IPPP1/443-124/14-5/AP - Określenie stawki VAT właściwej dla sprzedaży wydrukowanych książek.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-124/14-5/AP Określenie stawki VAT właściwej dla sprzedaży wydrukowanych książek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 4 marca 2014 r. (doręczone dnia 6 marca 2014 r.), pismem z dnia 5 marca 2014 r., złożonym dnia 7 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku mającej zastosowanie do sprzedaży wydrukowanych książek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku mającej zastosowanie do sprzedaży wydrukowanych książek.

Złożony wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu nr IPPP1/443-124/14-3/AP z dnia 4 marca 2014 r. (doręczone dnia 6 marca 2014 r.) pismem z dnia 5 marca 2014 r., złożonym dnia 7 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zajmuje się produkcją poligraficzną (dział 18 PKD). Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Na zlecenie klienta drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki. Drukarnia dokonuje procesu produkcyjnego składającego się z wielu różnorodnych czynności, w wyniku których powstaje gotowy wyrób w postaci książki posiadającej symbol ISBN. Do jej wytworzenia Spółka zużywa materiały (papier, karton, farby, kleje itp.) stanowiące jej własność, produkcja odbywa się na maszynach drukarni. Drukarnia dostarczy wydawcy gotowy produkt w postaci książek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może traktować wykonanie zlecenia jako dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1 ze stawką 5% zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeśli do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zdaniem Wnioskodawcy, do dostaw książek wykonanych na zlecenie wydawcy, wykonanych z materiałów własnych Spółki i na własnych maszynach należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług. Czynności wykonane przez Drukarnię będą miały charakter dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wyprodukowane produkty, tj. książki, zostaną wykonane z materiałów własnych drukarni i wydawcy zostanie przekazany gotowy produkt, czyli nastąpi przekazanie wydawcy prawa rozporządzania książkami jako właścicielowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został sformułowany odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami - w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak stanowi art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym miejscu należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r., do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zajmuje się produkcją poligraficzną. Na zlecenie klienta drukarnia wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki. Drukarnia dokonuje procesu produkcyjnego składającego się z wielu różnorodnych czynności, w wyniku których powstaje gotowy wyrób w postaci książki posiadającej symbol ISBN. Do jej wytworzenia Spółka zużywa materiały (papier, karton, farby, kleje itp.) stanowiące jej własność, produkcja odbywa się na maszynach drukarni. Drukarnia dostarczy wydawcy gotowy produkt w postaci książek. W odniesieniu do powyższego zdarzenia, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania wykonania zlecenia za dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1 ze stawką 5%, jeśli do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

W celu uznania, czy w niniejszej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć, czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą.

Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia na wydawcę prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, ponieważ nie są one w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tego utworu, jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których drukarnia - aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania", nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które umożliwiają nabywcy rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W opisanym przypadku Wnioskodawca niewątpliwie wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na zleceniodawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku (art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)), czyli przeniesienia również ich posiadania na klienta, co pozwala mu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, w takim przypadku następuje przeniesienie przez Wnioskodawcę na nabywcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez niego z jego materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 cyt., ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z art. 41 ust. 2a powołanej ustawy wynika z kolei, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (od dnia 1 stycznia 2011 r. - 8%), pod pozycją 72 wskazano książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek (PKWiU ex 58.11.1).

Jednocześnie, w objaśnieniach do powyższego załącznika nr 3 wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10, zawierającym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, pod pozycją 32 wskazano książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1).

Przy czym w myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce - nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

W związku z tym, że dostawa książek objętych kodem PKWiU 58.11.1 jest opodatkowana niższą stawką podatku od towarów i usług niż stawka, której dotyczy załącznik nr 3 do ustawy, nie ma on zastosowania do tych towarów. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii książek, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z powyższych regulacji prawnych w kontekście przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że w opisanej sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są książki drukowane oznaczone symbolami ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU 58.11.1, wykonywane metodami poligraficznymi z własnych materiałów przez Spółkę na zlecenie zamawiających, zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania opisanych we wniosku książek według PKWiU. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności powyższego zaklasyfikowania według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Stąd też tut. Organ, nie jest uprawniony do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych książek według PKWiU, zatem przyjął przedstawioną we wniosku klasyfikację jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, bez dokonywania weryfikacji jej prawidłowości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl