Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1204/14-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 października 2014 r. (skutecznie doręczone 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 24 października 2014 r. (skutecznie doręczone 29 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Parafia otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na realizację operacji - postawienie tablicy granitowej, zagospodarowanie terenu wokół (ułożenie kostki, wykonanie oświetlenia), zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego, przygotowanie prelekcji i poświęcenia tablicy z udziałem zaproszonych gości, byłych więźniów obozu i ich rodzin. W ramach projektu zostaną wydrukowane publikacje książkowe zawierające materiały na temat dziejów wsi i parafii R., historii gminy R., dzieje Diecezji oraz rozdział poświęcony Obozowi Pracy. Publikacje będą dystrybuowane bezpłatnie.

Parafia realizuje operację w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013 r., a planowany termin zakończenia przewiduje się na październik-listopad 2014 r. Parafia zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa dn. 8 października 2013 r. na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji kosztami kwalifikowanymi jest koszt wykonania i ustawienia płyty granitowej przed kościołem w R., koszt związany z utwardzeniem terenu przy pomniku i jego świetlenie, wyjazd edukacyjno-szkoleniowy do obozu dla 50 osób, wydanie książki i folderu informacyjnego.

Wykonawcami powyższych usług będą (mogą być) podatnicy podatku VAT, ale mimo to Parafia nie będzie w stanie odliczyć VAT naliczonego.

Parafia nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, a efekty rzeczowe inwestycji będą udostępniane nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób pragnących z nich korzystać. W związku z tym operacja ta nie będzie generować sprzedaży opodatkowanej.

Zatem nie zachodzą przesłanki ustawowe dające możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu związanych z realizacją operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT zawarty w fakturach nabywanych towarów i usług może być odliczony.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, ponieważ poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i b) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację operacji, w ramach której nastąpi postawienie tablicy granitowej, zagospodarowanie terenu wokół (ułożenie kostki, wykonanie oświetlenia), zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego, zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego, przygotowanie prelekcji do poświęcenia tablicy z udziałem zaproszonych gości. W ramach projektu zostaną wydrukowane publikacje książkowe zawierające materiały na temat dziejów wsi i parafii, historii gminy, dzieje diecezji. Publikacje będą dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioskodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, a efekty rzeczowe inwestycji będą udostępnianie nieodpłatne i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób pragnących z nich korzystać. W związku z tym operacja nie będzie generować sprzedaży opodatkowanej.

W odniesieniu do cytowanych wyżej przepisów ustawy stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl