Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1266/13-4/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2013 r. (który wpłynął do tut. Biura za pomocą platformy ePUAP w dniu 6 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* nieprawidłowe - w zakresie wystawienia jednej faktury dokumentującej zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy,

* prawidłowe - w zakresie wystawienia odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży prawa ochronnego na Znak towarowy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną VAT polegającą na sprzedaży kosmetyków, podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W skład majątku Wnioskodawcy wchodzi prawo ochronne na znak towarowy (dalej: "Znak towarowy"). Wnioskodawca wykorzystuje obecnie Znak towarowy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Znak Towarowy jest zaliczony przez niego do wartości niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji. Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy sprzedaży (dalej: "Umowa") zamierza zbyć prawo ochronne na Znak towarowy. Przeprowadzenie transakcji planowane jest w grudniu 2013 r. Kwota za jaką Wnioskodawca zbędzie prawo do Znaku towarowego nie została jeszcze ustalona z kupującym. Strony transakcji rozważają rozłożenie płatności wynagrodzenia na 3, 6 albo 12 rat, z terminami płatności każdej z nich przypadającym w ciągu całego roku po dniu dokonania transakcji. Termin płatności pierwszej z rat na podstawie Umowy przypadnie na 31 grudnia 2013 r. Sprzedaż prawa ochronnego na Znak towarowy zostanie udokumentowana fakturą wystawioną nie później niż 31 grudnia 2013 r. Wystawiona faktura będzie spełniać wymogi określone co do treści w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w związku ze zbyciem prawa ochronnego na Znak towarowy Wnioskodawca powinien wystawić tylko jedną fakturę dokumentującą tę czynność, w terminie do dnia upływu terminu płatności pierwszej raty (nie później niż do dnia otrzymania zapłaty pierwszej raty).

2. W przypadku, jeśli stanowisko Wnioskodawcy na pytanie 1 będzie nieprawidłowe, czy Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. W związku ze zbyciem prawa ochronnego na Znak towarowy Wnioskodawca powinien wystawić tylko jedną fakturę dokumentującą tę czynność, w terminie do dnia upływu terminu płatności pierwszej raty (nie później niż do dnia otrzymania zapłaty pierwszej raty).

2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, jeśli stanowisko Wnioskodawcy na pytanie 1 będzie nieprawidłowe, Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, za zbycie prawa ochronnego do Znaku towarowego powinien wystawić na rzecz Kupującego tylko jedną fakturę VAT. W przedmiotowej sprawie znaczenie będzie miał art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że: "Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16". W sprawie nie ulega wątpliwości, że do dokonania czynności zbycia prawa do Znaku towarowego przez Wnioskodawcę dojdzie w grudniu 2013 r. Sprzedający zasadnie zatem wystawi tylko jedną fakturę VAT, gdyż usługa dotyczy tylko jednej czynności, która zostanie wykonana w ściśle określonym momencie. Nie będzie to zatem czynność polegająca na świadczeniu usług w sposób ciągły, co umożliwiałoby wystawianie faktur okresowych. Zbycie prawa do Znaku towarowego można bowiem porównać do zbycia rzeczy. Nabywca w takim przypadku staje się jej właścicielem z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji sprzedaży rzeczy nie mamy żadnych wątpliwości, że za tę czynność powinna zostać wystawiona jedna faktura VAT. Analogicznie należy potraktować sytuację zbycia prawa ochronnego na znak towarowy. Co więcej, przepisy ustawy o VAT w żadnym miejscu nie regulują okoliczności, w której jedną czynność można by fakturować dwoma lub więcej fakturami. Dlatego też, wystawienie jednej faktury dokumentującej świadczenie polegające na zbyciu prawa do Znaku towarowego pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy o VAT i przepisami do niej wykonawczymi.

Ad. 2.

Jeżeli stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę do pytania 1 zostanie uznane za nieprawidłowe, to uznać należy, że jedynym prawidłowym rozwiązaniem będzie wystawienie odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* nieprawidłowe - w zakresie wystawienia jednej faktury dokumentującej zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy,

* prawidłowe - w zakresie wystawienia odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższego wynika, że prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem transakcja sprzedaży prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że przez usługę należy rozumieć każde odpłatne świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Odpłatność czynności (dostawy towarów, czy świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Należy zauważyć, że wartość znaku towarowego mieści się w kategorii "wartości niematerialnych i prawnych", o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem, sprzedaż prawa do znaku towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik VAT na podstawie zawartej umowy sprzedaży zamierza zbyć prawo ochronne na Znak towarowy. Wnioskodawca wykorzystuje obecnie Znak towarowy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Znak Towarowy jest przez Wnioskodawcę zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji. Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami Umowy, planuje zbyć prawo do Znaku towarowego w grudniu 2013 r. Kwota za jaką Wnioskodawca zbędzie prawo do Znaku towarowego nie została jeszcze ustalona ze kupującym.

Strony transakcji rozważają rozłożenie płatności wynagrodzenia na 3, 6 albo 12 rat, z terminami płatności każdej z nich przypadającym w ciągu całego roku po dniu dokonania transakcji. Termin płatności pierwszej z rat na podstawie Umowy przypadnie na 31 grudnia 2013 r. Sprzedaż prawa ochronnego na Znak towarowy zostanie udokumentowana fakturą wystawioną nie później niż 31 grudnia 2013 r. Wystawiona faktura będzie spełniać wymogi określone co do treści w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wątpliwości przedstawione we wniosku dotyczą tego czy w związku ze zbyciem prawa ochronnego na Znak towarowy Wnioskodawca powinien wystawić jedną czy kilka faktur dokumentujących tę czynność.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że strony transakcji rozważają rozłożenie płatności wynagrodzenia za sprzedaż prawa ochronnego na Znak towarowy na 3, 6 albo 12 rat, z terminami płatności każdej z nich przypadającym w ciągu całego roku po dniu dokonania transakcji. Termin płatności pierwszej z rat przypadnie na 31 grudnia 2013 r. a sprzedaż prawa ochronnego na Znak towarowy zostanie udokumentowana fakturą wystawioną nie później niż 31 grudnia 2013 r.

W odniesieniu do powyższego w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.) w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19-21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. W przypadku czynności, o których mowa w ww. art. 7 ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z przepisami art. 29-31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. (art. 8 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.). Do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2 (art. 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.).

Zatem z uwagi na to, że zdarzenie opisane we wniosku ma mieć miejsce nie później niż 31 grudnia 2013 r. niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do ogólnej zasady wyrażonej w art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 28I pkt 1.

W przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2-4 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części (art. 19 ust. 15 ustawy).

W art. 28I pkt 1 ustawy, zostały wymienione takie czynności jak: sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesja praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

Obowiązek podatkowy - na podstawie ww. art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy - związany jest w pierwszej kolejności z płatnością. Co oznacza, że w omawianej sprawie koniecznym jest ustalenie, kiedy nastąpi płatność (otrzymanie zapłaty) oraz czy i kiedy upływa termin zapłaty określony w umowie lub fakturze.

Z opisu sprawy wynika, że strony transakcji przewidują płatność w 3, 6 albo 12 ratach zatem obowiązek podatkowy powstanie każdorazowo z chwilą otrzymania każdej z rat, nie później jednak niż z upływem terminów płatności określonych dla poszczególnych należności.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-4 i 7-11, ust. 16a i 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W § 11 ust. 2 powołanego rozporządzenia wskazano, że faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W odniesieniu do wskazanych powyżej przepisów prawa należy wskazać, że skoro płatność z tytułu sprzedaży Znaku towarowego dokonywana będzie w 3, 6 albo 12 ratach Wnioskodawca zobowiązany będzie każdą otrzymaną ratę potwierdzić fakturą VAT z zachowaniem terminów i zasad określonych w ww. rozporządzeniu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym powinien On wystawić tylko jedną fakturę dokumentującą zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast stanowisko w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie obowiązany wystawić odpowiednio 3, 6 albo 12 faktur w zależności od tego, na ile rat zostanie rozłożona płatność za zbycie prawa ochronnego na Znak towarowy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl