IPPP1-443-1131/09-2/JL - Uprawnienie powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "Eurostypendia".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1131/09-2/JL Uprawnienie powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu o nazwie "Eurostypendia".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "Eurostypendia" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zrealizowanego projektu pn. "Eurostypendia".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Powiat zrealizował, dla uczniów prowadzonych przez siebie szkół, projekt pn. "Eurostypendia". Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 68,05 % i budżetu państwa w 31,95 % w ramach działania 2.2 II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy Powiat realizując przedmiotowy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany. Dodaje również, że projekt nie będzie wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej: ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., zwalniało się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanych przez powiat, należą m.in. zadania w zakresie edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy). Z tytułu wykonywania tych zadań jest zwolniony z podatku VAT na podstawie regulacji cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

Realizacja przedmiotowego projektu mieści się więc w ramach zadań własnych powiatu określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, które na mocy cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Reasumując, w myśl powołanych powyżej przepisów, nabywane towary i usługi, związane z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl