Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-131/07-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zabezpieczenia akcyzowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zabezpieczenia akcyzowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma Pana posiada skład podatkowy na produkcję tytoniu do palenia, papierosów, cygar i cygaretek. W ramach prowadzonej działalności dokonuje eksportu tytoniu do palenia luzem, który jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Rosji (obwód Kaliningrad). Jako prowadzący skład podatkowy posiada Pan zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w przypadku eksportu, wymagane jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez prowadzącego skład podatkowy i posiadającego zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego.

Zdaniem wnioskodawcy prowadzący skład podatkowy i posiadający zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego może przemieszczać w celu eksportu wyroby akcyzowe zharmonizowane ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego na podstawie tego zwolnienia bez potrzeby składania zabezpieczenia akcyzowego bądź uzyskania odrębnego zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na takie przemieszczanie. Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), powyższego zwolnienia nie stosuje się w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla dostaw i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przemieszczania między składami podatkowymi na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Wobec powyższego, w każdym przypadku zastosowania procedury zawieszenia akcyzy, o ile nie będzie to dostawa wewnątrzwspólnotowa lub przemieszczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składami podatkowymi na terytorium kraju, podmiot prowadzący skład podatkowy i posiadający zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, dokonujący eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, przemieszczający te wyroby ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego może być zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) przez eksport należy rozumieć wywóz wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej potwierdzony przez graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej; nie jest eksportem wywóz tych wyrobów, jeżeli są oznaczone znakami akcyzy.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym - pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym.

W myśl ust. 2 pkt 2 - pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest również zawieszony, jeżeli wyroby są eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Zatem przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego w celu ich eksportu odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy - prowadzący skład podatkowy, zarejestrowani handlowcy, a także podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz przedstawiciele podatkowi są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 44 ust. 1 - właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy i korzystający z procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz podmiot, który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmioty te spełniają warunki określone w ust. 2.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 - zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla dostaw i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przemieszczania między składami podatkowymi na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Z uwagi na fakt, iż przepis art. 44 ust. 6 nie ma tutaj zastosowania - podmiot dokonujący eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, przemieszczający te wyroby przez terytorium Wspólnoty Europejskiej (spełniający wymogi określone w art. 44 ust. 2 ustawy), może być zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Uwzględniając powyższe przepisy, może Pan na podstawie posiadanego już zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przemieszczać wyroby akcyzowe zharmonizowane w celu eksportu ze składu podatkowego do polskiego granicznego urzędu celnego (które odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) bez potrzeby składania zabezpieczenia akcyzowego bądź uzyskania odrębnego zwolnienia z obowiązku jego złożenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl