IPPP1/443-1290/09-2/AP - Możliwość dokonywania odliczeń VAT w całości lub w części od zakupionych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1290/09-2/AP Możliwość dokonywania odliczeń VAT w całości lub w części od zakupionych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonywania odliczeń podatku VAT w całości lub części od zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonywania odliczeń podatku VAT w całości lub części od zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Instytut (dalej jako: "X") podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Wyżej wspomniany projekt będzie realizowany w Działaniu 2.3 Infrastruktura B+R - Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury i informatycznej nauki, pn. Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Projekt w Działaniu 2.3 obejmuje budowę nowoczesnej, wydajnej i niezawodnej infrastruktury informatycznej, wspomagającej prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie BHP i ergonomii w X.

Będzie ona wspierać wykorzystanie nowoczesnej łączności teleinformatycznej podczas prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych przez rozproszone geograficznie, interdyscyplinarne zespoły badawcze, realizujące projekty w ww. dziedzinie, a także w masowym upowszechnianiu w polskich przedsiębiorstwach i całym społeczeństwie wiedzy z zakresu BHP wypracowanej w efekcie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Projekt zakłada m.in. znaczące wzmocnienie technologiczne i niezawodnościowe portalu www.X obecnie największego w Polsce i dostępnego nieodpłatnie źródła kompetentnej wiedzy z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy, bardzo istotnej z punktu widzenia społecznego; w celu zwiększenia jego wydajności i szybkości działania, a więc dostępności i zasięgu oddziaływania społecznego.

W projekcie można wyróżnić następujące cele szczegółowe:

a.

w zakresie produktów:

1.

budowa nowoczesnej, wydajnej i niezawodnej platformy informatycznej, wspomagającej prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie BHP oraz ergonomii;

2.

zakup oprogramowania umożliwiającego sprawne funkcjonowanie platformy informatycznej oraz portalu www.X;

3.

zwiększenie przepustowości sieci teleinformatycznej X;

b.

w zakresie rezultatów:

1.

zwiększenie liczby projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych w zakresie BHP oraz ergonomii;

2.

poprawa stanu infrastruktury w krajowym ośrodku o wysokim potencjale badawczym;

3.

rozszerzenie i wzbogacenie oferty informacyjnej jako upowszechnianie wyników prac przez X dla przedsiębiorców i całego społeczeństwa.

Większość wydatków w tym projekcie będą stanowiły zakupy sprzętu komputerowego, wartości niematerialnych i prawnych oraz innego oprogramowania i licencji - które będą stanowiły ok. 90% wartości projektu.

Koszty realizacji projektu pokrywane są z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Realizowany projekt nie był wykorzystywany i nie przewiduje się go do wykorzystania w celach komercyjnych.

Instytut realizując projekt wykorzystuje kwalifikacje pracowników, którzy są opłacani ze środków przeznaczonych na realizację tego projektu. Na potrzeby realizacji zadań projektu Instytut będzie dokonywał również zakupów towarów i usług, które zawierają podatek VAT.

Podatek VAT jest zaliczany w całości do kosztów projektu jako koszt kwalifikowany (Instytut złożył stosowne oświadczenia o kwalifikowalności VAT w projekcie).

Instytut nie odlicza i nie odliczał podatku VAT od zakupionych towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dotacja rozwojowa, o której mowa w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), z EFRR i budżetu państwa nie będzie opodatkowana podatkiem VAT, więc zgodnie z powołanym przepisem nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa można dokonywać odliczeń podatku VAT w całości lub części od zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy

Instytut stoi na stanowisku, że nie należy pomniejszać podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu towarów i usług na rzecz realizacji projektu, bowiem dotacja nie podlega opodatkowaniu. Ponadto wyniki projektu nie są i nie będą wykorzystywane w celu uzyskania przychodów.

Na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z powołanymi wyżej przepisami przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

*

odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz

*

towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny.

Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.

Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z umowy zawartej przez X realizowany projekt finansowany jest z dotacji EFRR i budżetu państwa. Dotacja ta nie jest opodatkowana podatkiem VAT a realizowany projekt nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych, w celu uzyskania przychodu. A zatem nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Podobne stanowisko przyjęli również:

*

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Decyzji z dnia 1 czerwca 2009 r. IPPP3/443-197/09-2/KT,

*

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w Decyzji z dnia 9 września 2009 r. ITPP2/443-550/09/AJ,

*

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w Decyzji z dnia 14 września 2009 r. ITPP2/443-559/09/AW,

*

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w Decyzji z dnia 9 października 2009 r. ITPP2/443-728/09/RS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl