IPPP1/443-1264/08-4/SM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1264/08-4/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.), uzupełnionego w dniu 24 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na wykonywane usługi montażu parapetów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2008 r. wpłynął wniosek ww. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na wykonywane usługi montażu parapetów. W dniu 24 lipca 2008 r. wpłynęła odpowiedź na wezwanie nr IPPP1/443-1264/08-2/SM z dnia 9 lipca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Firma KXXX RXXX AXXX jest producentem wyrobów dla budownictwa, m.in. parapetów z konglomeratu. W ramach prowadzonej działalności sprzedaje wyprodukowane wyroby oraz świadczy usługi montażu (w zależności od charakteru wykonywanego zlecenia). Wyprodukowane wyroby firma sprzedaje ze stawką VAT 22%, stosując tę stawkę również do dostawy usług montażu wyprodukowanych parapetów (zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer wyrażonym w interpretacji z dnia 29 września 2004 r. do złożonego przez KXXX zapytania z dnia 24 sierpnia 2004 r. - US39/ZV/1181/2004). Umowy na dostawę towarów i usług zawierane są m.in. z firmami wykonującymi roboty budowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych (PKOB 111). Jeden z odbiorców - firma MXXX WXXX S.A. - odmówił zapłaty podatku VAT 22%, powołując się na treść podpisanej umowy oraz treść zmienionych od dnia 1 stycznia 2008 przepisów ustawy VAT (nie podając konkretnych przepisów). Treścią podpisanej umowy była dostawa usług montażowych z zastosowaniem własnych materiałów (wyprodukowanych przez siebie parapetów). Zaznaczyć należy, że firma MXXX WXXX S.A. wystąpiła do właściwego dla siebie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania stawki podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych. We wniosku tym wystąpiła również z zapytaniem, czy jej podwykonawcy wykonujący tylko część robót w przedmiotowych obiektach, mogą również zastosować stawkę 7% podatku VAT. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 20 listopada 2006 r. potwierdził słuszność zajmowanego przez MXXX stanowiska w kwestii stosowania stawki 7% na usługi budowlano-montażowe. Zaznaczył, że uznanie danego budynku mieszkaniowego za obiekt budownictwa mieszkaniowego skutkuje tym, iż wszelkie roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z tym budynkiem korzystają ze stawki VAT 7%.

Wezwaniem nr IPPP1/443-1264/08-2/SM z dnia 9 lipca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku m.in. o klasyfikacje statystycznych (kod PKWiU) wykonywanych czynności oraz ich odpowiednie zakwalifikowanie (dostawa towarów, świadczenie usług) oraz sprecyzowanie zakresu pytania i własnego stanowiska w sprawie. W dniu 24 lipca 2008 r. wpłynęła odpowiedź na przedmiotowe wezwanie, w którym Wnioskodawca podał, iż kod PKWiU na elementy z kamienia to 26.61.11-50.52 oraz sprecyzował zakres pytania i własne stanowisko.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (po uwzględnieniu ww. odpowiedzi na wezwanie):

Czy dopuszczalna jest dostawa usług montażu z wykorzystaniem wyprodukowanych przez siebie materiałów (parapetów) ze stawką 7%. Usługa ta wykonywana jest w lokalach mieszkalnych (PKOB 111).

Zdaniem wnioskodawcy:

Powołując się na obowiązujący stan prawny, dostawa usług montażu z wykorzystaniem wyprodukowanych przez siebie parapetów opodatkowana jest stawką VAT 22% nawet jeśli wykonywana jest w lokalach mieszkalnych. Dotychczas firma stosowała zarówno do dostawy materiałów, jak i montażu stawkę 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy.

W myśl art. 41 ust. 1 - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, czyli według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w § 3, tj. wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2008 r.

W myśl Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11):

1.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

2.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według:

* Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

* Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

* Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),

* Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),

* Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Zatem do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniego grupowania nie są kompetentne organy podatkowe. Uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ww. Urzędu Statystycznego w Łodzi. Odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot świadczący usługę i to jego obciążają wszelkie negatywne konsekwencje z tego tytułu.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z generalnym trójpodziałem działalności gospodarczej, działalność dzieli się na trzy główne grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie z pkt 5.3.4 statystycznych zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zależności od tego kto: producent, firma usługowa, czy handlowa dokonuje montażu artykułów branży budowlanej, tak klasyfikowana jest wykonywana przez niego czynność. I tak:

1.

roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu;

2.

gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób;

3.

budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45;

4.

roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52.

Z odpowiedzi na ww. wezwanie wynika, że Wnioskodawca zakwalifikował wykonywane przez siebie czynności do grupowania PKWiU 26.61.11-50.52.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (obowiązującej nadal do celów podatkowych), powyższe grupowanie obejmuje płyty parapetowe ze sztucznego kamienia.

W świetle przywołanych przepisów oraz przestawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji (przy założeniu, iż zgodnie ze spoczywającym na nim obowiązkiem prawidłowo dokonał on sklasyfikowania wykonywanych czynności), czynności powyższe (usługi montażu wyprodukowanych przez niego parapetów) podlegają opodatkowaniu wg podstawowej stawki w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl