Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1234/08-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

A... (dalej: Spółka lub A) jest właścicielem 6-cio kondygnacyjnego budynku biurowego we Wrocławiu.

Budynek ten został wzniesiony w 2001 r. i wydzierżawiony spółce X w stanie surowym zamkniętym, która w tym budynku poczyniła znaczne nakłady inwestycyjne polegające na jego wykończeniu. W 2006 r. budynek ten został nabyty przez spółkę X od syndyka masy upadłościowej G... S.A.

Cena zakupu budynku komercyjnego przez X od syndyka nie zawierała podatku od towarów i usług.

Budynek biurowy został w 2007 r. wniesiony przez X do spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa. Z prawem własności budynku biurowego związane jest odpowiednio prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. W trakcie eksploatacji ww. budynku przez Spółkę, nie zostały poniesione nakłady na ulepszenie nieruchomości przekraczające 30% ich wartości początkowej.

A rozważa dokonanie sprzedaży wskazanego budynku podmiotowi trzeciemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT sprzedaż ww. budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego będzie zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja zbycia budynku oraz odpowiadającego mu prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Co do zasady, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów dokonywana w ramach działalności gospodarczej.

Towarami w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są m.in.: budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, sprzedaż budynku wraz z odpowiadającym mu prawem użytkowania wieczystego gruntów będzie podlegała zakresowi przedmiotowemu ustawy o VAT.

W opinii Spółki czynność ta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Cytowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości lub ich części w zakresie, w jakim:

* towary stanowią towary używane, zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, oraz

* przy nabyciu tych towarów dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Równocześnie, nawet jeżeli wskazane warunki są spełnione, stosowanie zwolnienia jest wyłączone w okolicznościach określonych w art. 43 ust. 6 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem wykazania, że planowana sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT należy potwierdzić, że:

1.

nieruchomość będąca własnością Spółki jest towarem używanym, oraz

2.

Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu,

3.

do planowanej transakcji nie ma zastosowania specyficzne wyłączenie ze zwolnienia określone w art. 43 ust. 6 ustawy o VAT.

Ad. 1. Kwalifikacja nieruchomości lub ich części jako towaru używanego

Zgodnie z definicją zawartą w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT towarami używanymi są m.in.: "budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat".

Budowa budynku należącego do Spółki została zakończona ponad 6 lat temu. W związku z powyższym, w zakresie ww. budynku upłynął 5 letni okres uprawniający do zakwalifikowania budynku jako towar używany.

Definicja towarów używanych zawarta w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT nie obejmuje swym zakresem prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zgodnie jednak z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT, w szczególności § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.; dalej: rozporządzenia), status gruntu jest pochodną statusu budynku trwale z nim związanego. Zatem, w zakresie, w jakim dostawa budynku należącego do Spółki będzie kwalifikować się jako zwolniony z opodatkowania "towar używany", także dostawa gruntu (przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym budynek jest zlokalizowany będzie zwolniona z opodatkowania VAT.

Ad. 2. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Drugą przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, jest brak prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do tych towarów.

Spółka nabyła własność nieruchomości, która ma być przedmiotem sprzedaży w ramach aportu przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki w 2007 r. przez spółkę X.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT wniesienie aportu przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tego względu X nie była zobowiązana do wykazania VAT należnego w momencie przeniesienia majątku (którego część stanowiła nieruchomość) na Spółkę - po stronie spółki wnoszącej nie wystąpił podatek należny, czego skutkiem był brak podatku naliczonego po stronie Spółki. W rezultacie, u Spółki spełnił się warunek w postaci braku możliwości pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawidłowość rozumowania Spółki w tym zakresie potwierdzają interpretacje organów skarbowych, które jednoznacznie stwierdzają, że nabycie nieruchomości w ramach czynności niepodlegającej VAT jest równoznaczne z nabyciem bez prawa do odliczenia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2008 r., sygn. IBPP1/443-514/07/LSZ/KAN-2688/12/07; postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z 2 sierpnia 2007 r., sygn. IX/443-13/07; postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga z 14 maja 2007 r., sygn. 1434/PV/443-28/07/AM.

Powyższe stanowisko potwierdza także doktryna prawa podatkowego (por. przykładowo T. K, V 2008, D, W 2008, s. 811; Z. M, G. M, Ustawa o VAT Komentarz, Lewis N, W 2006, s. 497; W M, K. M, Nowy leksykon VAT 2007, O, G 2007, s. 251).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w związku z realizacją transakcji zbycia nieruchomości zostaną spełnione obydwie przesłanki warunkujące możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Ad. 3. Wyłączenie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy o VAT

Jak wskazano powyżej, zastosowanie zwolnienia mogłoby wyłączyć jedynie spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 6 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu zwolnienie dotyczące zbycia nieruchomości lub ich części nie ma zastosowania w sytuacji, gdy:

1.

poniesione przez podatnika wydatki na ulepszenie nieruchomości lub ich części przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie ich użytkowania, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

2.

podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;

3.

użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z treścią cytowanego przepisu wszystkie wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie.

W przypadku Spółki wszystkie przesłanki warunkujące wyłączenie zwolnienia nie zostały spełnione. Wprawdzie Spółka użytkowała budynek biurowy w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych, jednak próg nakładów na ulepszenie w wysokości 30% wartości początkowej nieruchomości nie został przekroczony. W tej sytuacji, kwestia, czy w odniesieniu do wydatków na ulepszenie Spółce przysługiwało (przysługiwałoby) prawo do odliczenia podatku naliczonego nie ma znaczenia - wyłączenie ze zwolnienia nie będzie miało zastosowania.

Reasumując, do transakcji zbycia przez Spółkę budynku biurowego wraz z prawem użytkowania wieczystego zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania dla towarów używanych przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Mając na uwadze, iż zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia status gruntów/części gruntów będących w użytkowaniu wieczystym jest pochodną statusu budynków albo ich części, dostawa prawa użytkowania wieczystego także będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Spółka z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl