Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 stycznia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1325/14-2/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony #61485; przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza sklasyfikowana jest wg PKD jako m.in.:

* 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację;

* 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

* 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Świadczone przez firmę Wnioskodawcy usługi to:

a.

szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 280 godzin,

b.

szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym - 80 godzin,

c.

szkolenia dla opiekuna dziennego 160 godzin,

d.

szkolenie uzupełniające dla opiekuna dziennego - 40 godzin,

e.

szkolenie dla wolontariusza - 40 godzin.

Wnioskodawca swoje usługi świadczy w oparciu o wymogi przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 8 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).

Wnioskodawca opiera się na następujących artykułach:

* Art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 3, które regulują kto może być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym oraz jakie szkolenia należy ukończyć na to stanowisko,

* Art. 17 ust. 1, ust. 2, ust. 3, które regulują kto może być wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym oraz jakie szkolenie przygotowawcze musi odbyć,

* Art. 39 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, które regulują kto może zostać dziennym opiekunem i jakie szkolenie podstawowe oraz uzupełniające musi odbyć.

Zgodnie z art. 48. ust. 1 programy szkoleń, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 17 ust. 2 oraz w art. 39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny.

Ust. 2 Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programów szkoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Na mocy art. 49 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368), które precyzuje zakresy programowe poszczególnych rodzajów szkoleń i stanowi podstawę do przygotowywania programów szkoleniowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem każdy z przygotowywanych programów szkoleniowych musi zawierać czas trwania szkolenia, formę organizacji zajęć oraz precyzyjną specyfikację i podział na poszczególne bloki tematyczne.

Prowadzona przez Wnioskodawcę firma otrzymała pozytywną decyzję wydaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzając na okres 5 lat poszczególne programy prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń, tj.:

* program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

* program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

* program szkolenia dla opiekuna dziennego,

* program szkolenia uzupełniające dla opiekuna dziennego,

* program szkolenia dla wolontariusza.

Firma Wnioskodawcy nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie jest ujęty w żadnej ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), która określa zasady funkcjonowania instytucji prowadzących szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracę, firma Wnioskodawcy posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczone przez firmę Wnioskodawcy szkolenia są zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a, zgodnie z którym zwolnienie dotyczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez firmę Wnioskodawcy są zwolnione z podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, ponieważ:

a.

świadczone przez firmę Wnioskodawcy usługi nie są wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT i tak jak Wnioskodawca napisał wcześniej firma Wnioskodawcy nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie jestem ujęty w żadnej ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

b.

realizowane przez firmę Wnioskodawcy szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj.:

* w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),

* w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Z 2011 r. Nr 69, poz. 368),

* w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Dodatkowo zdaniem Wnioskodawcy usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Wnioskodawcy należy uznać za usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, ponieważ spełniają one wymogi definicji usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w odniesieniu do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L2011.77.1). Zgodnie z tym przepisem usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zważyć należy, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o VAT, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Odniesienie opisanego wyżej stanu sprawy do powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca przy świadczeniu przedmiotowych usług nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca wskazał, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Nie został zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a. Ponadto z opisu sprawy nie wynika, żeby firma Wnioskodawcy była podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, tj. była uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo - rozwojową, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W odniesieniu do usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę należy zatem rozpatrzeć możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a - c) ustawy o VAT.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że dla oceny tego, czy usługi polegające na przeprowadzaniu przez Wnioskodawcę szkoleń dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy i opiekunów dziennych, są zwolnione od podatku VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a - c) ustawy o VAT, konieczne jest stwierdzenie:

* czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

* czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach; lub

* czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją; lub

* czy są finansowane w całości ze środków publicznych.

W tym miejscu wskazać należy, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że firma Wnioskodawcy świadczy usługi szkoleniowe z zakresu kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego osób, które ubiegają się o zatrudnienie w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekuna dziennego czy wolontariusza. Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osób szkolonych i mają na celu niewątpliwie uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do pracy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Firma posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Wnioskodawca nie wskazał, że świadczone usługi szkoleniowe objęte zostały akredytacją, ani też, że są one finansowane ze środków publicznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie może również korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c) ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał natomiast, że szkolenia te prowadzone są na podstawie:

* ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),

* rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Z 2011 r. Nr 69, poz. 368),

* ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Zakres obowiązków opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, opiekuna dziennego czy wolontariusza uregulowany został ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1.

co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,

2.

przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Artykuł 17 ust. 1 i 2 ustawy stanowi zaś, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.

Ponadto, w myśl art. 39 ust. 1 pkt 6 ustawy, dziennym opiekunem może być osoba, która odbyła:

a.

160-godzinne szkolenie albo,

b.

40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun (art. 39 ust. 2 ustawy).

Podkreślić w tym miejscu należy, że szkolenia w ww. zakresie nie mogą odbywać się w dowolnej formie.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w art. 48 ust. 1 stanowi, że programy szkoleń, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 17 ust. 2 oraz w art. 39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie, na okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 49 ustawy, wydane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368), które określa zakresy poszczególnych rodzajów szkoleń. W oparciu o wytyczne zawarte w tym rozporządzeniu powinny być opracowywane programy szkoleń.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że posiada pozytywną decyzję wydaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą na okres 5 lat poszczególne programy prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń, tj.:

* program szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

* program szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,

* program szkolenia dla opiekuna dziennego,

* program szkolenia uzupełniające dla opiekuna dziennego,

* program szkolenia dla wolontariusza.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy wskazać należy, że usługi szkolenia dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, opiekunów dziennych i wolontariuszy w kontekście powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia te mają na celu uaktualnienie lub uzyskanie wiedzy niezbędnej dla celów zawodowych, ponieważ szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę przeznaczone są dla osób, które ubiegają się o zatrudnienie w ww. charakterze. Celem szkoleń (w myśl przepisów cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej) jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności dotyczących rozwoju dziecka w wieku do lat 3. Konieczność organizowania takich szkoleń została określona przede wszystkim w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a ponadto w powołanym powyżej rozporządzeniu. Szkolenia te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w ww. odrębnych przepisach.

Zatem stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe dla opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym, opiekunów dziennych i wolontariuszy, tj. dla osób biorących udział w kursach uzupełniających i podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl