IPPP1/443-1257/11-2/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1257/11-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej aportem do spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej aportem do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wydawnictwo B. Sp. z o.o., Sp. komandytowa (dalej: Spółka) jest spółką prawa polskiego należącą do międzynarodowej grupy spółek zależnych od niemieckiej spółki B. (dalej: Grupa B.). Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

Działalność Spółki jest podzielona na dwie części:

* działalność drukarska, prowadzona w C. (dalej: Działalność Drukarska lub Drukarnia), w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 170 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie o SSE) oraz

* działalność wydawnicza, prowadzona głównie w W. oraz w dwóch biurach lokalnych - w Ł. i we W. (dalej: Działalność Wydawnicza lub Wydawnictwo).

Drukarnia i Wydawnictwo funkcjonują jako wyodrębnione jednostki wewnętrzne, zarówno pod względem finansowym, funkcjonalnym, jak i organizacyjnym.

Z uwagi na fakt, że działalność Drukarni jest prowadzona w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w celu prawidłowego ustalenia dochodów z działalności gospodarczej, jest ona wyodrębniona organizacyjnie. W szczególności dla celów pozwolenia strefowego Spółka zmuszona jest do szczegółowego i odrębnego ewidencjonowania:

* przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wydawnictwa,

* przychodów i kosztów uzyskania przychodów Drukarni związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie SSE w zakresie zezwolenia,

* przychodów i kosztów uzyskania przychodów Drukarni innych niż uzyskane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną w zakresie Zezwolenia na terenie SSE.

Działalność Wydawnicza jest prowadzona głównie w W. oraz we wskazanych powyżej biurach lokalnych (tj. Ł. i W.). W ramach Działalności Wydawniczej Spółka wydaje różne tytuły zgrupowane w segmentach: pisma telewizyjne, kobiece poradnikowe, kobiece rozrywkowe, parentingowe, krzyżówkowe, młodzieżowe, komputerowe, motoryzacyjne oraz luksusowe (np....). Spółka organizuje również prestiżowe plebiscyty:.

Wydawnictwo prowadzi również działalność polegającą na wdrażaniu, obsłudze i masowej sprzedaży produktów i usług z dziedziny telefonii mobilnej i internetu: premium rate SMS, serwisy tekstowe, głosowe, czaty, konkursy, telefonia wirtualna itp. W ramach tej działalności Wydawnictwo obsługuje wszystkie konkursy organizowane w związku z wydawanymi przez siebie tytułami prasowymi.

Wśród składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia związanych z realizacją Działalności Wydawniczej wymienić należy:

1.

wartości niematerialne i prawne - w szczególności znaki towarowe, zarówno te wprowadzone jak i niewprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych; w większości zarejestrowane już jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną (rejestracja krajowa lub wspólnotowa), ale również takie w stosunku do których toczy się procedura rejestracyjna (dalej: Znaki towarowe); prawa do korzystania z licencji na programy komputerowe,

2.

tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (np. tytuł własności w odniesieniu do lokalu użytkowego stanowiącego siedzibę Spółki przy ulicy M. w W. wraz ze związanym z nim udziałem w prawie wieczystym użytkowania gruntu i we wspólnych częściach budynków i ich urządzeń, a także tytuł najmu powierzchni w budynku B. w W. oraz tytuł najmu powierzchni w Ł. i we W.),

3.

aktywa trwałe (np. maszyny biurowe, komputery, meble i pozostałe wyposażenie biura, samochody wykorzystywane w bieżącej działalności),

4.

rejestracje tytułów prasowych wydawanych czasopism (dalej: Tytuły prasowe),

5.

środki pieniężne,

6.

umowy gospodarcze związane z przedmiotem Działalności Wydawniczej, w szczególności umowy o doradztwo prawne, o zarządzanie, umowy najmu oraz różnego rodzaju umowy cywilnoprawne (tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.),

7.

umowy handlowe z klientami,

8.

zobowiązania związane z Działalnością Wydawniczą (w tym wobec kontrahentów, dostawców i innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Wydawnictwa, np. agencji fotograficznych),

9.

należności związane z Działalnością Wydawniczą

10.

inne umowy związane z prowadzeniem bieżącej działalności Wydawnictwa.

W ramach Działalności Wydawniczej zaangażowanych jest ok. 630 pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na różnych stanowiskach. Dodatkowo Wydawnictwo współpracuje również z osobami fizycznymi w oparciu o inne umowy cywilnoprawne (np. umowę o dzieło czy też umowę zlecenia). W Wydawnictwie funkcjonują działy reklamy, księgowości, prawny, kadr, administracyjny, redakcje oraz dział kolportażu. W ramach Drukarni funkcjonują niektóre działy administracyjne, które funkcjonalnie odpowiadają zadaniom pełnionym przez przywołane działy Wydawnictwa (np. dział księgowości, dział prawny, dział kadr), jednak formalny zakres ich działalności jest ograniczony jedynie do obsługi działalności Drukarni. Oznacza to, że odpowiadające sobie działy funkcjonujące zarówno w Wydawnictwie, jak i w Drukarni wypełniają swoje zadania jedynie na rzecz swojej" części działalności Spółki (odpowiednio Wydawnictwa lub Drukarni).

Spółka pragnie podkreślić, że wyodrębnienie organizacyjne Wydawnictwa jest potwierdzone w regulaminie organizacyjnym Spółki i innych wewnętrznych aktach Spółki o podobnym charakterze. Odrębne nazwy Wydawnictwa (Wydawnictwo B.) i Drukarni (Drukarnia Wydawnictwa B.) są używane w elektronicznej korespondencji firmowej. Zarówno Wydawnictwo, jak i Drukarnia, posiadają własne strony internetowe.

Hierarchiczna struktura podległości służbowej w ramach Spółki zorganizowana została w ten sposób, że pracownicy alokowani do Wydawnictwa nie są służbowo zależni od pracowników Drukarni (odpowiednio pracownicy alokowani do Drukarni nie są służbowo zależni od pracowników alokowanych do Wydawnictwa). Również na szczeblu zarządu Spółki jest wyznaczona odrębna osoba, w której zakresie obowiązków znajduje się nadzór i odpowiedzialność za działalność Wydawnictwa oraz odrębna osoba, która odpowiada za działalność Drukarni. Jednocześnie w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania został wprowadzony szereg odmienności w odniesieniu do pracowników Wydawnictwa (z miejscem pracy w W., Ł. lub W.) i pracowników Drukarni (z miejscem pracy w C.). O stosowaniu odpowiednich postanowień regulaminów w powyższym zakresie decyduje miejsce pracy wskazane w umowie o pracę (lub umowie cywilnoprawnej), tj. C. - w przypadku pracowników Drukarni, a W., Ł. lub W. - w przypadku pracowników Wydawnictwa. Pracownicy Wydawnictwa i Drukarni są również rozliczani przez odrębne działy kadr, właściwe odpowiednio dla Wydawnictwa i Drukarni.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, składniki Działalności Wydawniczej są też wyodrębnione finansowo. W szczególności, na potrzeby Wydawnictwa opracowywane są odrębne od pozostałej części przedsiębiorstwa budżety i plany finansowe, prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa, a także odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Spółka dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej ewidencjonuje koszty w podziale na obiekty controlingowe tj. miejsca powstawania kosztów (MPK) i zlecenia oraz ewidencjonuje przychody na odpowiednie zlecenia odpowiadające danej działalności. W związku z przyjętymi zasadami, istnieje możliwość przyporządkowania odpowiednich przychodów i kosztów zarówno do Wydawnictwa jak i Drukarni. W systemie księgowo-finansowym Spółki istnieje możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla Wydawnictwa oraz możliwość określenia pozycji finansowej Wydawnictwa (przychodów i kosztów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Wydawnictwa (rachunku zysków i strat). Istnieje również możliwość alokowania należności i zobowiązań związanych z Działalnością Wydawniczą.

Obecnie zarówno działalność Wydawnictwa, jak i działalność Drukarni ma charakter zorganizowany i zarówno Wydawnictwo jak i Drukarnia funkcjonują jak niezależne przedsiębiorstwa mogące realizować samodzielnie zadania i cele gospodarcze.

Spółka rozważa prawne wyodrębnienie Działalności Wydawniczej, które sformalizuje istniejące już wyodrębnienie Wydawnictwa w ramach obecnej struktury. W tym celu planowane jest zarejestrowanie Wydawnictwa w KRS jako oddziału Spółki (dalej: oddział).

W kolejnym kroku nastąpi przeniesienie Wydawnictwa do spółki zależnej od Spółki (dalej: Spółka Kapitałowa), należącej do Grupy B. Przeniesienie nastąpi w formie wniesienia aportem Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej. W oparciu o otrzymane składniki majątkowe Spółka Kapitałowa będzie prowadziła Działalność Wydawniczą dotychczas prowadzoną przez Spółkę.

W ramach aportu Wydawnictwa przeniesione zostaną do Spółki Kapitałowej wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe niezbędne do prowadzenia i związane z Działalnością Wydawniczą czyli:

1.

wartości niematerialne i prawne - w szczególności znaki towarowe, zarówno te wprowadzone jak i niewprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych; w większości zarejestrowane już jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną (rejestracja krajowa lub wspólnotowa), ale również takie w stosunku do których toczy się procedura rejestracyjna (dalej: Znaki towarowe); prawa do korzystania z licencji na programy komputerowe,

2.

tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (np. tytuł własności w odniesieniu do lokalu użytkowego stanowiącego siedzibę Spółki przy ulicy M. w W. wraz ze związanym z nim udziałem w prawie wieczystym użytkowania gruntu i we wspólnych częściach budynków i ich urządzeń, a także tytuł najmu powierzchni w budynku B. w W. oraz tytuł najmu powierzchni w Ł. i we W.),

3.

aktywa trwałe (np. maszyny biurowe, komputery, meble i pozostałe wyposażenie biura, samochody wykorzystywane w bieżącej działalności),

4.

rejestracje tytułów prasowych wydawanych czasopism (dalej: Tytuły prasowe),

5.

środki pieniężne,

6.

umowy gospodarcze związane z przedmiotem Działalności Wydawniczej, w szczególności umowy o doradztwo prawne, o zarządzanie, umowy najmu oraz różnego rodzaju umowy cywilnoprawne (tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło itd.),

7.

umowy handlowe z klientami,

8.

zobowiązania związane z Działalnością Wydawniczą (w tym wobec kontrahentów, dostawców i innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Wydawnictwa, np. agencji fotograficznych),

9.

należności związane z Działalnością Wydawniczą

10.

inne umowy związane z prowadzeniem bieżącej działalności Wydawnictwa.

Ponadto, z chwilą wniesienia Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej na podstawie art. 23 (1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej: kodeks pracy), Spółka Kapitałowa stanie się z mocy prawa stroną wszystkich dotychczasowych stosunków pracy wiążących Wydawnictwo z jej pracownikami.

Składniki majątku Wydawnictwa przejmowane przez Spółkę Kapitałową stanowią organizacyjną i funkcjonalną całość oraz tworzą zorganizowany kompleks przeznaczony do realizacji celów gospodarczych (tj. prowadzenia Działalności Wydawniczej).

Nie jest wykluczone, że w przyszłości strategia Grupy B. będzie wymagała przeniesienia działalności przejmowanej przez Spółkę Kapitałową do innego miejsca w strukturze Grupy B. W tej sytuacji, w celu przeprowadzenia planowanej restrukturyzacji, możliwa będzie zarówno sprzedaż samego Wydawnictwa, jak i sprzedaż udziałów Spółki Kapitałowej innemu podmiotowi z Grupy B.

Międzynarodowa struktura Grupy B. generalnie oparta jest na spółkach działających w formie spółek komandytowych. Historycznie, również Spółka prowadziła działalność w formie spółki kapitałowej. W przypadku Spółki Kapitałowej również rozważane jest przekształcenie w okresie późniejszym jej formy prawnej w spółkę komandytową. Po przekształceniu spółka komandytowa będzie kontynuować działalność prowadzoną wcześniej przez Spółkę Kapitałową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, zgodnie z którym przedmiot aportu Spółki do Spółki Kapitałowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, w związku z czym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Spółki Kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci Wydawnictwa nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Spółki na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

2.

Spółka wnosi o potwierdzenie, że w związku z wniesieniem aportu w postaci Wydawnictwa, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład aportu (tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego).

Ad 1

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 1

Spółka stoi na stanowisku, iż opisana w stanie faktycznym transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Spółki na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT ponieważ przedmiot aportu Spółki do Spółki Kapitałowej w postaci Wydawnictwa kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie pytania 1

1.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 27e) tej ustawy, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się: "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania" (art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT).

2.

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

a.

istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz aby zespół tych składników przeznaczony był do realizacji określonych zadań gospodarczych;

b.

zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;

c.

zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;

d.

zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB) wskazał, że "Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa".

W ocenie Spółki, pomiędzy składnikami majątkowymi, które mają zostać wniesione w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Wydawnictwo funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Spółki w oparciu o przydzielone wyłącznie do niego składniki materialne i niematerialne. Składnikami tymi są w szczególności środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zapewniające zaplecze administracyjno-techniczne prowadzenia działalności. Należy podkreślić, że składniki majątkowe są wyodrębnione funkcjonalnie w ramach Wydawnictwa.

Zdaniem Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w stanie faktycznym, zespół składników majątkowych składających się na Wydawnictwo nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te są wyodrębnione jako odrębna jednostka w ramach Spółki i tworzą pewną całość. Wyodrębnienie to będzie sformalizowane poprzez rejestrację Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad (b) Wyodrębnienie organizacyjne

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB). Mając na uwadze powyższe kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, w ocenie Spółki zespół składników majątkowych przypisanych do Wydawnictwa warunki te spełnia. Fakt zarejestrowania Oddziału stanowić będzie sformalizowanie istniejącego stanu rzeczy.

Ad (c) Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Wydawnictwo stanowi także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-100/08/MS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: "Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa."

O wyodrębnieniu finansowym Wydawnictwa świadczy m.in. to, że na potrzeby Wydawnictwa opracowywane są odrębne od pozostałej części przedsiębiorstwa budżety i plany finansowe, a także prowadzone są odrębne rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, Spółka dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej ewidencjonuje koszty w podziale na obiekty controlingowe tj. miejsca powstawania kosztów (MPK) i zlecenia oraz ewidencjonuje przychody na odpowiednie zlecenia odpowiadające danej działalności. W związku z przyjętymi zasadami, istnieje możliwość przyporządkowania odpowiednich przychodów i kosztów do Wydawnictwa. W systemie księgowo-finansowym Spółki istnieje możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla Wydawnictwa oraz możliwość określenia pozycji finansowej Wydawnictwa (przychodów i kosztów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Wydawnictwa (rachunku zysków i strat). Istnieje również możliwość alokowania należności i zobowiązań związanych z Działalnością Wydawniczą.

Ad (d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Zdaniem Spółki zespół składników majątkowych stanowiący Wydawnictwo posiada zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 maja 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-282/08-2/PS) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, Wydawnictwo stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, stworzony i przygotowany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. Działalności Wydawniczej.

Po wniesieniu Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej, zespół składników majątkowych, o którym mowa, będzie wykorzystywany do kontynuowania tej działalności. Z perspektywy oceny zdolności Wydawnictwa do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo szczególnie istotne jest, że objęty w ramach aportu majątek Wydawnictwa będzie wystarczający do prowadzenia tego rodzaju działalności w Spółce Kapitałowej. Wydawnictwo wyposażone jest bowiem we wszystkie składniki majątkowe niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych przypisanych do Wydawnictwa może jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

3.

Zdaniem Spółki "zbycie", o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem "zbycie" rozumie się także np. zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności (w tym przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego).Takie stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe (np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 15 lutego 2006 r. sygn. PP/443-7/2006 oraz interpretacja z dnia 30 grudnia 2008 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPPI/443-1956/08-2/BS, a także interpretacja z dnia 3 grudnia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPP3/443-928/09-2/MPe).

4.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, chociaż wniesienie aportem Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie ustawy o VAT, to ponieważ przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ad 2

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 2

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z wniesieniem aportu Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład aportu i nie będzie miała obowiązku dokonywania jakichkolwiek korekt podatku naliczonego w związku z dokonaniem aportu.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie pytania 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)". W świetle tego przepisu, aby podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od dokonanych zakupów, konieczne jest, aby poniesione wydatki służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W momencie dokonywania wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki Kapitałowej, Spółka prowadziła m.in. działalność wydawniczą. Po dokonaniu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność ta będzie kontynuowana przez Spółkę Kapitałową w celu osiągnięcia przychodu podlegającego opodatkowaniu VAT.

Należy podkreślić, iż na podstawie istniejących interpretacji organów podatkowych przywołanych w dalszej części uzasadnienia, w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie następuje utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od aktywów będących przedmiotem aportu, jeżeli środki były nabywane z zamiarem wykorzystywania w działalności opodatkowanej podmiotu.

Związek z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT

W chwili dokonywania przez Spółkę pierwszych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych będących przedmiotem aportu, aport do Spółki Kapitałowej nie był planowany. Tym niemniej, podjęcie decyzji o dokonaniu aportu przedsiębiorstwa nie oznacza zmiany przeznaczenia tych nabytych / wytworzonych składników, gdyż wynika jedynie z restrukturyzacji. Nadal jednak podstawowym celem realizowanych zadań, który będzie kontynuowany przez Spółkę Kapitałową jest działalność podlegająca opodatkowaniu VAT.

Wykorzystywanie w działalności gospodarczej

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie powodować utraty przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z wydatków poniesionych przez Spółkę. Wydatki na nabycie / wytworzenie składników majątkowych będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki Kapitałowej, ponieważ po dokonaniu aportu będzie ona kontynuować działalność Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie będzie zobligowana do dokonywania korekty podatku naliczonego VAT odliczonego od wydatków poniesionych w związku z zakupem / wytworzeniem składników majątkowych będących przedmiotem aportu.

W ocenie Spółki istotnym elementem dla zachowania przez nią prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest zamiar prowadzenia przez nią działalności opodatkowanej VAT, nawet jeśli w wyniku restrukturyzacji działalność ta będzie kontynuowana przez Spółkę Kapitałową. Wydatki były bowiem przez nią ponoszone z zamiarem prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, m.in. działalności wydawniczej, która po dokonaniu aportu będzie kontynuowana przez Spółkę Kapitałową.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPP3-443-68/10-2/JF), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. ITPPI/443-1194/09/DM), w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2010 r. (sygn. IPPP2/443-780/10-3/MM) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2011 r. (sygn. ILPP2-443-1626/10-3/SJ).

Dodatkowo, Spółka pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekty podatku VAT naliczonego dokonuje nabywca przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, Spółka jako zbywca w związku z dokonaniem aportu do Spółki Kapitałowej zespołu składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem / wytworzeniem składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl