IPPP1/443-1278/08-2/SM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1278/08-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku - 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. do Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

SXXX sp. z o.o. ("Spółka z o.o."), której wspólnikami są osoby fizyczne i osoby prawne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce ("Wspólnicy"), zostanie w 2008 r. lub w 2009 r. przekształcona w spółkę komandytową ("Spółka Komandytowa"), zgodnie z przepisami Tytułu IV Działu III "Przekształcenia spółek" ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ("k.s.h."). Po przekształceniu wszyscy Wspólnicy Spółki z o.o. staną się automatycznie Wspólnikami Spółki Komandytowej. Zgodnie z planem przekształcenia, w momencie przekształcenia Wspólnikom Spółki z o.o. nie zostanie postawiony do dyspozycji żaden majątek.

Spółka z o.o. ma niepodzielone zyski z lat ubiegłych, znajdujące się na kapitale (funduszu) zapasowym Spółki z o.o. i - najprawdopodobniej - wykaże zysk w roku, w którym nastąpi przekształcenie formy prawnej spółki. Niepodzielone zyski lat poprzednich (i - o ile wystąpi - zysk roku, w którym nastąpi przekształcenie) staną się częścią (zostaną wykazane jako) kapitału (funduszu) zapasowego Spółki Komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - spółce komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o. przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio przekształconej spółce z o.o....

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad 1).

Prawo do rozliczenia przez Spółkę Komandytową podatku naliczonego z podatkiem należnym przysługujące poprzednio przekształcanej sp. z o.o.

Artykuł 93a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

kształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

* puje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast stosownie do art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.

Przepisy Ordynacii podatkowej przewidują więc w przypadku przekształcenia - zasadę sukcesji uniwersalnej polegającą na przejściu wszystkich praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego na podmiot przekształcony. Oznacza to zatem, iż w procesie przekształcenia nie dochodzi do Iikwidacji podatnika. Dodatkowo numer NIP podatnika przekształcanego przechodzi na spółkę przekształconą, co wynika wprost z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) (ustawa o NIP).

Naczelną zasadą wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) (ustawa o VAT) jest powiązanie prawa do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego ściśle z osobą podatnika, co m.in. oznacza, że odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego może dokonać jedynie zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług. Powołane powyżej przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę sukcesji uniwersalnej, polegającą na przejściu wszelkich przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków spółki przekształcanej na spółkę przekształconą, a więc spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej nabywa wszelkie uprawnienia prawnopodatkowe przysługujące, do momentu przekształcenia, przekształcanej spółce kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Spółka Komandytowa powstała w wyniku procesu przekształcenia Spółki z o.o. wchodzi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej, oznacza to, iż przedmiotem sukcesji będzie również prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, jakie przysługiwało przekształcanej Spółce z o.o. Identyczne stanowisko wyrazili w odniesieniu do przekształcenia spółki z o.o. w inną spółkę osobową (spółkę jawną): Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w postanowieniu z 13 lipca 2005 r. (sygnatura PP2-443/26/05) oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w postanowieniu z 23 sierpnia 2005 r. (sygnatura US III VAT/443/I/85/2005/AN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku przekształceń podmiotów zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W myśl art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

kształcenia innej osoby prawnej,

2.

kształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

* puje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) ustawy - przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.

Określona wyżej cytowanymi przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa sukcesja jest sukcesją uniwersalną. Oznacza to, że następca prawny wstępuje w zasadzie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika. W procesie przekształcenia polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności nie dochodzi do rozwiązania, a w rezultacie do likwidacji spółki przekształcanej. Przekształcenie nie zmienia podmiotu, a jedynie typ spółki handlowej w obrębie tego samego podmiotu.

Przeniesienie powyższych przepisów na grunt ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, iż powstała w wyniku łączenia czy przekształcenia osobowa spółka handlowa przejmuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługiwały spółce przekształcanej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Odnosząc powyższe przepisy do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że spółka komandytowa, jako spółka przekształcona, wchodzi w pełnię praw i obowiązków przekształcanej spółki z o.o. Sukcesja ta obejmuje więc także ww. prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przysługiwało spółce przekształcanej.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl