IPPP1-443-1306/09-2/PR - Opodatkowanie zaliczek na dostawę nieruchomości wynikających z zawarcia umów przedwstępnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1306/09-2/PR Opodatkowanie zaliczek na dostawę nieruchomości wynikających z zawarcia umów przedwstępnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu 14 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na dostawę nieruchomości wynikających z zawartych umów przedwstępnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na dostawę nieruchomości wynikających z zawartych umów przedwstępnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. I (dalej: Spółka I) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Dnia 12 października 2009 r. Spółka, jako sprzedający oraz Sp. z o.o. II jako drugi sprzedający, podpisały Przedwstępną Umowę Sprzedaży dotyczącą dostawy nieruchomości. Zgodnie z Przedwstępną Umową Sprzedaży kupującym jest Kupujący - Spółka z o.o. (dalej Kupujący).

Zgodnie z umową z 12 października 2009 r. przedmiotem dostawy przez Spółkę I są następujące nieruchomości:

1.

Nieruchomość stanowiąca działkę o numerze 10/8 zabudowana drogą (Nieruchomość Nr 1),

2.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer: 6/19, 10/9 oraz 10/12, na której znajduje się kanalizacja deszczowa (Nieruchomość Nr 2),

3.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 6/10 (Nieruchomość Nr 3),

4.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 6/8, na której znajduje się część budynku biurowo-usługowego (Nieruchomość Nr 4),

5.

Nieruchomość wydzielona z działki gruntu 6/18 zabudowana częścią budynku (Nieruchomość Nr 5), a działka gruntu 6/16 zabudowana budynkami (Nieruchomość Nr 6),

6.

Działka gruntu 6/17, przez którą przebiega podziemna instalacja cieplna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna (Nieruchomość Nr 7),

7.

Działka gruntu 6/23, przez którą przebiega kanalizacja deszczowa i sanitarna (Nieruchomość Nr 8),

8.

Niezabudowana działka gruntu 6/25 (Nieruchomość Nr 9),

9.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 6/22 (Nieruchomość Nr 10),

10.

Nieruchomość wydzielona z działki gruntu numer 7, przez którą przebiega podziemna instalacja cieplna, kanalizacja sanitarna (Nieruchomość Nr 11),

11.

Nieruchomość wydzielona z działki gruntu numer 8. Działka numer 8 jest na dzień złożenia wniosku zabudowana budynkami. Na dzień sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Kupującego działka będzie zabudowana albo niezabudowana (Nieruchomość Nr 12).

Zgodnie z umową z 12 października 2009 r. przedmiotem dostawy przez Spółkę II jest nieruchomość wydzielona z działki 1/3 będącej w użytkowaniu wieczystym tej Spółki, (Nieruchomość Nr 13).

Dnia 14 września 2009 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki I oraz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki II podjęły uchwały o połączeniu Spółki I i Spółki II poprzez przejęcie przez Spółkę I wszystkich praw i obowiązków oraz całego majątku Spółki II. Połączenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 listopada 2009 r. Tym samym Spółka I wstąpiła we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki II.

Nieruchomości wymienione powyżej pod numerami od 1 do 11, a także nieruchomość wymieniona pod numerem 13 oraz posadowione na nich budynki są w chwili obecnej własnością Spółki I (względnie: Spółka I jest użytkownikiem wieczystym tych gruntów).

Nieruchomość wymieniona wyżej pod numerem 12 jest na dzień złożenia niniejszego wniosku własnością Gminy. W umowie z dnia 12 października 2009 r. Spółka I zadeklarowała, że zamierza nabyć należącą do Gminy działkę gruntu Nr 8, a następnie sprzedać wydzieloną z niej nieruchomość.

Spółka Kupująca, zamierza nabyć przedmiotowe nieruchomości pod budowę obiektów handlowych - sklepów o powierzchni powyżej 6.000 m2. Wymienione wyżej nieruchomości przeznaczone są według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny aktywności gospodarczej "AGc" z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod różnego rodzaju działalność gospodarczą, zaplecza techniczne oraz bazy i składy materiałowe z wykluczeniem realizacji uciążliwych obiektów produkcyjnych, a także wszelkich obiektów kolidujących z sąsiedztwem terenów mieszkaniowych i terenów usług publicznych oraz tereny zieleni izolacyjnej "ZI" z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenie zieleni, stref ochronnych i pasów izolacyjnych od obiektów uciążliwych dla otoczenia, a ponadto działki te znajdują się m.in. w następujących strefach polityki przestrzennej: strefa lokalizacji obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 "X6".

Spółka nabyła Nieruchomości Nr od 1 do 10 na podstawie umowy zawartej dnia 11 stycznia 2007 r. Spółka nabyła te nieruchomości od trzech współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych (w zależności od formy prawa do działki). Jeden ze współwłaścicieli oświadczył, iż jest podatnikiem podatku VAT, a dokonana przez niego w ramach umowy z 11 stycznia 2007 r. sprzedaż jest zwolniona z VAT, jako sprzedaż towarów używanych. Dwaj pozostali współwłaściciele (współużytkownicy) nie byli podatnikami VAT na dzień dokonania transakcji (11 stycznia 2007 r.). Nieruchomości wymienione wyżej pod numerami od 1 do 8 są wynajmowane innej firmie na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 12 stycznia 2007 r. Pierwsza faktura z tytułu rozliczenia czynszu wynikającego z tej umowy została wystawiona za okres od 12 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Czynsz płatny na podstawie ww. umowy dzierżawy podlegał VAT. Po nabyciu ww. nieruchomości Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej.

Nieruchomość Nr 11 została nabyta przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 26 października 2006 r. Sprzedająca nie była podatnikiem podatku VAT na dzień zawarcia transakcji. Nieruchomość ta jest wynajmowana innej firmie na podstawie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 12 stycznia 2007 r. Aneks ten został podpisany 19 grudnia 2007 r. Pierwsza faktura z tytułu dzierżawy tej nieruchomości została wystawiona za okres styczeń 2008 r. Czynsz płatny na podstawie ww. aneksu do umowy dzierżawy podlega VAT. Po nabyciu ww. nieruchomości Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej.

Nieruchomość Nr 12 jest obecnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej dnia 18 listopada 2002 r. pomiędzy Gminą jako wydzierżawiającym, a osobą trzecią jako dzierżawcą. Czynsz płatny na podstawie ww. umowy podlega VAT.

Nieruchomość Nr 13 została nabyta przez Spółkę II na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 8 lutego 2002 r. Umowa ta dotyczyła nabycia przez Spółkę II prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożonej z działek gruntu o numerach 1/1, 1/2 oraz 1/3 oraz prawa własności znajdujących się na tych działkach budynków i budowli. Zgodnie z adnotacją zamieszczoną w akcie notarialnym z 8 lutego 2002 r. sprzedaż budynków i budowli była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 4 pkt 7 i art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.). Budynki, które znajdowały się na nieruchomości w momencie jej nabycia zostały wyburzone. Na nieruchomości została zrealizowana inwestycja w postaci budowy centrum handlowego. Częścią inwestycji była budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która przebiega przez Nieruchomość Nr 13 będącą przedmiotem planowanej dostawy na rzecz Kupującego. Inwestycja była realizowana na przełomie lat 2002/2003 i oddana do użytkowania w kwietniu 2003 r. Generalny wykonawca, któremu Spółka II powierzyła realizację inwestycji, w tym budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej był podatnikiem VAT i jego usługi świadczone na rzecz Spółki II podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość składająca się z działek gruntu Nr 1/3, 1/6 oraz 1/10, obejmująca Nieruchomość Nr 13, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowlami i urządzeniami została przez Spółkę II wydzierżawiona na podstawie umowy dzierżawy zawartej z inną spółką w dniu 20 grudnia 2002 r. Pierwszym okresem rozliczeniowym z ww. umowy był styczeń 2003 r. Czynsz płatny na podstawie ww. umowy dzierżawy podlegał VAT. Po zakończeniu realizacji ww. inwestycji w 2003 r. Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej.

Przedwstępna Umowa Sprzedaży z 12 października 2009 r. przewiduje dokonanie przez Kupującego zapłaty części ceny przed dokonaniem dostawy przedmiotowych nieruchomości tj. przed podpisaniem Umowy Ostatecznej.

Strony umowy z dnia 12 października 2009 r. zamierzają podpisać zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w stosunku do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem umowy z 12 października 2009 r. wymienionych w stanie faktycznym. Strony złożą podpisane oświadczenie właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych nieruchomości.

Kupujący nie była na dzień podpisania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Potwierdzenie zarejestrowania Kupującego jako czynnego podatnika VAT zostało wydane dnia 3 listopada 2009 r. W dniu dostawy przedmiotowych nieruchomości Kupujący będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Sprzedaż wszystkich nieruchomości wymienionych w stanie faktycznym nastąpi po zakończeniu roku 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży oraz sprzedaż wymienionych w przedstawionym stanie faktycznym Nieruchomości Nr 1 do 11 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

2.

Czy zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży oraz sprzedaż przez Spółkę wymienionej w stanie faktycznym Nieruchomości Nr 12, będącej obecnie własnością Gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy na dzień sprzedaży nieruchomość będzie niezabudowana...

3.

Czy zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży oraz sprzedaż przez Spółkę wymienionej w stanie faktycznym Nieruchomości Nr 12, będącej obecnie własnością Gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku gdy na dzień sprzedaży nieruchomość będzie zabudowana...

4.

Czy zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży oraz sprzedaż Nieruchomości Nr 13 stanowiącej część działki gruntu Nr 1/3 wraz ze znajdującymi się w jej obrębie budowlami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Ad. 1)

Spółka jest zdania, iż w przedstawionych w stanie faktycznym okolicznościach sprzedaż wymienionych w stanie faktycznym Nieruchomości Nr 1 do 11 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako towary należy rozumieć również budynki, budowle lub ich części oraz grunty. A zatem odpłatna dostawa budynków, budowy lub ich części oraz gruntów podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Aby ustalić, czy sprzedaż przez Spółkę przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy ustalić, czy w stosunku do nich nie mają zastosowania zwolnienia od podatku.

Jeśli chodzi o wymienione w stanie faktycznym niezabudowane Nieruchomości Nr 3, 9 i 10 będące przedmiotem transakcji między Spółką I, a Kupującym, to zdaniem Spółki I do ich sprzedaży nie ma zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Kupujący, spółka Kupująca, zamierza nabyć przedmiotowe nieruchomości pod budowę obiektów handlowych - sklepów o powierzchni powyżej 6.000 m2, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Przedmiotowe nieruchomości nie stanowią zatem terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę - nie są zatem zwolnione od podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Oddzielnie rozważyć należy sprzedaż Nieruchomości Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, na których znajdują się budynki lub budowle (np. drogi, kanalizacja deszczowa lub sanitarna).

Zdaniem Spółki sprzedaż wyżej wymienionych zabudowanych nieruchomości będących przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Spółka jest jednak uprawniona do rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona od podatku od towarów i usług jest dostawa budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu.

Posiadane przez Spółkę wymienione w stanie faktycznym Nieruchomości Nr od 1 do 10 zostały przez Spółkę nabyte od trzech współwłaścicieli, z których jeden był podatnikiem VAT i dokonał sprzedaży tych nieruchomości korzystając ze zwolnienia z VAT. Sprzedaż zwolniona z VAT jest jednak sprzedażą podlegającą opodatkowaniu, a zatem dostawę nieruchomości Spółce w ramach umowy z 11 stycznia 2007 r. można uznać za dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia. Po tej dacie Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej. Od daty pierwszego zasiedlenia minął zatem okres dłuższy niż 2 lata.

Nieruchomość Nr 11 została nabyta przez Spółkę dnia 28 października 2006 r. od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT Dostawy w ramach transakcji z 26 października 2006 r. nie można zatem uznać za pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy o VAT. Pierwszym zasiedleniem było natomiast oddanie nieruchomości w użytkowanie najemcy na podstawie aneksu do umowy najmu podpisanego dnia 19 grudnia 2007 r. Pierwszym okresem rozliczeniowym był styczeń 2008 r. Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż wszystkich nieruchomości wymienionych w stanie faktycznym nastąpi po zakończeniu roku 2009, należy stwierdzić, że od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili dostawy budynków i budowli zlokalizowanych na ww. działce minie okres dłuższy niż 2 lata.

Biorąc pod uwagę powyższe, dla dostawy zabudowanych Nieruchomości Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, które były przedmiotem najmu przepisy ustawy o VAT przewidują zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością rezygnacji z tego zwolnienia na mocy art. 43 ust. 10 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Spółka oraz Kupujący złożą przed dniem dokonania dostawy w urzędzie skarbowym właściwym dla Kupującego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli lub ich części. Oświadczenie dotyczyć będzie wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z 12 października 2009 r. wymienionych w przedmiotowym stanie faktycznym. Spółka i Kupujący będą na dzień złożenia oświadczenia zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Złożenie takiego oświadczenia, spełniającego wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT skutkuje zdaniem Spółki opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług dostawy wymienionych w stanie faktycznym nieruchomości. Podsumowując, dostawa Nieruchomości Nr od 1 do 11 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Ponieważ zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży dotyczy dostawy nieruchomości opodatkowanych VAT, to również i zaliczka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, nawet jeżeli Spółka I otrzyma zaliczkę przed złożeniem we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Zdaniem Spółki sprzedaż Nieruchomości 12, w sytuacji gdy nieruchomość ta będzie na dzień sprzedaży niezabudowana, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako towary należy rozumieć również budynki. budowie lub ich części oraz grunty. A zatem odpłatna dostawa budynków, budowli lub ich części oraz gruntów podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby ustalić, czy sprzedaż przez Spółkę przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy ustalić, czy w stosunku do niej nie mają zastosowania zwolnienia od podatku.

Jeżeli w chwili sprzedaży przez Spółkę Nieruchomość 12 będzie niezabudowana, będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do sprzedaży tej nieruchomości - jako nieruchomości niezabudowanej nie będzie miał zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Kupujący, zamierza przeznaczyć przedmiotowe nieruchomości pod budowę obiektów handlowych - sklepów o powierzchni powyżej 6.000 m2, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi zatem terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę - jej dostawa nie jest zatem zwolniona od podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Ponieważ zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży dotyczy dostawy nieruchomości opodatkowanych VAT, to również i zaliczka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, nawet jeżeli Spółka I otrzyma zaliczkę przed złożeniem we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Ad. 3)

Zdaniem Spółki sprzedaż Nieruchomości 12, w sytuacji gdy nieruchomość ta będzie na dzień sprzedaży zabudowana, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako towary należy rozumieć również budynki budowle lub ich części oraz grunty. A zatem odpłatna dostawa budynków, budowli lub ich części oraz gruntów podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jeżeli w chwili sprzedaży przez Spółkę Nieruchomość Nr 12 będzie zabudowana, to przepisy ustawy o VAT przewidują dla dostawy tej nieruchomości zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 z możliwością rezygnacji z niego na podstawie art. 43 ust. 10 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu.

Przedmiotowa nieruchomość, będąca obecnie własnością Gminy jest wydzierżawiana na podstawie umowy dzierżawy zawartej dnia 18 listopada 2002 r. pomiędzy Gminą jako wydzierżawiającym a osobą trzecią jako dzierżawcą. Wydanie nieruchomości dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy spełnia definicję pierwszego zasiedlenia z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W związku z tym stwierdzić należy, że od momentu pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości minęło więcej niż 2 lata. W konsekwencji sprzedaż tej nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Spółka oraz Kupujący złożą przed dniem dokonania dostawy w urzędzie skarbowym właściwym dla Kupującego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli lub ich części. Oświadczenie dotyczyć będzie wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z 12 października 2009 r. wymienionych w przedmiotowym stanie faktycznym. Spółka i Kupujący będą na dzień złożenia oświadczenia zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Złożenie takiego oświadczenia, spełniającego wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT skutkuje zdaniem Spółki opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług sprzedaży wymienionej w stanie faktycznym Nieruchomości Nr 12. Dostawa Nieruchomości Nr 12 będzie zatem opodatkowana 22-procentowym VAT i nie będzie zwolniona od VAT. Analogicznie zaliczka otrzymana przez Spółkę I w związku z Przedwstępną Umową Sprzedaży będzie opodatkowana 22% VAT - ponieważ dotyczy dostawy nieruchomości opodatkowanej VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy Spółka I otrzyma zaliczkę przed czy po złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Ad. 4)

Spółka jest zdania, iż w przedstawionych w stanie faktycznym okolicznościach sprzedaż Nieruchomości Nr 13 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako towary należy rozumieć również budynki, budowle lub ich części oraz grunty. A zatem odpłatna dostawa budynków, budowli lub ich części oraz gruntów podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Aby ustalić, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy ustalić, czy w stosunku do niej nie mają zastosowania zwolnienia od podatku.

Zdaniem Spółki dostawa Nieruchomości Nr 13, jako nieruchomości zabudowanej budowlami w postaci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Spółka jest jednak uprawniona do rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona od podatku od towarów i usług jest dostawa budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku. budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu.

Realizacja inwestycji w postaci budowy centrum handlowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną przebiegającą przez Nieruchomość Nr 13 została zakończona w 2003 r. Usługi świadczone przez generalnego wykonawcę na rzecz Spółki podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto nieruchomość, w skład której wchodzi Nieruchomość Nr 13, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami, budowlami i urządzeniami była przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy z dnia 20 grudnia 2002 r. Dzierżawa podlegała opodatkowaniu VAT. Pierwszym okresem rozliczeniowym z ww. umowy był styczeń 2003 r.

Od daty pierwszego zasiedlenia minął zatem okres dłuższy niż 2 lata.

Biorąc pod uwagę powyższe, sprzedaż zabudowanej Nieruchomości Nr 13 podlega zwolnieniu z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku. budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Spółka oraz Kupujący złożą przed dniem dokonania dostawy w urzędzie skarbowym właściwym dla Kupującego zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania dostawy budynków i budowli lub ich części w stosunku do budowli znajdujących się na Nieruchomości Nr 13. Na dzień złożenia oświadczenia Spółka i Kupujący będą zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Złożenie takiego oświadczenia, spełniającego wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT skutkuje zdaniem Spółki opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług dostawy Nieruchomości Nr 13 wraz ze znajdującymi się w jej obrębie budowlami według stawki 22%. Ponieważ zaliczka należna Spółce z związku z zawarciem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży dotyczy dostawy nieruchomości opodatkowanej VAT - ze względu na złożenie ww. oświadczenia - również i otrzymana zaliczka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, nawet jeżeli Spółka otrzyma zaliczkę przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl