Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1101/08-5/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 29 sierpnia 2008 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP1/443-1101/08-2/IG z dnia 18 sierpnia 2008 r. do uzupełnienia braków formalnych, otrzymane w dniu 20 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconych kontrahentom premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconych kontrahentom premii pieniężnych, uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 29 sierpnia 2008 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP1/443-1101/08-2/IG z dnia 18 sierpnia 2008 r. do uzupełnienia braków formalnych, otrzymane w dniu 20 sierpnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma G Polska Sp. z o.o. (zwana dalej: "G") wypłaci klientom roczną premię pieniężną posprzedażową w wysokości uzależnionej od spełnienia kryteriów określonych w Audycie Jakości Współpracy. Formularz Audytu Jakości Współpracy stanowi załącznik do umowy o współpracy. Audyt Jakości Współpracy będzie przeprowadzany przez firmę G w IV kwartale danego roku.

Kwota rocznej premii pieniężnej posprzedażowej wynikać będzie z przemnożenia wartości netto opon zakupionych w okresie całego roku przez wskaźnik procentowy ustalony na podstawie Audytu Jakości Współpracy. Wskaźnik procentowy do wyliczenia rocznej premii pieniężnej wskazany jest w Formularzu Audytu Jakości Współpracy.

Jeżeli łączna ocena (liczba procent) przyznana w Audycie Jakości Współpracy będzie mniejsza niż 25% to Klientowi nie będzie przysługiwać roczna premia pieniężna. W terminie do 20 stycznia danego roku, G wystawi notę uznaniową z tytułu rocznej premii pieniężnej, na kwotę określoną zgodnie z umową dla opon marek G, D, F i S, o ile ta kwota będzie większa od 100 PLN. Rozliczenie rocznej premii pieniężnej nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia not uznaniowych. Rozliczenie może nastąpić poprzez zapłatę kwoty premii przelewem na rachunek bankowy odbiorcy lub poprzez kompensatę wymagalnych wierzytelności G.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłacane przez Spółkę roczne premie posprzedażowe nie stanowią czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy roczne premie posprzedażowe mogą być zatem dokumentowane notami uznaniowymi.

Zdaniem wnioskodawcy czynność polegająca na wypłaceniu rocznej premii pieniężnej posprzedażowej nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Fakt wypłacenia rocznej premii pieniężnej może być udokumentowany notami księgowymi.

Z tezą tą zgodził się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2007 sygn. akt III SA/Wa 4080/06 stwierdzając iż nie są możliwe sytuacje w których jedna czynność stanowi jednocześnie dostawę towarów i świadczenie usług co potwierdzają również unormowania VI dyrektywy. Ponadto Sąd uznał ze () opodatkowanie () usługi świadczonej przez nabywcę towaru () będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności pierwszy raz jako sprzedaży (dostawy towaru) drugi jako zakupu tego samego towaru ale jako kolejnego zakupu o określonej łącznej wartości (świadczenia usługi) ale w ramach tej samej transakcji. (...) Ponadto Sąd zauważa, że usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 6 ust. 1 VI dyrektywy VAT, to transakcja gospodarcza. Oznacza to, zdaniem Sądu, iż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym, Niezrealizowanie przez nabywcę określonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją, czy jakąkolwiek odpowiedzialnością. (...)" Powołując się na powyższe argumenty Sąd uznał, że premie pieniężne, wypłacane w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie są dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczenie usług. Należy się tu również odnieść do unormowań dyrektywy VAT, a w szczególności do odpowiednika art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jakim jest art. 24 ust. 1 Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE (w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako dyrektywa). Zgodnie z treścią tego przepisu pojęcie świadczenie usług" oznacza każdą transakcję niestanowiącą dostawy towarów. Zauważyć zatem trzeba, iż na gruncie dyrektywy funkcjonuje takie samo rozwiązanie prawne jak w ustawie o VAT - dostawa towaru nie może jednocześnie stanowić świadczenia usługi. Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że we wspólnotowym systemie podatku od wartości dodanej określona ilość dostaw towarów nie może stanowić usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Na mocy przepisu § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 ww. artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,c. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zatem w sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.

Z kolei w przypadku, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z analizy przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wypłaci kontrahentom, z którymi zawarł umowę o współpracy, roczne posprzedażowe premie pieniężne za zakupione opony w wysokości uzależnionej od spełnienia kryteriów określonych w Audycie Jakości Współpracy. Formularz Audytu Jakości Współpracy stanowi załącznik do umowy o współpracy. Audyt Jakości Współpracy będzie przeprowadzany przez firmę G w IV kwartale danego roku. Kwota rocznej premii pieniężnej posprzedażowej wynikać będzie z przemnożenia wartości netto opon zakupionych w okresie całego roku przez wskaźnik procentowy ustalony na podstawie Audytu Jakości Współpracy. Wskaźnik procentowy do wyliczenia rocznej premii pieniężnej wskazany jest w Formularzu Audytu Jakości Współpracy. Jeżeli łączna ocena (liczba procent) przyznana w Audycie Jakości Współpracy będzie mniejsza niż 25% to Klientowi nie będzie przysługiwać roczna premia pieniężna.Premie w żadnym wypadku nie są powiązane z konkretnymi dostawami towarów i mają charakter obowiązkowy, co oznacza, że są płatne po spełnieniu warunków określonych w umowach a ich wypłata nie jest uzależniona od decyzji uznaniowych.

Należy podkreślić, że działania Wnioskodawcy, polegające na wypłacaniu premii pieniężnych za zrealizowanie określonego poziomu zakupu, mają bezpośredni wpływ na określone zachowania kontrahentów, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług należy uznać za odpłatne świadczenie usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ stwierdza, iż otrzymana przez kontrahenta premia pieniężna stanowi rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone usługi na rzecz Wnioskodawcy. Premia taka powinna być udokumentowana wystawieniem przez kontrahenta wnioskodawcy stosownej faktury VAT.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko wnioskodawcy, że w powyższym przypadku powinien on wystawiać noty uznaniowe na wypłacone premie pieniężne.

Cytowany przez wnioskodawcę wyrok Sądu zapadł w indywidualnej sprawie, przy określonym stanie faktycznym i jest wiążący wyłącznie w tej sprawie. Nie stanowi on źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl