IPPP1/443-1253/09-2/IG - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług otrzymanych w trakcie ich realizacji, w miesiącu uregulowania zobowiązań z nich wynikających.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1253/09-2/IG Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług otrzymanych w trakcie ich realizacji, w miesiącu uregulowania zobowiązań z nich wynikających.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, z faktur dokumentujących nabycie towarów/usług, a otrzymanych w trakcie realizacji dostawy towarów/świadczenia usług, w miesiącu uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z tych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, z faktur dokumentujących nabycie towarów/usług, a otrzymanych w trakcie realizacji dostawy towarów/świadczenia usług, w miesiącu uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z tych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka dokonuje zakupu różnego rodzaju towarów, np. prasy/wydawnictw książkowych/specjalistycznych czasopism branżowych w formie prenumeraty (kwartalna, półroczna, roczna), która może przybierać formę prenumeraty papierowej lub on-line. Ponadto Spółka nabywa usługi związane m.in. z asystą techniczną, dozorem technicznym, czyli szeroko rozumiane usługi serwisowe związane z użytkowaniem komputerów/drukarek/faksów, programów komputerowych etc.

Spółka za ww. usługi dokonuje płatności "z góry" po otrzymaniu faktury VAT, np. w przypadku prenumeraty prasy płatność może nastąpić już po pierwszej dostawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka ma prawo, do odliczenia kwoty podatku naliczonego, z faktur dokumentujących nabycie towarów/usług, a otrzymanych w trakcie realizacji dostawy towarów/świadczenia usług, w miesiącu uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z tych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 powołanej ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Przepis art. 86 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Spółki S.A. w sytuacji zakupu prenumeraty czy usług serwisowych lub innych usług o podobnym charakterze, i otrzymania faktury na początku okresu, przez który tego rodzaju towar/usługa będzie dostarczany/świadczona, prawo do odliczenia podatku przysługuje w miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za otrzymaną fakturę. Chociaż w tym przypadku płatność ta następuje nie przed otrzymaniem faktury, ale dopiero na jej podstawie, uznać należy, że mamy w takim przypadku do czynienia z fakturą zaliczkową i co się z tym wiąże podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w miesiącu, w którym płatność została uregulowana lub w dwóch następujących po sobie miesiącach. Zdaniem Spółki, podatnik nie musi w takim przypadku czekać z odliczeniem VAT do zakończenia okresu świadczenia usługi.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej wydanej w dniu 18 września 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1/443-690/09-2/AW), w której organ stanął na stanowisku, że w momencie, w którym podatnik dokona zapłaty należności za prenumeratę, faktura wystawiona z tytułu zakupu tej prenumeraty stanie się fakturą zaliczkową. Wówczas podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w momencie dokonania wpłaty zaliczki.

Spółka zwraca uwagę, że przedstawiona przez nią argumentacja znajduje również potwierdzenie w przepisach unijnych.

Zgodnie z art. 65 dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz. Urz. L Nr 347, poz. 1 z późn. zm., zwanej dalej: Dyrektywą 2006/112/WE, w przypadku wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od wysokości otrzymanej wpłaty.

Jednocześnie przepis art. 167 powołanej dyrektywy stanowi, że prawo do odliczenia powstaje z chwilą powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do podatku podlegającego odliczeniu, co oznacza, że podatnik-nabywca może dokonać odliczenia podatku naliczonego dopiero z chwilą, gdy u podatnika-dostawcy powstanie obowiązek podatkowy (podatek należny).

Przedstawiony powyżej przepis stanowi realizację podstawowej zasady unijnego podatku VAT - zasadę neutralności, zgodnie z którą tylko taka czasowa zbieżność momentu powstania obowiązku zapłaty podatku należnego u dostawcy z prawem odliczenia tego podatku u nabywcy zapewnia prawidłową realizację zasady neutralności oraz stabilizację budżetową państwa.

Również w orzecznictwie ETS podkreśla się, że prawo do odliczenia podatku naliczonego będące wyrazem zasady neutralności, powinno być realizowane natychmiast z czego wynika, że jakiekolwiek ograniczenia tym zakresie przewidziane przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, jako naruszające zasadę neutralności, są sprzeczne z ogólnymi wymogami wspólnego systemu VAT.

Zdaniem Spółki przesunięcie w czasie możliwości odliczenia podatku przez podatnika skutkowałoby przerzuceniem na podatnika finansowania Skarbu Państwa, co oznaczałoby, że podatek ten nie jest już neutralny dla podatnika. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-268/83 pomiędzy D.A. Rompelman i E.A. Rompelman-Yan Deelen a Minister van Financien (Holandia) oraz orzeczeniem ETS w połączonych sprawach C-177/99 pomiędzy Ampafrance SA a Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (Francja) i C-181/99 pomiędzy Sanoil Synthelabo a Directeur des services fiscaux de Yal-de-Marne (Francja), z prawa do odliczenia podatnik powinien skorzystać niezwłocznie w odniesieniu do całej kwoty podatku naliczonego przy zakupach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie do ust. 4 powołanego przepisu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast ust. 11 tego artykułu stanowi, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), jeżeli przez wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokonuje zakupu różnego rodzaju towarów, np. prasy/wydawnictw książkowych/specjalistycznych czasopism branżowych w formie prenumeraty (kwartalna, półroczna, roczna), która może przybierać formę prenumeraty papierowej lub on-line. Ponadto Spółka nabywa usługi związane m.in. z asystą techniczną, dozorem technicznym czyli szeroko rozumiane usługi serwisowe związane z użytkowaniem komputerów/drukarek/faksów, programów komputerowych etc.

Spółka za ww. usługi dokonuje płatności "z góry" po otrzymaniu faktury VAT, np. w przypadku prenumeraty prasy płatność może nastąpić już po pierwszej dostawie.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż przedmiotowa faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego ze względu na fakt, iż została wystawiona niezgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 106 ust. 1 ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem faktura winna dokumentować dokonanie sprzedaży - dostawę towaru lub wykonanie usług, co w rozpatrywanym przypadku nie miało miejsca (na dzień wystawienia faktury).

Ponadto nie można uznać wystawionej faktury za fakturę zaliczkową z uwagi, iż nie zostały spełnione warunki wymienione w § 10 powołanego rozporządzenia. Zaliczka winna być przekazana kontrahentowi przed nabyciem towarów/usług i kontrahent winien udokumentować ten fakt fakturą zaliczkową. W rozpatrywanym przypadku faktura została wystawiona przed otrzymaniem należności, zatem nie stanowi faktury zaliczkowej dokumentującej otrzymanie całości lub części należności.

Przedmiotowa faktura wystawiona przez kontrahenta przed wykonaniem usługi jak również przed wpłatą zaliczki nie dokumentuje żadnej transakcji. W momencie zapłaty należności przez Wnioskodawcę za nabycie towarów/usług, wystawiona faktura staje się fakturą zaliczkową. Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano zobowiązania finansowe wynikające z wystawionych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych zgodnie z wyżej cyt. przepisami ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl