IPPP1-443-1155/08-2/JF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1155/08-2/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży preparatu odkażającego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży preparatu odkażającego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż preparatu odkażającego..-M A. Jest to alkaliczny środek myjąco-dezynfekcyjny. Preparat ten mieści się w grupowaniu PKWiU 24.20.14-90.00 - środki odkażające (inne niż na bazie czwartorzędowych soli aminowych, związków fluorowcowych) przygotowane w postaciach lub opakowaniach do sprzedaży detalicznej albo w postaci preparatów i artykułów. W ramach klasyfikacji PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2007 r., która stosowana jest do celów podatkowych znajdował się w grupowaniu 24.20.14-90.00 - preparaty odkażające pozostałe (interpretacja w zakresie klasyfikacji statystycznej znak OK.-.......... z dnia 21 listopada 2007 r. wydana na wniosek importera - E Sp. z o.o.). Na obrót preparatem zostało wydane przez Ministra Zdrowia pozwolenie nr...../04 (zał. 3 - decyzja wydana na wniosek importera - E sp. z o.o.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy poprawne jest zastosowanie stawki 7% dla sprzedaży preparatu..-M.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka 7% jest prawidłowa. Towary zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 24.20.14-90.00 podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki (poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o VAT):

1.

towary są środkami odkażającymi o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych, mającymi zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,

2.

na obrót tymi towarami zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonano ich wpisu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

ad. 1. Preparat..-M A przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w szczególności w procesie produkcji mleka, w miejscach, gdzie konieczna jest minimalizacja ryzyka przeniesienia bakterii mogących mieć niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Jest zatem stosowany w ochronie zdrowia.

ad. 2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze:

* na które zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu;

* na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe;

* na które zostało wydane pozwolenie na obrót;

* które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, oraz

* są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Zważywszy, że rejestr produktów biobójczych nie został do chwili obecnej wprowadzony, a pozwolenie tymczasowe, o którym jest mowa w ustawie ma charakter nadzwyczajny i wydawane jest w sytuacji, gdy pełne działanie produktu nie zostało jeszcze zweryfikowane, należy przyjąć, że pozwolenie na obrót produktem biobójczym spełnia wymogi ustawy o podatku od towarów i usług.

Przyjęcie innego stanowiska byłoby nieracjonalne, gdyż oznaczałoby różnicowanie stawki VAT w zależności do rodzaju wydanej decyzji administracyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w pozycji 107 wymienione zostały preparaty odkażające z grupowania PKWiU ex 24.20.14-90.00 o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Użycie przez ustawodawcę "ex" przy grupowaniu PKWiU oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z powyższego zapisu wynika, że zastosowanie preferencyjnej, obniżonej stawki 7% na preparaty o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych ma miejsce, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

* są to preparaty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 24.20.14-90.00,

* preparaty te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia,

* w odniesieniu do tych preparatów zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Oznacza to, że do stosowania 7% stawki podatku od towarów i usług jeden z dwóch wyżej wymienionych warunków wynikających z ustawy o produktach biobójczych musi zostać spełniony.

Analiza treści zapisu zawartego w poz. 107 wymienionego załącznika przeprowadzona w oparciu o wykładnie językową prowadzi do wniosku, że ustawodawca w odniesieniu do czynności związanych z wydaniem pozwolenia albo z wpisem do rejestru używa w czasie przeszłym sformułowań "zostało", "dokonano" co jednoznacznie wskazuje, że istotne znaczenie dla możliwości opodatkowania dostawy danego preparatu 7% stawką podatku ma fakt uzyskania pozwolenia dla niego albo ujęcia jego w rejestrze, a nie posiadanie tego pozwolenia lub wpisu do rejestru w momencie dokonania dostawy. Ponadto prawodawca w zakresie zapisów regulujących kwestie: pozwoleń oraz wpisu do rejestrów odsyła wprost do ustawy o produktach biobójczych.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

1.

zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem",

2.

zostało wydane pozwolenie tymczasowe,

3.

została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej "wpisem do rejestru",

4.

zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

* oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

Z powyższego zapisu wynika, że uzyskanie pozwolenia albo wpisu do rejestru jest niezbędne, aby dany preparat po spełnieniu określonych warunków (zawartych w art. 9 powyższej ustawy) mógł być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych stanowi, że pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia pierwszego albo kolejnego wpisu substancji czynnej do wykazów, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2, i nieprzekraczający terminu ważności określonego dla danej substancji czynnej w tych wykazach. Zatem produkty biobójcze wprowadzone do obrotu mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż do dnia upływu terminu ważności tych produktów. Zatem powyższy przepis, tak samo jak art. 4. ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, wskazuje, kiedy mogą być dopuszczone do obrotu dane produkty biobójcze. Skoro ustawodawca w poz. 107 załącznika 3 do ustawy o podatku od towarów i usług powołuje, że przedmiotowe preparaty muszą uzyskać pozwolenie albo wpis do rejestru, to zgodnie z ustawą o produktach biobójczych muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje o produktach biobójczych w zestawieniu z zapisem poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i posługując się wykładnią celowościową, zauważa się, że istotne znaczenia dla objęcia danego preparatu obniżoną 7% stawką podatku, ma jego dopuszczenie do obrotu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o produktach biobójczych.

Z treści przedłożonego wniosku wynika, iż preparat:.-M A sklasyfikowany jest pod symbolem PKWiU 24.20.14-90.00 i ma zastosowanie w ochronie zdrowia, gdyż przeznaczone są do mycia i dezynfekcji dojarek i zbiorników do gromadzenia i chłodzenia mleka. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że Minister Zdrowia wydał pozwolenie - decyzję nr..../04 na obrót tym preparatem biobójczym.

Powyższe powoduje, że wprowadzony do obrotu produkt..-M A spełnia ustawowe warunki, o których mowa w poz. 107 załącznik nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług i jego dostawa opodatkowana jest, do dnia upływu ich terminu ważności, 7% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy).

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl