IPPP1/443-113/10-2/ISz - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z zakupem napojów i produktów spożywczych stanowiących poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami oraz pracownikami spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-113/10-2/ISz Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z zakupem napojów i produktów spożywczych stanowiących poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami oraz pracownikami spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu 1 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem napojów i produktów spożywczych zużywanych w firmie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem napojów i produktów spożywczych zużywanych w firmie.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną. W firmie w czasie godzin pracy odbywają się regularnie spotkania (narady) z udziałem pracowników administracyjno-biurowych. Często też dochodzi do spotkań z udziałem kontrahentów firmy, których celem jest omówienie spraw związanych ze współpracą.

W związku z takimi spotkaniami, zarówno wewnętrznymi jak i z udziałem kontrahentów, spółka zapewnia osobom obecnym na spotkaniu napoje (woda, soki, kawa, herbata) oraz drobny poczęstunek (cukierki, paluszki, ciastka).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy z tytułu zakupu napojów oraz produktów spożywczych, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem tych produktów...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym, nie występują prawne przeciwskazania, aby o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu wymienionych produktów dokonać obniżenia podatku należnego. Zakupione przez Spółkę produkty przeznaczone są na bieżące potrzeby związane z działalnością i jako takie mają związek z wykonywaniem przez podatnika czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zakupione produkty żywnościowe nie są przeznaczone na potrzeby konkretnych pracowników, a ponadto sposób ich udostępnienia uniemożliwia ich kwalifikację jako zużytych na "cele osobiste pracowników", gdyż pracownik ma prawo z nich korzystać tylko trakcie spotkań o charakterze służbowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu podatnikowi podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług, o kwotę podatku naliczonego w części, w jakiej nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Zatem pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotów. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa artykuły spożywcze (cukierki, paluszki, ciastka) oraz napoje bezalkoholowe (woda, soki, kawa, herbata) przeznaczone na poczęstunek dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kontrahentów firmy, podczas spotkań których celem jest omówienie spraw związanych ze współpracą. Postawienie do dyspozycji pracowników napojów i słodyczy związane jest z normalnym tokiem funkcjonowania spółki. Osoby, przebywające na spotkaniu po kilka godzin mają umożliwione w ten sposób korzystanie z napojów i produktów spożywczych. Tego typu działanie nie stanowi swoistego świadczenia na rzecz pracownika (poczęstunek nie ma charakteru zindywidualizowanego), ale ma na celu zwiększenie jego efektywności w trakcie normalnych spotkań podczas świadczenia pracy. Podobnie przedstawia się rzecz z kontrahentami. Spotkania na terenie spółki mają charakter spotkań roboczych i nie są traktowane jako element "reprezentacji" podatnika. Tego rodzaju zwyczajowy poczęstunek gości jest czymś naturalnym i nie wykracza poza ramy normalnego działania przedsiębiorcy.

Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy zakupione towary i usługi są w sposób pośredni związane z działalnością podatnika, a więc nie służą dalszej odsprzedaży ani nie są wykorzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących przedmiotem obrotu.

Ponadto należy zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Powyższa analiza przepisów ustawy wskazuje zatem, że Wnioskodawcy w myśl art. 86 ust. 1 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ww. sytuacjach, związanych pośrednio z czynnościami opodatkowanymi - z wyłączeniem wynikającym z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dotyczącym usług noclegowych i gastronomicznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto informuje się, iż w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl