Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1128/10-2/IGo
Brak możliwości odliczenia przez parafię podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania poprawy wizerunku otoczenia wokół kościoła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu 5 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zrealizowanego zadania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Parafia zrealizowała zadanie pn.: "Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Ł... poprzez budowę chodnika i parkingu" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 22 października 2009 r. zawartej z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy. Wykonanie zadania polegającego na budowie parkingu przy kościele w Ł... potwierdza sporządzony w dniu 15 czerwca 2010 r. protokół odbioru oraz faktura za wykonane roboty i dowody zapłaty. Obecnie Parafia występuje do Samorządu Województwa o refundację poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową, w której wartość zadania określona została na kwotę 109 747,50 zł, w tym koszty podlegające refundacji 76 235,00 zł. Podatek VAT uwzględniony został w kosztach kwalifikowanych projektu.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowanym, czyli możliwym do współfinansowania z EFRROW.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Parafia może odliczyć naliczony podatek VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację inwestycji pn. "Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła poprzez budowę chodnika i parkingu".

Zdaniem wnioskodawcy:

1.

Parafia nie jest płatnikiem VAT. Parafia, choć posiada NIP nie jest czynnym podatnikiem VAT, tj. korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2.

W ramach realizowanego projektu poniosła pełne koszty na towary i usługi opłacając VAT w cenie towarów i usług.

3.

Parafia nie może odzyskać naliczonego podatku VAT.

4.

Zrealizowana inwestycja jest zadaniem publicznym mającym służyć wszystkim parafianom nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Wnioskodawca zrealizował zadanie pn.:"Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła poprzez budowę chodnika i parkingu" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 22 października 2009 r. zawartej z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy. Wykonanie zadania polegającego na budowie parkingu przy kościele w Ł... potwierdza sporządzony w dniu 15 czerwca 2010 r. protokół odbioru oraz faktura za wykonane roboty i dowody zapłaty.

Ponadto z wniosku wynika, iż Parafia nie jest płatnikiem VAT. Parafia, choć posiada NIP nie jest czynnym podatnikiem VAT, tj. korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz, że zrealizowana inwestycja jest zadaniem publicznym mającym służyć wszystkim parafianom nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń.

Z powyższego wynika, iż zrealizowane przez Wnioskodawcę zadanie inwestycyjne nie będzie służyło wykonywaniu czynności opodatkowanych tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto z wniosku wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany dla podatku podatnikiem VAT, a zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Reasumując, Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. "Poprawa wizerunku otoczenia wokół kościoła w Ł... poprzez budowę chodnika i parkingu".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl