Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1134/08-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Orkiestry przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług w zakresie kultury oraz uznania za obrót kosztów podróży służbowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług w zakresie kultury oraz uznania za obrót kosztów podróży służbowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Orkiestra S (samorządowa instytucja kultury, nowa osoba prawna wpisana w dniu 2 stycznia 2008 r. do rejestru instytucji artystycznych pod nr RIA/2/08), na podstawie zawartego z Fundacją S porozumienia, współorganizuje cykl koncertów odbywających się poza terytorium RP. Rolą Orkiestry S jest przygotowanie repertuaru koncertowego zgodnie z zamówieniem kontrahenta, a zatem próby sekcyjne artystów muzyków, próby w pełnym składzie Orkiestry, a w konsekwencji wypracowanie artystycznej interpretacji dzieła oraz koncerty.

Z kolei rolą Fundacji S jest zawarcie kontraktów na przeprowadzenie koncertów Orkiestry w poszczególnych miejscach, tj. odpowiednich salach na terenie Czech i Niemiec, jak również organizacja transportu muzyków, instrumentów i sprzętu, bazy logistycznej, noclegów itp. Zarówno Fundacja jak i Orkiestra nie dokonują sprzedaży biletów, ta bowiem jest przeprowadzana przez teatry, sale koncertowe i filharmonie, w których Orkiestra wystąpi.

Orkiestra S obciąża Fundację S kosztami przygotowania repertuaru koncertowego, czyli w istocie kosztami przeprowadzonych prób, jak również kosztami diet z tytułu podróży służbowych, które zostaną przez Orkiestrę wypłacone muzykom biorącym udział w trzytygodniowym turnee na ternie Niemiec i Czech. Diet tych nie należy utożsamiać z wynagrodzeniem wypłacanym muzykom, te bowiem - zgodnie z zawartym porozumieniem - zostaną wypłacone bezpośrednio przez Fundację S, za faktycznie wykonaną na turnee pracę.

Zgodnie z zaprojektowaną umową Orkiestra S wystawi na rzecz Fundacji S fakturę VAT, która opiewa na wynagrodzenie za usługę Orkiestry za przygotowanie repertuaru z należnym 22% podatkiem od towarów i usług. Z kolei na kwotę diet należnych, muzykom z tytułu podróży służbowych na turnee, wypłacanych przez Orkiestrę, ma być wystawiona nota obciążeniowa dla Fundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy współorganizując serię koncertów odbywających się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Orkiestra S powinna wystawić na współorganizatora tj. Fundację S fakturę VAT z zastosowaniem 22% stawki podatku od towarów i usług.

2.

Czy kwotę diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych przez Orkiestrę S artystom muzykom biorącym udział w turnee, których wartością Orkiestra obciąża również Fundację S, powinno się uznać za obrót z tytułu świadczonej usługi, czy też za refundację kosztów ponoszonych przez Orkiestrę na rzecz muzyków, których wartości nie należy ujmować w podstawie opodatkowania z tytułu świadczonej usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania Nr 1 - Przygotowania Orkiestry do występów, oraz koncerty, które odbędą się na terenie Niemiec i Czech stanowią organizację koncertów, a więc usługę w zakresie kultury, której świadczenie jest zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis powyższy obejmuje zwolnienia usług wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w tym w poz. 11 oznaczone symbolem ex 92 - PKWiU usługi związane z kulturą, z wyłączeniem wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2). Jak wyżej zaznaczono zakresem usług fakturowanych przez Orkiestrę jest wartość prac przygotowawczych nad repertuarem koncertowym i udział w koncercie. Orkiestra nie sprzedaje sama biletów wstępu na organizowane koncerty. Tak więc zastosowanie do kwoty należności dla Orkiestry za powyższe czynności 22% stawki VAT uznaje się za niezasadne, bowiem jest to usługa w zakresie kultury zwolniona z podatku VAT.

Odnośnie pytania Nr 2 - Obciążenie przez Orkiestrę S współorganizatora koncertów, czyli Fundację S wartością diet, wypłacanych przez Orkiestrę artystom muzykom w związku z podróżą służbową na turnee koncertowe, uznaje się za stanowiące obrót z tytułu świadczonej usługi podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką ZW, analogicznie jak cała usługa w zakresie kultury (koncerty), której świadczenie jest zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy - w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy - w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki

* miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Orkiestra S będzie na rzecz Fundacji S współorganizować cykl koncertów poza terytorium RP na terenie Czech i Niemiec.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe należy wskazać, iż miejscem świadczenia i opodatkowania usług (zaliczonych przez Orkiestrę do usług w zakresie kultury) nie będzie terytorium RP, lecz terytorium ww. krajów gdzie faktycznie świadczona będzie usługa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 20-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W zakresie pytania Nr 2 należy zauważyć, iż z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem zawartej umowy pomiędzy Orkiestrą S a Fundacją S, jest wykonanie konkretnej usługi - organizacja koncertu, w skład której wchodzą koszty diet wypłacanych przez Orkiestrę na rzecz artystów muzyków. Koszty diet wypłacanych muzykom są ściśle związane z główną usługą i obiektywnie w aspekcie gospodarczym tworzą jednolite świadczenie, którego rozdzielanie miałoby sztuczny charakter. Dlatego też należy uznać, iż w analizowanym przypadku dla celów stosowania podatku od towarów i usług, mamy do czynienia z jedną usługą, która będzie przedmiotem opodatkowania właściwą stawką podatku VAT. Koszty diet stanowią jeden z elementów składowych świadczonej przez Orkiestrę usługi i dlatego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad określonych dla usługi podstawowej będącej zasadniczym przedmiotem umowy zawartej z Fundacją, a co za tym idzie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym w omawianym przypadku usługa podstawowa niepodlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy, dlatego też koszt diet wypłacanych przez Orkiestrę na rzecz artystów muzyków, który stanowi jeden z elementów usługi podstawowej również nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium RP.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl