IPPP1/443-1094/12-2/AP - Stawka podatku właściwa do sprzedaży sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1094/12-2/AP Stawka podatku właściwa do sprzedaży sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2012 r. (data wpływu 5 listopada 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej do sprzedaży sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej do sprzedaży sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Firma Wnioskodawczyni zajmuje się sprzedażą specjalistycznego sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej. Oferowany przez Wnioskodawczynię sprzęt pożarniczy obejmuje towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Odbiorcami towarów są ochotnicze i państwowe straże pożarne.

Wnioskodawczyni zamierza również dokonywać sprzedaży sprzętu wymienionego w poz. 129 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Faktura VAT wystawiana byłaby na gminę, powiat czy też fundację, natomiast odbiorcą sprzętu byłaby jednostka straży pożarnej, na rzecz której dokonano zakupu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży sprzętu wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji na cele ochrony przeciwpożarowej i dla jednostek ochrony przeciwpożarowej ma zastosowanie stawka 8% podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jeżeli dostarczany towar trafia do jednostki ochrony przeciwpożarowej i jest przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej, ma zastosowanie stawka 8% podatku VAT i nie ma znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego finansująca zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czy też fundacja. Istotne jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego czy też fundacje były przeznaczone i wykorzystywane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i na cele ochrony przeciwpożarowej.

Takie stanowisko potwierdza liczne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in.:

* wyrok NSA z dnia 12 lipca 2011 r., I FSK 1139/10

* wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r., I FSK 727/11

* wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2010 r., I FSK 1082/09

* wyrok NSA z dnia 7 lipca 2012 r., I FSK 567/11

oraz interpretacja indywidualna Ministra Finansów dla....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Wskazać w tym miejscu należy, iż na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 129-134 wymienione zostały towary pod ogólnym tytułem "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej".

Jednakże art. 41 ust. 10 powołanej ustawy stanowi warunek ograniczający stosowanie obniżonej stawki podatku dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy.

Zgodnie bowiem z tym przepisem, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Tym samym, stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku VAT - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 41 ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, uzależnione jest od spełnienia łącznie następujących warunków:

1.

dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

2.

towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,

3.

towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie ww. przepisów.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zajmuje się sprzedażą specjalistycznego sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej. Oferowany sprzęt pożarniczy obejmuje towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Odbiorcami towarów są ochotnicze i państwowe straże pożarne. Wnioskodawczyni zamierza również dokonywać sprzedaży wskazanego wyżej sprzętu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także fundacji z przeznaczeniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Faktura VAT wystawiana byłaby na gminę, powiat czy też fundację, natomiast odbiorcą sprzętu byłaby jednostka straży pożarnej, na rzecz której dokonano zakupu.

W odniesieniu do powyższego, wątpliwości Wnioskodawczyni sprowadzają się do możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT do sprzedaży sprzętu wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz fundacji na cele ochrony przeciwpożarowej i dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "jednostki ochrony przeciwpożarowej", posiłkować się należy ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;

1a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;

2.

zakładowa straż pożarna;

3.

zakładowa służba ratownicza;

4.

gminna zawodowa straż pożarna;

4a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;

5.

terenowa służba ratownicza;

6.

ochotnicza straż pożarna;

7.

związek ochotniczych straży pożarnych;

8.

inne jednostki ratownicze.

Jak stanowi art. 29 powołanej ustawy, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

1.

budżetu państwa;

2.

budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

3.

dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;

4.

środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 (ust. 2 ww. artykułu).

W przedmiotowej sprawie, prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy o VAT w związku z powołanymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej tu regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być (czyli są przeznaczone)"dla jednostek ochrony przeciwpożarowej". W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest tylko to, aby towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. aby były nimi "jednostki ochrony przeciwpożarowej" oraz aby były przeznaczone na ściśle określony w tym unormowaniu cel.

W przedmiotowej sprawie, jeżeli zatem dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i będzie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie znajdzie obniżona - tj. 8% - stawka podatku VAT. Nie ma przy tym znaczenia, kto nabywa ww. towar, np. jednostka samorządu terytorialnego czy fundacja. Istotne bowiem jest, aby nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego czy też fundacje towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT były przeznaczone dla jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej. A zatem zostaną spełnione warunki wymienione w art. 41 ust. 10 ustawy, uprawniające do zastosowania dla tej dostawy obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Reasumując powyższe, w świetle art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z uregulowaniami art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 tej ustawy, dostawa sprzętu przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej, nabywanego przez jednostki samorządu terytorialnego bądź fundacje dla jednostek ochotniczej lub państwowej straży pożarnej, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl