IPPP1-443-1115/10-2/ISZ - Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1115/10-2/ISZ Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na wniosek Operatora, Gmina ma zamiar sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość będącą własnością Gminy, na której usytuowany jest zespół zaporowo-upustowy integralnie związany z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 relacji H.-W. wybudowany w latach 80-tych. Gmina wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie nieruchomości o wartości 6.201 zł i nieodpłatne przekazanie budowli posadowionej na tym gruncie wybudowanej ze środków nabywającego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu odpłatnego przeniesienia własności działki gruntowej i nieodpłatnego przeniesienia własności zlokalizowanego na tej działce składnika budowlanego (zespołu zaporowo - upustowego integralnie związanego z gazociągiem, wybudowanego ze środków X. S.A.), Gmina będzie obowiązana odprowadzić podatek VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, Gmina zastosuje zwolnienie od podatku przy odpłatnym przekazaniu nieruchomości i nieodpłatnym przekazaniu budowli. Zespół zaporowo-upustowy został wybudowany ponad 20 lat temu ze środków X. S.A. - spełnia kryteria budowli używanej. Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budowli, nie korzystała też z prawa odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Należy jednak nadmienić, iż w myśl art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), ww. art. 2 pkt 6 ustawy o VAT otrzymał z dniem 1 stycznia 2011 r. brzmienie, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, co do zasady, wynosi 22%.

Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) dodano do ustawy art. 146a pkt 1, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i usług stawkami obniżonymi lub możliwość zastosowania zwolnień.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast, treść art. 29 ust. 5 ustawy stanowi, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12 (art. 29 ust. 9 ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina zamierza sprzedać nieruchomość będącą własnością Gminy, na której usytuowany jest zespół zaporowo - upustowy integralnie związany z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 relacji H-W wybudowany w latach 80-tych. Gmina wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie nieruchomości o wartości 6.201 zł i nieodpłatne przekazanie budowli posadowionej na tym gruncie wybudowanej ze środków nabywającego. Gmina nie korzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego i nie ponosiła wydatków na ulepszenie budowli.

Rozpatrując przedstawione przez Gminę we wniosku zagadnienie należy mieć na uwadze, że zgodnie z zasadą "Superficies solo credit", to co jest z gruntem trwale związane (np. budynek, budowla), jest własnością właściciela gruntu. Zasada ta odnosi się do związania własności budynku oraz gruntu i obowiązuje w prawie polskim - realizowana jest przez zapis art. 48 i 191 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej "k.c.".

W myśl art. 46 § 1 k.c., nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 47 § 1-3 k.c., część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 k.c.).

W świetle art. 191, własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.

Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady, grunt jest zawsze odrębnym przedmiotem własności, natomiast budynki, budowle i wszelkie inne naniesienia trwale z gruntem związane, co do zasady stanowią części składowe takich gruntów.

Części składowe gruntu, w tym również budynki, budowle - nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. Oznacza to, że dokonując sprzedaży gruntu, sprzedaży podlegają wszystkie jego części składowe - w tym budynki, budowle.

Również dokonując sprzedaży budynku, budowli trwale z gruntem związanych - sprzedaży podlega grunt, na którym ww. naniesienia są posadowione. Jeżeli zatem ktoś wybuduje trwale związany z gruntem budynek lub budowlę, stają się one własnością właściciela gruntu, a budowniczy budynku, budowli będzie tylko właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie obiektu.

Jedyny wyjątek stanowi przypadek, kiedy na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie, użytkownik wieczysty wzniósł budynki, budowle zgodnie z umową.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt badanej sprawy, dla rozstrzygnięcia pod kątem podatku VAT poruszonej we wniosku kwestii stwierdzić należy, że skoro grunt nie może być odrębnym od znajdujących się na nim budynków, budowli przedmiotem sprzedaży - przyszłą dostawę dokonaną przez Gminę należy rozpatrywać jako dostawę przez Gminę na rzecz Operatora X S.A. Oddział w R., działki gruntu wraz ze znajdującym się na niej zespołem zaporowo - upustowym.

Ponieważ ww. budowla wybudowana została przez Operatora X S.A. Oddział w R - jest on jedynie właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie przedmiotowej budowli, natomiast zespół zaporowo - upustowy stał się własnością właściciela gruntu (Gminy).

Rozwiązanie powyższe pozostaje w zgodzie z powołanymi powyżej przepisami Kodeksu cywilnego, jak również z zasadą określoną w art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Powyższe oznacza, że w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem, grunt dzieli byt prawny budynku. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dostawa budowli podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości. Przykładowo, jeżeli dostawa budowli korzysta ze zwolnienia - to ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym budowla ta jest posadowiona.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, ponieważ zespół zaporowo - upustowy, integralnie związany z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 relacji H - W, wybudowany został w latach 80-tych ze środków X S.A., w czasie kiedy nie obowiązywała ustawa o VAT - przy jej nabyciu nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budowli, nie korzystała też z prawa odliczenia podatku naliczonego.

Z przedstawionego zdarzenia wynika, zatem iż nie doszło do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego zespołu zaporowo-upustowego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Gmina nie wykorzystywała przedmiotowej budowli do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. po wybudowaniu budowla nie była przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych rzez Gminę.

Zatem stwierdzić należy, iż dostawa ww. budowli nie podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Dostawa ww. nieruchomości podlega natomiast zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawca wskazał, iż "Zespół zaporowo-upustowy został wybudowany ponad 20 lat temu ze środków X S.A. (...) Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budowli, nie korzystała też z prawa odliczenia podatku naliczonego."

Spełnione zatem zostały obie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia przewidzianego ww. przepisem.

Odnosząc powyższe przepisy do okoliczności przedstawionych we wniosku stwierdzić należy, iż, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a, dostawa przedmiotowych nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży. Zatem bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż jak wskazano we wniosku "Gmina wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie nieruchomości o wartości 6.201 zł i nieodpłatne przekazanie budowli posadowionej na tym gruncie wybudowanej ze środków nabywającego". Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega cała wartość nieruchomości, czyli łączna wartość budowli i gruntu, z którym budowla ta jest trwale związana. Nieistotna w wartości nieruchomości jest wartość posadowionych na gruncie i trwale z gruntem związanych budowli w wartości nieruchomości ogółem, gdyż z mocy art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku zbycia budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Reasumując z tytułu transakcji będącej przedmiotem wniosku, Gmina nie będzie obowiązana odprowadzić podatku VAT, gdyż transakcja ta na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl