu z 2011, która zostanie rozwiązana przed dokonaniem sprzedaży przez Zbywcę Nieruchomości na rzecz Spółki. Wnioskodawca nie uzyska także praw z gwarancji ani praw autorskich związanych z Nieruchomością ze względu na fakt, że Zbywca ich nie posiada lub prawa te już wygasły.

Co więcej, dostawa Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 23 (1) Kodeksu pracy) na Spółkę.

Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca będzie je wykorzystywał do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy przedmiotem sprzedaży przez Zbywcę na rzecz Spółki będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

2. Czy przy założeniu, że Zbywca i Spółka złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1, dostawa tych budynków, budowli lub ich części ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

3. Czy dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14 zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

4. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie nr 1

Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż dla celów VAT przedmiotem sprzedaży przez Zbywcę na rzecz Spółki będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Brak możliwości klasyfikacji Nieruchomości jako przedsiębiorstwa Zbywcy

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie definiuje wprost pojęcia przedsiębiorstwa (tak jak ustawa o p.d.o.p.). Zgodnie jednak z poglądami prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny należy się w tym zakresie odwoływać do definicji przedsiębiorstwa w Kodeksie cywilnym. Sędzia NSA Janusz Zubrzycki w Leksykonie VAT 2010 podkreśla, iż "ustawa o VAT nie określa w treści swych postanowień definicji pojęcia "przedsiębiorstwo". Przedmiotową definicję "przedsiębiorstwo" zawiera art. 551 K.c". Zgodnie z tym poglądem, powszechnie przyjętym w orzecznictwie sądowym oraz w interpretacjach organów podatkowych, w celu określenia zakresu pojęcia przedsiębiorstwa, podobnie jak w przypadku interpretacji tego pojęcia na potrzeby ustawy o p.d.o.p., należy odwołać się do uregulowania art. 551 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

* oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

* własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

* prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

* Wierzytelności,

* prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

* koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej,

* majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

* tajemnice przedsiębiorstwa,

* księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle powołanej definicji, w skład przedsiębiorstwa wchodzą takie składniki materialne i niematerialne, które w sposób zorganizowany służą prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Ważne jest zatem, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w ten sposób, aby przekazany zespół składników majątkowych mógł posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki.

Tymczasem, w przypadku planowanej transakcji nie można mówić o zdolności przenoszonego majątku do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem dostawy na jego rzecz będzie zasadniczo jedynie Nieruchomość wraz z przynależnościami, która sama z siebie nie może być uznana za kreującą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to choćby z faktu, że Zbywca nie prowadzi swojego przedsiębiorstwa w Nieruchomości, gdyż oddał Nieruchomość do używania Najemcy na podstawie umów najmu, wobec czego to Najemca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w oparciu o Nieruchomość. Najemca nie będzie jednak dokonującym dostawy na rzecz Wnioskodawcy, lecz Zbywca.

Przedmiotem przeniesienia przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy w ramach analizowanej transakcji nie będą także przysługujące lub należące do Zbywcy:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

2.

własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,

3.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

4.

koncesje, licencje i zezwolenia,

5.

patenty i inne prawa własności przemysłowej,

6.

tajemnice przedsiębiorstwa,

7.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Zbywcy.

Wnioskodawca nie przejmie także żadnych zobowiązań Zbywcy w szczególności związanych z finansowaniem nabycia Nieruchomości przez Zbywcę oraz nie stanie się stroną Umowy Najmu z 2011, która zostanie rozwiązana przed dokonaniem sprzedaży przez Zbywcę Nieruchomości na rzecz Spółki. Wnioskodawca nie uzyska także praw z gwarancji ani praw autorskich związanych z Nieruchomością ze względu na fakt, że Zbywca ich nie posiada lub prawa te już wygasły.

Co więcej, dostawa Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy) na Spółkę.

W świetle powyższego, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, znakomita większość składników materialnych i niematerialnych, wskazanych w przepisach jako niezbędne z punktu widzenia definicji przedsiębiorstwa nie zostanie przeniesiona na Spółkę. Ponadto, nie jest możliwe zidentyfikowanie zorganizowanego zbioru składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, ponieważ przedmiotem dostawy na rzecz Wnioskodawcy będzie tylko Nieruchomość, której - bez dodatkowych elementów niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (np. umowy z zarządcą nieruchomości, personelu do jej obsługi, itp.) - nie sposób nadać przymiotu "zorganizowania". W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dodatkowe elementy przechodzące na Wnioskodawcę wraz z Nieruchomością (zwłaszcza te dotyczące przynależności, czy też umów z dostawcami mediów) są ściśle związane z Nieruchomością, a ich transfer jest normalną praktyką rynkową w transakcjach nieruchomościowych. W żadnym wypadku przejście tych elementów na Spółkę nie powoduje, iż przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podsumowując powyższe rozważania, Wnioskodawca uważa, iż przedmiotem analizowanej powyżej dostawy Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Spółki dla celów ustawy o VAT będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko jest także w pełni akceptowane przez organy podatkowe. Zostało ono potwierdzone m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB2/436-180/13-4/AF), z dnia 6 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-288/13-4/KG), z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-103/13-2/IGo), z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1108/12-2/EK), z dnia 6 listopada 2012 r. (IPPP1/443-905/12-2/AS), z dnia 18 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR) oraz z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-850/11- 2/PR), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1183/12/AD).

Brak możliwości klasyfikacji Nieruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywcy

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższej definicji, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać dany zespół składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

Należy zauważyć, iż zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz, że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (por. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR, oraz interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-590/11-2/DG).

Wyodrębnienie finansowe oznacza natomiast sytuację, w której sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, następujące okoliczności jednoznacznie wskazują, że przedmiot planowanej transakcji dostawy Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Spółki nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywcy:

* na przedmiot transakcji składa się jedynie Nieruchomość wraz z przynależnościami,

* Nieruchomość nie będzie wyodrębniona organizacyjnie w strukturze Zbywcy na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie będzie ona stanowiła także oddziału Zbywcy wyodrębnionego w KRS,

* nabywane aktywa są tylko sumą poszczególnych środków trwałych, nie będących zorganizowanym zespołem składników powiązanych organizacyjnie,

* w ramach sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia na Spółkę innych aktywów Zbywcy służących mu do wykonywania działalności gospodarczej,

* zbywane aktywa nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, gdyż same w sobie nie posiadają potencjalnej zdolności do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy; Spółka nie będzie mogła tylko i wyłącznie w oparciu o te składniki prowadzić działalności gospodarczej,

* Wnioskodawca nie przejmie w ramach transakcji pracowników, ani zobowiązań czy należności Zbywcy.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedawane aktywa nie są wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W efekcie, przedmiot transakcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Stanowisko, że przenoszone składniki majątkowe nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zostało również potwierdzone w przywołanych powyżej interpretacjach podatkowych, wydanych w zbliżonych stanach faktycznych, m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-103/13-2/IGo), z dnia 15 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1108/12-2/EK), z dnia 6 listopada 2012 r. (IPPP1/443-905/12- 2/AS), z dnia 18 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR) oraz z dnia 6 marca 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-850/11-2/PR), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012 r. (sygn. ITPP2/443-1183/12/AD).

Podsumowując, przedmiotem planowanej dostawy Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy dla celów ustawy o VAT będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pytanie nr 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przy założeniu, że Zbywca i Spółka złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybór opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

a.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,

b.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Warto także zaznaczyć, że na mocy 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przesłanek zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nieruchomość została nabyta przez Zbywcę w latach 90-tych w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

Należy przy tym wskazać, że w chwili nabycia Nieruchomości przez Zbywcę jedynie działki nr 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunt zabudowany, a pozostałe działki, tj. działki nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i 5/1 stanowiły grunty niezabudowane. Mając jednak na uwadze, iż cała Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT mających miejsce w latach 90-tych, oznacza to, iż nie doszło wówczas do pierwszego zasiedlenia jakiejkolwiek części Nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Niemniej, zawarcie przez Zbywcę Umowy Najmu z 2000 r., które bez wątpienia stanowiło oddanie do użytkowania budynków, budowli lub ich części w wykonaniu czynności polegających opodatkowaniu VAT, mogłoby skutkować pierwszym zasiedleniem Nieruchomości.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w momencie zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. działki nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunty zabudowane, natomiast działki nr 3, 6 i 5/1 stanowiły grunty niezabudowane.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że budynki budowle lub ich części znajdujące się na Nieruchomości w momencie zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. (z wyjątkiem działek nr 3 i 6, które stanowiły nieruchomości niezabudowane oraz działki 5/1, nabytej przez Zbywcę po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r.) podlegały pierwszemu zasiedleniu w rozumieniu ustawy o VAT w dniu zawarcia Umowy Najmu z 2000 r.

W odniesieniu do działek nr 3, 6 i 5/1 należy wskazać, że w momencie zawarcia kolejnej umowy z Najemcą, tj. Umowy Najmu z 2011 r., działki te stanowiły nieruchomości zabudowane, a więc do pierwszego zasiedlenia posadowionych na tych działkach budynków, budowli lub ich części doszło w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

W tym momencie doszło także do pierwszego zasiedlenia tych budynków, budowli lub ich części posadowionych na działkach nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14, które nie zostały oddane do użytkowania przed zawarciem Umowy Najmu z 2000 r. (a więc nie podlegały wtedy pierwszemu zasiedleniu), ale zostały oddane do użytkowania przed zawarciem Umowy Najmu z 2011 r.

Niemniej, należy także zauważyć, że niektóre budynki, budowle lub ich części zostały oddane do użytkowania po zawarciu Umowy Najmu z 2011 r. (oraz zostały objęte tą umową na podstawie stosownych aneksów do niej podpisanych przez Zbywcę oraz Najemcę) w okresie dwóch lat poprzedzających dostawę Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet znajdujących się na działce nr 11, oddanych do użytkowania w dniu 27 czerwca 2013 r.

Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, niektóre budynki, budowle lub ich części posadowione na działkach nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14 były przedmiotem ulepszeń, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Budynki, budowle lub ich części, które były przedmiotem ulepszeń przekraczających 30% ich wartości początkowej po zawarciu Umowy Najmu z 2011 r. były oczywiście objęte Umową Najmu z 2011 r. w stanie ulepszonym już w chwili dokonywania tych ulepszeń.

Część z tych ulepszeń została dokonana w okresie dwóch lat poprzedzających dostawę Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku:

i. budynku Bazy oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

W konsekwencji, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Najmu z 2011 r. doszło do pierwszego zasiedlenia Nieruchomości i upłynął obecnie okres dwóch lat od tego pierwszego zasiedlenia - z wyjątkiem tych obiektów, które zostały wybudowane lub uległy ulepszeniu przekraczającemu 30% ich wartości początkowej w okresie dwóch lat poprzedzających dostawę Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, a mianowicie:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Reasumując, skoro dostawa Nieruchomości (z wyjątkiem obiektów wskazanych w punktach (i) - (iii) powyżej) będzie dokonana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, to będzie ona podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością rezygnacji ze zwolnienia wynikającą z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT po spełnieniu wskazanych w tym przepisie warunków.

Na powyższą konkluzję nie ma wpływu okoliczność, czy budynki, budowle lub ich części, które zostały wybudowane po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r., ale przez zawarciem Umowy Najmu z 2011 r. zostały wzniesione przez Zbywcę, czy też przez Najemcę. Jeżeli bowiem nakłady na ich wybudowanie zostały pierwotnie poniesione przez Najemcę, zostały one rozliczone między Zbywcą i Najemcą, a następnie obiekty te zostały objęte Umową Najmu z 2011 r. W konsekwencji, do pierwszego zasiedlenia tych budynków, budowli lub ich części doszło najpóźniej w dniu jej zawarcia, tj, 2 stycznia 2011 r. Spełniają one zatem warunki zwolnienia z VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W opinii Spółki należy zatem uznać, że dostawa Nieruchomości wraz z posadowionymi na nich obiektami, za wyjątkiem obiektów wskazanych w punktach (i) - (iii) powyżej, podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością wyboru opodatkowania VAT tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT dostawy obiektów niestanowiących budynków i budowli

Dodatkowo, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu na wskazanych powyżej zasadach pomimo faktu, że na działkach nr 11, 12, 13 i 14 znajdują się także nieukończone budynki i nieukończone budowle. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Zbywcę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych z VAT ani objęte zakresem Umowy Najmu z 2000 r., ani Umowy Najmu z 2011 r. Obecnie obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla Wnioskodawcy żadnej ekonomicznej wartości, a wręcz przeciwnie - będą wiązać się z powstaniem dla Spółki dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ich wyburzenia. Istnienie tych obiektów obniża więc wartość działek, na których są posadowione. Mając na uwadze powyższe, ze względu na fakt, iż wspomniane obiekty na działkach nr 11, 12, 13 i 14 nie mają żadnej ekonomicznej wartości dla Spółki, zdaniem Wnioskodawcy, obiekty te nie powinny mieć wpływu na ocenę konsekwencji podatkowych sprzedaży Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Spółki. Powyższy pogląd jest ugruntowany zarówno w orzecznictwie sądów unijnych (zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financien) i polskich (zob. np. wyrok NSA z 31 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1375/11, wyrok WSA w Warszawie z 9 sierpnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3099/11, czy też wyrok tego sądu z 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 3297/12), jak i w interpretacjach polskich organów podatkowych (zob. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2013 r., sygn. IPPP2/443-736/13-2/DG lub IPPP1/443-652/13-2/MP).

Podsumowanie

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku, w którym Zbywca i Spółka złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy portierni i placu manewrowego oddaneqo do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Pytanie nr 3

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, dostawa:

i. budynku Bazy (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w 2013 r.), placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet (oddanych do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) i budynku układu pomp (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 13 i 14.

nie będzie spełniała warunków zwolnienia z podatku VAT wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ze względu na następujące okoliczności:

* w okresie między pierwszym zasiedleniem tych obiektów a ich dostawą upłynie okres krótszy niż dwa lata (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT),

* w związku z wybudowaniem placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet znajdujących na działce nr 11 oraz ulepszeniem pozostałych wymienionych powyżej obiektów przekraczającym 30% ich wartości początkowej Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:

i. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,

ii. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz

iii. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14

będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku.

Pytanie nr 4

Wnioskodawca zajmuje stanowisko, iż będzie on uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca po nabyciu Nieruchomości będzie je wykorzystywał do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z otrzymanej od Zbywcy faktury dokumentującej zakup Nieruchomości na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, Zgodnie zaś za art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 11, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, Wnioskodawca nabędzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy u Zbywcy, jednak nie wcześniej niż w miesiącu, w którym Wnioskodawca otrzyma wystawioną przez Zbywcę fakturę VAT dokumentującą ten zakup, lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych miesięcy.

Brak możliwości zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Wnioskodawca uważa, iż w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wynikające z powyższego przepisu ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości, a to z uwagi na poniższe okoliczności:

1.

przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w związku z czym transakcja nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 ustawy o VAT;

2.

sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ustawy o VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z uwagi na złożenie przez Wnioskodawcę i Sprzedającego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, ani też nie będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT z przyczyn wskazanych powyżej.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości nie znajdą zastosowania ograniczenia z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym Wnioskodawcy będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia tego podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl