Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1277/13-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dofinansowania do realizacji projektu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dofinansowania do realizacji projektu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

C. Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2013 r. Jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi medyczne Prowadzi także działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

W dniu 25 listopada 2013 r. spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy partnerami oraz C. " w ramach POIG.

W celu realizacji tego projektu zakupione zostaną:

* oprogramowanie B2B

* środki trwałe

* wartości niematerialne i prawne

* usługi eksperckie

z 23% podatkiem VAT.

Po zakończeniu projektu, licencja na użytkowanie systemu B2B będzie udzielana odpłatnie z 23% podatkiem od towarów i usług, w następstwie czego powstanie zobowiązanie podatkowe wnioskodawcy z tytułu należnego podatku VAT.

Poniesione wydatki na realizację projektu mają zatem związek przyczynowo skutkowy z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektu stanowi obrót w rozumieniu art. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Czy spółka ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od nabytych usług, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Otrzymane wsparcie finansowe nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymana dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę produktu, stanowi jedynie refundację ściśle określonych wydatków, niezbędnych do zrealizowania projektu. Dotacja nie została przyznana jako dopłata do ceny produktu, lecz przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów projektu.

Nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 Ustawy, nie stanowi zatem obrotu i tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Ad. 2. W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonego w fakturach dokumentujących nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług związanych z realizacją projektu, ponieważ zakupy te dotyczą czynności opodatkowanej.

Czynnością opodatkowaną jest odpłatne udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania, wraz z podatkiem należnym VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka świadczy usługi medyczne oraz prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Spółka otrzymała dofinansowanie z PARP na realizację projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy partnerami oraz Spółką". W celu realizacji tego projektu zakupione zostaną: oprogramowanie B2B, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, usługi eksperckie. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że dotacja nie została przyznana jako dopłata do ceny produktu, lecz przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów projektu. Po zakończeniu projektu, licencja na użytkowanie systemu B2B będzie udzielana odpłatnie z 23% VAT. Poniesione wydatki na realizację projektu będą miały związek przyczynowo-skutkowy z czynnościami opodatkowanymi.

Na podstawie cytowanego wyżej art. 29a ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Zatem podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnej usługi.

W analizowanej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, otrzymane dofinansowanie w związku z realizacją projektu nie jest wynagrodzeniem za świadczone przez Wnioskodawcę usługi - nie jest dopłatą do ceny usługi, lecz zwrotem poniesionych kosztów.

W konsekwencji otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie ze środków PARP przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji opisanego projektu pozostaje bez wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto należy wskazać, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że realizowany projekt będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych - opodatkowana sprzedaż licencji na użytkowanie programu. Jak wskazał Wnioskodawca, poniesione wydatki na realizację projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu z uwagi na związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto, Spółka będzie miała również prawo do zwrotu różnicy podatku VAT z tego tytułu, na zasadach określonych w art. 87 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl