Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1137/13-5/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2013 r. (data wpływu 7 listopada 2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczone 9 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z wykonywaną działalnością sportową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z wykonywaną działalnością sportową. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczone 9 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działania Spółki S.A. jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz o działalności w sferze sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach sportowych. Podstawowym zadaniem Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju i promocji miasta. W celu prawidłowego wypełniania zadań oraz sfinansowania prowadzenia działalności Spółka otrzymywała dotacje celowe od Urzędu Miasta na "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa" oraz od Starostwa na "Popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży..." a także uzyskiwała przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz ze sponsoringu i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W 2012 r. odliczano częściowo VAT naliczony, przyjmując założenie, że usługi ściśle związane ze sportem są zwolnione od VAT (art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., z późn. zm., o podatku od towarów i usług). Jako wartość usług ściśle ze sportem związanych traktowano przychody z dotacji celowych otrzymanych od Urzędu Miasta oraz od Starostwa na ogólne finansowanie działalności sportowej w zakresie rozwoju piłki siatkowej. W związku z powyższym część VAT naliczonego rozliczono w proporcji do sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej przyjmując dotacje jako sprzedaż zwolnioną z VAT. Poza kwotą otrzymanych dotacji celowych nie występowała inna sprzedaż zwolniona. Na imprezy sportowe organizowane przez Spółkę sprzedawano bilety wstępu zgodnie z przepisami wraz z podatkiem należnym, co oznacza, że przychody z działalności sportowej zawierały VAT należny. Wydatki sfinansowane z otrzymanych dotacji rozliczano metodą brutto (wraz z VAT).

Po analizie obowiązujących przepisów Spółka uważa, że istnieje możliwość pełnego odliczania VAT naliczonego, co pozwoliłoby rozliczać wydatki finansowane z dotacji wg wartości netto (bez VAT). Szczególnie w sytuacji kiedy nie obowiązuje przepis art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a który mówił o traktowaniu otrzymywanych dotacji celowych jak obrotu zwolnionego z podatku od towarów i usług i ujmowania otrzymanych dotacji do ustalania wskaźnika proporcji do odliczenia VAT naliczonego określonego w art. 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółka aktualnie uzyskuje przychody z dotacji celowych Urzędu Miasta oraz od Starostwa, ze sprzedaży biletów na organizowane przez siebie zawody sportowe oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży z działalności reklamowej i sponsoringu - opodatkowane VAT. Nie występuje sprzedaż zwolniona z VAT, za którą w poprzednich okresach traktowano otrzymywane dotacje celowe (inne aniżeli określone w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Spółka nie świadczy na zewnątrz odpłatnych usług sportowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, Spółka uważa, że otrzymując dotacje celowe od Urzędu Miasta oraz od Starostwa, nie musi traktować ich jak obrót zwolniony od VAT i ponieważ nie występuje inna sprzedaż zwolniona, przysługuje jej pełne odliczenie VAT naliczonego od poniesionych wydatków na działalność sportową ze względu na uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanych biletów na organizowane przez siebie imprezy sportowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka postąpi prawidłowo, odliczając w przedstawionej sytuacji w pełni VAT naliczony (poza przypadkami kiedy odliczenie VAT nie przysługuje z mocy ustawy lub innych przepisów) od poniesionych wydatków na działalność sportową tj. na treningi zawodniczek, odzież sportową, na wydatki związane z utrzymaniem klubu sportowego (spółki), na zgrupowania zawodników, opiekę medyczną, organizowanie zawodów sportowych, transport zawodniczek jak i kadry szkoleniowo-trenerskiej itp. od VAT należnego którego źródłem będzie sprzedaż biletów wstępu na imprezy sportowe, przychody ze sprzedaży reklam na imprezach sportowych oraz ze sponsoringu.

Według stanowiska Wnioskodawcy, Spółce przysługuje pełne odliczenie VAT naliczonego od VAT należnego, ponieważ Spółka nie świadczy na zewnątrz usług sportowych zwolnionych z VAT i w związku z tym nie występuje sprzedaż z działalności sportowej zwolniona z VAT określona w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Natomiast dotacje celowe otrzymywane od Urzędu Miasta jak i od Starostwa na działalność Spółki w związku ze skreśleniem ust. 7 w artykule 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stanowią obrotu zwolnionego od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a i b) powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju i popularyzację kultury fizycznej i sportu, rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej, a także uczestnictwo w zawodach sportowych. Podstawowym zadaniem Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju i promocji miasta. W celu prawidłowego wypełniania zadań oraz sfinansowania prowadzenia działalności Spółka otrzymywała dotacje celowe od Urzędu Miasta na "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa" oraz od Starostwa na "Popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży..." a także uzyskiwała przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz ze sponsoringu. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2012 r. Wnioskodawca odliczył częściowo VAT naliczony, przyjmując założenie, że usługi ściśle związane ze sportem są zwolnione od VAT (art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., z późn. zm., o podatku od towarów i usług). Jako wartość usług ściśle ze sportem związanych traktowano przychody z dotacji celowych otrzymanych od Urzędu Miasta oraz od Starostwa na ogólne finansowanie działalności sportowej w zakresie rozwoju piłki siatkowej. W związku z powyższym część VAT naliczonego rozliczono w proporcji do sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej przyjmując dotacje jako sprzedaż zwolnioną z VAT. Poza kwotą otrzymanych dotacji celowych nie występowała inna sprzedaż zwolniona. Na imprezy sportowe organizowane przez Spółkę sprzedawano bilety wstępu zgodnie z przepisami wraz z podatkiem należnym, co oznacza, że przychody z działalności sportowej zawierały VAT należny. Wnioskodawca po przeanalizowaniu przepisów doszedł jednak do wniosku, że otrzymując dotacje celowe od Urzędu Miasta oraz od Starostwa, nie musi traktować ich jak obrót zwolniony od VAT i ponieważ nie występuje inna sprzedaż zwolniona, przysługuje mu pełne odliczenie VAT naliczonego od poniesionych wydatków na działalność sportową ze względu na uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanych biletów na organizowane przez siebie imprezy sportowe. Spółka aktualnie uzyskuje przychody z dotacji celowych Urzędu Miasta oraz od Starostwa, ze sprzedaży biletów na organizowane przez siebie zawody sportowe oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży z działalności reklamowej i sponsoringu - opodatkowane VAT. Nie występuje sprzedaż zwolniona z VAT, za którą w poprzednich okresach traktowano otrzymywane dotacje celowe (inne aniżeli określone w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie świadczy na zewnątrz odpłatnych usług sportowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca prowadzi działalność sportową opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca nie świadczy usług zwolnionych od podatku.

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są spełnione, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi wykorzystuje do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na działalność sportową.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl