Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1286/08-4/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) uzupełnionego w dniu 29 września 2008 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 17 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla zrębek energetycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 29 września 2008 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 17 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla zrębek energetycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Spółką z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie i przesył ciepła. Do produkcji ciepła w kotłowni Spółka wykorzystuje takie paliwo jak: miał węglowy, zrębki drzewne, drzewo odpadowe.

Do końca maja Spółka kupowała od firmy zajmującej się między innymi sprzedażą zrębek, zrębki energetyczne (taki zapis na fakturze) ze stawką VAT 7% i PKWiU 02.01.14.

W miesiącu czerwcu Spółka otrzymała fakturę za zrębki drzewne (taki zapis na fakturze) ze stawką VAT 22%. Zarówno zrębki z tej ostatniej dostawy jak i z poprzednich dostaw służyły celom opałowym - do produkcji ciepła. Wystawiając ostatnią fakturę, dostawca stwierdził, że te zrębki pochodzą z tartaku, którego właściciel wszystkim odbiorcom wystawia faktury za sprzedane zrębki ze stawką 22%, gdyż są to zrębki z drzewa użytkowego.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku stanu faktycznego Spółka wskazała, iż zrębki drzewne zakupione przez Spółkę ze stawką 22% wg klasyfikacji PKWiU posiadają symbol 02.01.15-02.30 (zrębki przemysłowe z drewna liściastego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dla zrębek drzewnych służących do produkcji ciepła można stosować różne stawki VAT w zależności od tego z jakiego drzewa są otrzymywane: zrębki z drzewa opałowego ze stawką 7% i zrębki z drzewa użytkowego 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zrębki energetyczne, służące do produkcji ciepła nie mogą być kupowane przez Spółkę ze stawkami 7% lub 22%. Winna być dla zrębek stawka 7% i kod PKWiU 02.01.14 - określający drewno opałowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy poprzez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Przy czym zarówno towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym: "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" w poz. 10 wymieniono sklasyfikowane do grupowania PKWiU 02.01.14 - drewno opałowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca kupuje zrębki energetyczne (taki zapis na fakturze) ze stawką VAT 7% i PKWiU 02.01.14 oraz zrębki drzewne (taki zapis na fakturze) ze stawką VAT 22% i PKWiU 02.01.15-02.30 (zrębki przemysłowe z drewna liściastego).

Podsumowując w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż zakupione przez Wnioskodawcę drewno opałowe sklasyfikowane do PKWiU 02.01.14 (zrębki energetyczne), opodatkowane jest stawką 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, natomiast zakupione zrębki przemysłowe z drewna liściastego sklasyfikowane do PKWiU 02.01.15-02.30 (zrębki drzewne), opodatkowane są stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż zrębki energetyczne służące do produkcji ciepła nie mogą być kupowane przez Spółkę ze stawkami 7% lub 22% gdyż dla zrębek powinna być stawka 7% i kod PKWiU 02.01.14 - określający drewno opałowe należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11 z późn. zm.) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który dokona ich klasyfikacji wydając opinię interpretacyjną.

Zatem, tutejszy organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych i weryfikacji prawidłowości zaklasyfikowania przez podatnika danego wyrobu lub usługi do właściwego grupowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl