IPPP1-443-1117/09-2/IZ - Określenie momentu powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1117/09-2/IZ Określenie momentu powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 9 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do odliczenia podatku naliczonego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2009 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i produkcji z tworzyw sztucznych, jest podatnikiem podatku VAT UE. W miesiącu maju 2009 r. podatnik zakupił maszyny i urządzenia, z zamiarem dalszej odsprzedaży. Faktury sprzedaży zostały wystawione przez sprzedawcę w miesiącu maju 2009 r., za które nabywca zapłacił również w miesiącu maju 2009 r. Faktury zakupu Podatnik otrzymał dnia 5 czerwca 2009 r., a zakupione maszyny i urządzenia zostały u sprzedawcy. Podatnik nie przyjął maszyn i urządzeń do swojego magazynu, sprzedając je bezpośrednio innemu nabywcy w miesiącu wrześniu 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym zasadne jest odliczenie podatku VAT od zakupionych maszyn i urządzeń w miesiącu wrześniu 2009 r.

W ocenie Podatnika prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w miesiącu wrześniu 2009 r.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 86 ust. 10 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

1.

w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 12 - w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) lub lit. c), przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 art. 86 kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1)

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

*

z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast zgodnie z ust. 10 art. 86 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W sytuacji, gdy podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych - ust. 11 art. 86.

Stosownie do zapisu art. 86 ust. 12 w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) lub lit. c), przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub z chwilą wykonania usługi.

Zgodnie z ust. 13 art. 86, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Ponadto, w myśl ust. 8 tego artykułu, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Ustawodawca nie zdefiniował zwrotu "nabycia prawa do rozporządzania towarem" w ujęciu omawianego przepisu. Odnosząc się do tego znaczenia stwierdzić przede wszystkim należy, że istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy polega na "przeniesieniu prawa" do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie "rozporządzanie towarami jak właściciel" należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy VAT ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto, możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przeniesieniem własności w sensie ekonomicznym wskazując na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule "jak właściciel" co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą bez względu czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności.

Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w ramach dostawy towarów wiąże się z czynnością wydania towarów, jako zdarzenia, które rodzi obowiązek podatkowy po stronie dostawcy, nabywcy zaś przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w chwili otrzymania faktury, nie wcześniej jednak niż z chwilą nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Strona w miesiącu maju 2009 r. zakupiła maszyny i urządzenia. W miesiącu tym Podatnik dokonał zapłaty za zakupione towary. Również w tym miesiącu, tj. maju 2009 r. dostawca wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż przedmiotowych maszyn i urządzeń, którą Wnioskodawca otrzymał w miesiącu czerwcu 2009 r. Jednocześnie Strona wskazała, iż nie przyjęła przedmiotowych maszyn do swojego magazynu, sprzedając je bezpośrednio innemu nabywcy w miesiącu wrześniu 2009 r.

W przedstawionym zatem stanie faktycznym Wnioskodawca uzyskał ekonomiczne władztwo nad rzeczą, jak również możliwość rozporządzania towarem jak właściciel w miesiącu maju 2009 r. W ramach dostawy nastąpiło bowiem przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel, co wiązało się z czynnością wydania towarów przez dostawcę, która to czynność została udokumentowana fakturą VAT. Ponadto Strona uiściła również kwotę należności za nabyte maszyny i urządzenia.

Z faktu, iż Strona nie odebrała maszyn i urządzeń z magazynu dostawcy nie można wywieść, iż Podatnik nie dysponował prawem do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel. W ocenie tut. organu okoliczność ta wręcz potwierdza nabycie przez Wnioskodawcę nabycie takiego prawa. Sytuacja, w której Strona sprzedała zakupione maszyny i urządzenia kontrahentowi, bez ich faktycznego odbioru od dostawcy wskazuje na to, iż Podatnikowi przysługiwało prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca w momencie otrzymania faktury, tj. w miesiącu czerwcu 2009 r. dysponował już prawem do rozporządzania przedmiotowymi maszynami i narzędziami jak właściciel, a zatem nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 86 ust. 12. Oznacza to tym samym, iż Stronie przysługiwało, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dokumentującej nabycie maszyn i urządzeń w miesiącu jej otrzymania.

W przypadku, gdy Strona nie dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu otrzymania przedmiotowej faktury mogła dokonać obniżenia podatku należnego zgodnie z zapisem wyżej powołanego art. 86 ust. 11, tj. w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast, w przypadku gdy Strona nie dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w terminie określonym w art. 86 ust. 10 bądź ust. 11 ustawy, może dokonać tego obniżenia w trybie przewidzianym w cytowanym powyżej art. 86 ust. 13 ustawy, tj. poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej, za okres w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Uwzględniając zatem treść złożonego wniosku oraz wskazane wyżej przepisy stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl