IPPP1-443-1153/08-3/JB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1153/08-3/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności dokonuje nabycia różnego rodzaj usług od zagranicznych kontrahentów, w odniesieniu do których na podstawie przepisów ustawy o VAT, zobowiązana jest do rozpoznawania obowiązku podatkowego i naliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Do przedstawionych we wniosku usług ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.

Wątpliwości Przedsiębiorstwa budzi kwestia rozpoznania momentu obowiązku podatkowego w przedstawionych poniżej okolicznościach oraz ustalenia prawidłowej daty na którą winien być przyjęty kurs przy przeliczeniu obcej waluty na złote. W celu zobrazowania powstałych wątpliwości, Wnioskodawca przedstawił poniżej przykładową sytuację.

Zagraniczny usługodawca wystawi fakturę, w terminie późniejszym niż 7 dzień od dnia wykonania usługi tj. zakończenia okresu rozliczeniowego.

Przykłady występowania przedstawionej powyżej sytuacji:

Na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2005 r. Przedsiębiorstwo nabywa od YY usługi specjalistyczne. Przedmiotem świadczenia realizowanego w oparciu o umowę, o której mowa powyżej są usługi oraz działania mające na celu podniesienie poziomu usług pocztowych, w skład których wchodzą usługi operacyjne, usługi infrastruktury technicznej, wsparcie przedsiębiorstwa, zagadnienia regulacyjne, wsparcie i utrzymanie systemów informatycznych. Strony w zawartej umowie uzupełniającej do umowy na świadczenie usług specjalistycznych ustaliły następujące okresy rozliczeniowe, odpowiednio: dziewięciomiesięczny tj. od 11 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. dla rozliczeń za rok 2006 oraz roczny dla rozliczeń za rok 2007. Jednocześnie z zawartych umów wynika, iż faktury powinny być wystawiane z góry. W dniu 21 września 2007 r. YY wystawiło fakturę dokumentującą opłaty Przedsiębiorstwa za okres od 11.04 - 31 grudnia 2006 r. Uregulowanie należności przez Przedsiębiorstwo nastąpiło 6 listopada 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wystawienia przez podatnika z Unii faktury (przykładowo wskazanej powyżej) po terminie, tj. po upływie 7 dni od dnia wykonania usługi, podatek VAT z tytułu importu usług należy rozliczyć w ciągu siedmiu dni od wykonania usługi tj. w terminie od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego - a najpóźniej do 7 dnia następującego po nim.

Zdaniem Przedsiębiorstwa odpowiedź na pytanie winna być twierdząca. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, ustalając moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług należy stosować te same regulacje jak w przypadku rozliczania usług krajowych. Dla usług opodatkowanych na zasadach ogólnych obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą wykonania usługi a jeżeli jej świadczenie powinno być potwierdzone fakturą - z chwilą wystawienia faktury przez usługodawcę, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi. Zasadę tą reguluje art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym "jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi". Oznacza to, że obowiązek podatkowy (dla importu usług opodatkowanych na zasadach ogólnych) powstaje z chwilą wystawienia faktury (faktury potwierdzającej wykonanie usługi tj. wystawionej przez zagranicznego usługodawcę), o ile faktura ta została wystawiona w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. Jeżeli faktura ta została wystawiona później, VAT z tytułu importu usług należy rozliczyć najpóźniej 7 dnia od dnia wykonania usługi (tj. od ostatniego dnia, ustalonego przez strony, okresu rozliczeniowego). Powyższe stanowisko potwierdza prof. dr hab. Witold Modzelewski w wywiadzie zamieszczonym w Gazecie Prawnej 64/2006 z 30 marca 2006 r.

Powyższe nie dotyczy oczywiście przypadku, gdy za daną fakturę dokonano wcześniej zapłaty, ale sytuacja ta nie ma do zadanego pytania i wskazanego przykładu odniesienia.

Zatem, odnosząc się do przedstawionego przykładu, VAT z tytułu importu usług należy rozliczyć w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi tj. począwszy od 31.12.2006 do dnia 07.01.2007 będącego graniczną, nieprzekraczalną datą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Pojęcie importu usług zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, i jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Przepisu tego nie stosuje się jednak w przypadku usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, z wyłączeniem usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca (art. 17 ust. 2).

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności dokonuje nabycia różnego rodzaj usług od zagranicznych kontrahentów, w odniesieniu do których na podstawie przepisów ustawy o VAT, zobowiązana jest do rozpoznawania obowiązku podatkowego i naliczenia podatku VAT z tytułu importu usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług. Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy). Usługę należy uznać za wykonaną, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usług, czyli zrealizowanie niektórych czynności składających się na umówioną usługę jako całość - ale tylko w zakresie tej usługi już częściowo wykonanej. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 11 ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie wyszczególnia wysokości zaliczki czy przedpłaty, co oznacza, że opodatkowaniu podlega każda z dokonanych zaliczek, przedpłat (także ta obejmująca 100% należności).

Z treści art. 19 ust. 4 ustawy wynika, iż wystawiający fakturę może wystawić fakturę w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi, a siódmy dzień jest ostatnim i nieprzekraczalnym terminem na jej wystawienie. Data wystawienia faktury determinuje wtedy datę powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli jednak sprzedawca wystawi fakturę w terminie późniejszym niż siedem dni od dnia wykonania czynności, to momentu powstania obowiązku podatkowego nie wyznacza wówczas data wystawienia faktury, lecz siódmy dzień od dnia wykonania usługi (wydania towaru), tj. ostatni z dopuszczalnych dni na jej prawidłowe wystawienie.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Przedsiębiorstwo nabywa od YY, na podstawie zawartej umowy, usługi specjalistyczne. Strony ustaliły okresy rozliczeniowe:

* od 11.04.2006 do 31.12.2006

* od 01.01.2007 do 31.12.2007.

Kontrahent wystawił fakturę z tytułu świadczenia usług za okres rozliczeniowy 11.04.2006 do 31.12.2006 w dniu 21 września 2007 r. Przedsiębiorstwo uregulowało należność w dniu 6 listopada 2007 r.

Z powyższego wynika, że kontrahent zagraniczny wystawił fakturę dokumentującą wykonanie usługi w przyjętym przez strony okresie rozliczeniowym, po wykonaniu usługi, jednakże faktura wystawiona została po upływie siedmiu dni od dnia wykonania usługi.

Z uwagi na powyższe, w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ust. 4 ustawy, co oznacza, że obowiązek podatkowy powstanie w siódmym dniu, licząc od wykonania usług, tj. zakończenia przyjętego okresu rozliczeniowego.

A zatem w przedstawionej sytuacji, obowiązek podatkowy powstanie w dniu 7 stycznia 2007 r., a nie jak wskazała Strona w okresie począwszy od 31 grudnia 2006 r. do 7 stycznia 2007 r.

Faktura przez kontrahenta zagranicznego nie została wystawiona w ustawowym terminie 7 dni, a zatem obowiązek podatkowy powstanie w jedynym, dopuszczalnym terminie, tj. siódmego dnia od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. Tym samym stanowisko Strony należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczyć należy, iż na mocy art. 106 ust. 7 ustawy, Wnioskodawca z tytułu importu usług obowiązany jest czynność tą udokumentować fakturą wewnętrzną, w której wykaże podatek VAT obliczony według stawek obowiązujących w kraju dla danej usługi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl