IPPP1-443-1311/10-2/BS - Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1311/10-2/BS Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2010 r. (data wpływu 14 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części z tytułu zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części z tytułu zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 9 września 2008 r. zobowiązał Stowarzyszenie w K. do dostarczenia z właściwego organu podatkowego dokumentu zaświadczającego, czy w odniesieniu do realizowanego projektu beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. Stowarzyszenie w K. jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru. Zgodnie z zapisem pkt 3 § 9 statutu Stowarzyszenia w 2002 r. utworzono Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych, który został zarejestrowany pod Nr (...) Centrum Zdrowia Publicznego. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. Od czasu zarejestrowania prowadzi czynną rehabilitację 62 dzieci niepełnosprawnych w systemie dziennym. Źródłami finansowania Ośrodka jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niezależnie od tego Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z innych źródeł. W 2006 r. Stowarzyszenie dokonało zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu - urządzenie diagnostyki w rehabilitacji. Z tytułu zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu została wystawiona przez dostawcę faktura zawierająca podatek od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie w obecnym stanie prawnym ma prawo do odzyskania zapłaconego podatku VAT od zakupu systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw do odliczenia podatku VAT, gdyż statutowa działalność w tej części usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakup ww. systemu dotyczy nieodpłatnego świadczenia usług w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego w zakresie rehabilitacji. Ponieważ dochody przedmiotowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT, stąd też zaliczono go do kosztów kwalifikowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej (ust. 1 pkt 1), zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji (ust. 1 pkt 2), świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa (ust. 1 pkt 3).

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym wniosku Stowarzyszenie nie wykorzystuje zakupionego systemu do wykonywania czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części zawartego w fakturze dokumentującej zakup systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl