IPPP1-443-1033/10-4/MP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1033/10-4/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2010 r. (data wpływu 5 października 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 16 grudnia 2010 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 23 listopada 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której Wnioskodawca ponosił nakłady inwestycyjne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której Wnioskodawca ponosił nakłady inwestycyjne.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 9 grudnia 2010 r. (data wpływu 16 grudnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 23 listopada 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 3 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą, a P. S.A. zostało zawarte porozumienie Nr..... określające zasady współpracy przy realizacji i finansowaniu zadania inwestycyjnego w ramach projektu PL 01 03.04 pod nazwą Kolejowe Przejście Graniczne - II Etap, Zadanie 2 faza 1 obejmujące modernizację przejścia kolejowego, stacji oraz budowę dróg inspekcyjnych od stacji do granicy RP.

W ramach ww. porozumienia Wojewoda między innymi zobowiązał się do:

1.

Sfinansowania projektu i robót budowlano - montażowych do kwoty 18.294.96 zł w tym podatek VAT.

2.

Pełnienia nadzoru inwestorskiego przez L. Zarząd Przejść Granicznych w C.

3.

Uczestnictwa w pracach komisji przetargowej, której zadaniem jest wybór wykonawcy.

4.

Zapewnienia wsparcia w kwestiach związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń, a w tym wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

5.

Uzgodnienia umowy z wybranym wykonawcą robót.

6.

Uczestnictwa w odbiorach końcowych realizowanych inwestycji.

Natomiast P. S.A. zobowiązała się do:

1.

Udostępnienia terenu pod budowę.

2.

Geodezyjnego wydzielania z działki nr 31/14 nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,38 ha przeznaczonej pod realizację przedmiotowej inwestycji i odpłatnego przekazania prawa wieczystego użytkowania na rzecz Skarbu Państwa Wojewody, w formie aktu notarialnego do czasu protokolarnego odbioru inwestycji.

3.

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

4.

Niezwłocznego przekazania do Wojewody informacji dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej oraz wyboru wykonawcy robót.

Inwestycja w zakresie realizacji robót budowlano montażowych związanych z przedsięwzięciem rozbudowy kolejowego przejścia granicznego dokonywana była zgodnie z treścią zawartego z P. S.A. porozumienia na działce gruntu stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego tej spółki. Wolą stron porozumienia wyrażoną w jego treści było przeniesienie prawa użytkowania wieczystego na wnioskodawcę po cenie rynkowej ustalonej w drodze sporządzonego operatu szacunkowego.

W 2009 r. L. Zarząd Przejść Granicznych w C. zgodnie z treścią porozumienia zwrócił się do P. S.A. o wywiązanie się z zawartego porozumienia w części dotyczącej geodezyjnego wydzielenia z działki nr 31/14 nieruchomości gruntowej o powierzchni 038 ha przeznaczonej pod realizację przedmiotowej inwestycji i odpłatnego przekazania prawa wieczystego użytkowana na rzecz Skarbu Państwa Wojewody w formie aktu notarialnego. W odpowiedzi na powyższe P. S.A. poinformowała, że wdrożona została procedura związana z geodezyjnym wydzieleniem działki, a po jej przeprowadzeniu i dokonaniu wyceny możliwe będzie sfinalizowanie sprzedaży, zaznaczając jednocześnie, że przedmiotem sprzedaży będzie prawo wieczystego użytkowania wraz z nakładami w postaci obiektów budowlanych zrealizowanych przez L. Zarząd Przejść Granicznych. Takie rozwiązanie, zdaniem P. S.A. skutkować będzie koniecznością ponownego zapłacenia przez Wojewodę podatku VAT tj. kwoty ok. 4 000.000 zł gdyż, jako obrót stanowiący podstawę opodatkowania traktowana będzie wartości nieruchomości gruntowej oraz wartość poczynionych na niej nakładów inwestycyjnych w kwocie 18.822.845,00 zł.

Jednocześnie zgodnie z wolą stron porozumienia P. S.A. zleciło rzeczoznawcy majątkowemu określenie szacunkowej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot przyszłej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, który po sporządzaniu operatu z dnia 11 marca 2010 r. określił jej wartość na kwotę 87.230,00 zł.

Wojewoda nie podzielił stanowiska P. S.A. co do konieczności zaliczenia do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartości nakładów poczynionych przez Skarb Państwa na podstawie zawartego porozumienia, o którym mowa powyżej twierdząc, iż w niniejszej sprawie obrotem stanowiącym przedmiot opodatkowania jest zgodnie z wolą stron porozumienia, wyłącznie wartość prawa użytkowania wieczystego odzwierciedlona w sporządzonym do tego celu operacie szacunkowym tj. kwota 87 230,00 zł.

Mając na uwadze powyższe rozbieżności stron w ocenie przedstawionego stanu faktycznego oraz jego oceny prawnej z punktu widzenia interpretacji art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. ze względu na odmienne stanowisko stron, względem konieczności zaliczenia do podstawy opodatkowania, wartości nakładów poczynionych przez Skarb Państwa na nieruchomości stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego P. S.A., mającego być w przyszłości przeniesionym na Wnioskodawcę, Wnioskodawca zdecydował się na wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie potwierdzenia jako słuszne stanowiska, iż na gruncie zaistniałego stanu faktycznego, jako obrót stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem VAT należy uznać wartość prawa użytkowania wieczystego wyrażoną kwotą 87. 230,00 zł.

Do niniejszego wniosku, zostaje załączona kserokopia porozumienia Nr.... z dnia 3 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą a P. S.A. określającego zasady współpracy przy realizacji i finansowaniu zadania inwestycyjnego w ramach projektu PL 0103.04 pod nazwą "Kolejowe Przejście Graniczne - II Etap, Zadanie 2 faza 1" obejmujące modernizację stacji oraz budowę dróg inspekcyjnych od stacji do granicy RP.

W odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 23 listopada 2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż nakłady inwestycyjne w kwocie 18.822.845,00 zł poczynione na nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego P. S.A. zostały poniesione w całości przez Wojewodę. Spółka P. S.A. jako inwestor zastępczy nie poniosła żadnych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w postaci budowy Kolejowego Przejścia Granicznego. Etap II Zadanie 2 faza 1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle okoliczności stanu faktycznego przedstawionego powyżej, stanowi rynkowa wartość prawa użytkowania wieczystego wyrażająca się kwotą 87.230,00 zł. czy też obrotem będzie wartość prawa użytkowania wieczystego powiększona o wartość nakładów w kwocie 18.822.845 zł poczynionych przez wnioskodawcę na gruncie stanowiącym przedmiot tego prawa.

W ocenie składającego niniejszy wniosek, stanowisko P. S.A. w przedmiocie konieczności naliczenia przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w T. (obręb 001, działka ewidencyjna nr 31/17 o pow. 3267 m 2) podatku od towarów i usług od poczynionych przez Wnioskodawcę nakładów na nieruchomości stanowiącej przedmiot tego prawa, nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego, gdyż bezzasadnie rozszerza podstawę opodatkowania przyszłej transakcji przeniesienia prawa użytkowania wieczystego o wartość nakładów poczynionych przez wnioskodawcę na gruncie stanowiącym przedmiot tego prawa. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług na gruncie zaistniałego między stronami stanu faktycznego jest obrót, rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży przez P. S.A. na rzecz skarbu Państwa - Wojewody L. prawa użytkowania wieczystego w cenie ustalonej w sporządzonym do tego celu operacie szacunkowym tj. na kwotę 87.230,00 zł.

Podatek VAT naliczony przez wykonawców inwestycji oraz ujęty na wystawianych przez te podmioty fakturach VAT został prawidłowo odprowadzony do budżetu Państwa, a tym samym kolejne obciążenie podatkiem od towarów i usług nakładów poczynionych przez Wojewodę na wykonanie inwestycji w postaci budowy Kolejowego przejścia granicznego - Etap II, Zadanie 2 faza 1, przy przeniesieniu na Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, na której inwestycja ta została zrealizowana będzie stanowiło dodatkowe, kolejne obciążenie podatkowe podatkiem VAT w sytuacji, gdy de facto podatek ten uległ już rozliczeniu na etapie realizacji inwestycji przy regulowaniu zobowiązań na rzecz wykonawców.

Przy ocenie przedstawionego stanu faktycznego należy mieć na uwadze fakt, że P. S.A. w W. oraz Wojewoda zawierając porozumienie nr..... z dnia 3 lipca 2007 r. postanowiły w sposób nie budzący wątpliwości, iż przedmiotem przeniesienia prawa użytkowania wieczystego będzie nieruchomość, której cena wyrażać się będzie jedynie wartością rynkową gruntu określonego w sporządzonym specjalnie dla tego celu operacie szacunkowym (wartość nieruchomości gruntowej według operatu z dnia 11 marca 2010 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Mariannę B. wynosi 87.230,00 zł.). Świadczyć o tym może dosłowna interpretacja treści § 4 ust. 2 pkt 2 porozumienia w brzmieniu

"P. S.A. zobowiązuje się do..... 2) geodezyjnego wyodrębnienia działki nr 31/14 nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,3800 ha przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego oraz odpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody, umową w formie aktu notarialnego do czasu protokolarnego odbioru końcowego inwestycji."

Taka konstrukcja porozumienia, która przewidywała realizację inwestycji na obcym gruncie i dopiero w trakcie, lub po jej zrealizowaniu następcze przeniesienie na inwestora prawa do tego gruntu podyktowana była jedynie chęcią rozpoczęcia inwestycji bez zbędnej zwłoki tj. bez oczekiwania na zakończenie administracyjnej procedury wyodrębniania nieruchomości podlegającej późniejszej transakcji sprzedaży w zakresie prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto, nie bez znaczenia był fakt, iż zadanie 2 obejmujące budowę zintegrowanego budynku dla służb granicznych, monitoring stacji i dróg inspekcyjnych było nierozerwalnie związane z zadaniem nr 1 realizowanym uprzednio i brak jego wdrożenia oraz wykonania mógł skutkować koniecznością zwrotu przez stronę polską do Komisji Europejskiej wszystkich środków uzyskanych na realizację tego projektu, jako współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

Tak więc, mając na uwadze okoliczności zawarcia umowy oraz wolę stron, należy dojść do przekonania, iż celem transakcji sprzedaży było przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi, ale tylko i wyłącznie za cenę rzeczywistej rynkowej wartości tego gruntu sprzed poczynionych na nim nakładów. Tym samym wnioskodawca wyraża pełne przekonanie, iż w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania będzie wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego za cenę rynkową zgodną z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, który ustalił szacunkową wartość rynkową na kwotę 87.230,00 zł.

Wnioskodawcy oczywiście znane są implikacje płynące z treści przepisu art. 235 k.c., jednakże w sprawie niniejszej nie znajdą one zastosowania z uwagi na łączącą strony porozumienia teść stosunku obligacyjnego, który w sposób konkretny i zupełny wyznacza przedmiot przeniesienia prawa własności użytkowania wieczystego i cenę, jaką gotów jest za to prawo zapłacić Wojewoda.

Oczywistym jest, iż zgodnie ze wspomnianym przepisem Kodeksu cywilnego a w szczególności w odniesieniu do brzmienia jego § 2, przysługująca użytkownikowi wieczystemu - P. S.A. własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie (w zakresie inwestycji Skarbu Państwa) jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym i będzie podlegała przeniesieniu na inwestora wraz z prawem użytkowania wieczystego, niemniej jednak, istotnym jest też to, iż strony transakcji ustaliły jak należy wywieść z łączącego je porozumienia sposób ich wzajemnych rozliczeń, które ma nastąpić jedynie na płaszczyźnie ceny prawa użytkowania wieczystego bez uwzględnienia wartości poczynionych na grunt będący przedmiotem tego prawa nakładów. Okoliczności zawarcia porozumienia nr........, jak również jego treść w całości to potwierdzają.

Jak już zostało to podniesione, wzniesienie budynku lub urządzenia przez osobę trzecią na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste może uzasadniać, przy spełnieniu stosownych warunków (art. 231 k.c.) roszczenie posiadacza o przeniesienie użytkowania wieczystego zajętej działki lub roszczenie użytkownika wieczystego o nabycie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego. Generalnie zaś należy stwierdzić, że wzniesiony przez osobę trzecią budynek staje się częścią składową skarbowej lub samorządowej nieruchomości gruntowej, a jako część składowa gruntu jest objęty użytkowaniem wieczystym. Brakuje zaś podstaw do stwierdzenia, że taki budynek stanowi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego, nie został bowiem przez niego wzniesiony.

Ponieważ inwestycja Skarbu Państwa (budynki i urządzenia), o której mowa we wniosku nie jest przedmiotem własności P.S.A., lecz stanowi część składową gruntu objętego użytkowaniem wieczystym, uzasadnione jest twierdzenie, iż w niniejszej sprawie przedmiotem transakcji, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, jest dostawa towaru będącego gruntem budowlanym, podlegająca opodatkowaniu według 22% stawki, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Niezależnie od powyższych wywodów uznać należy, że treść porozumienia nr....... z dnia 3 lipca 2007 r. wskazuje, iż należy je zakwalifikować jako umowę przedwstępną, która zobowiązuje posiadacza prawa do jego przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy za cenę rynkową tego prawa (ustaloną w drodze operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie P. S.A.) bez uwzględnienia podatku VAT od poczynionych nakładów tj. zrealizowanych obiektów budowlanych (budynków) i innych urządzeń.

Dla jeszcze lepszego ugruntowania i poparcia tej tezy należy przytoczyć treść § 3 porozumienia stanowiącego, co następuje: "Wojewoda oświadcza, że posiada decyzję Ministra Finansów nr...... z dnia 27 października 2006 r. o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia na kwotę 18.294.696,00 zł. (w tym VAT) na sfinansowanie prac projektowych i realizacji robót budowlano - montażowych oraz opłacenia podatku VAT, w ramach projektu PL 0130.04 pn. "Kolejowe przejście graniczne - Etap II, Zadanie 2 faza 1 zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w zał. Nr 1 do Porozumienia, który stanowi integralną część porozumienia."

Tak więc, bezsprzecznie P. S.A. znany był zamiar Wojewody w zakresie pokrycia kosztów podatku VAT, jedynie robót budowlano - montażowych i wyrażone tym samym stanowisko w zakresie bezprzedmiotowości naliczania podatku VAT przy sprzedaży tego prawa od wartości nakładów poczynionych na nieruchomość przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie, P. S.A. w § 4 ust. 2 pkt 2 porozumienia zobowiązała się do przekazana prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody L., umową w formie aktu notarialnego zawartą do czasu protokolarnego odbioru końcowego inwestycji. Ostatnia część przytoczonego zdania stanowiąca literalną treść porozumienia, odzwierciedla w sposób zupełny zgodny zamiar stron, gdyż gdyby tylko P. S.A. miało taką możliwość, to istniały przewidziane i wynikające z umowy przesłanki prawne do natychmiastowego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na inwestora jeszcze przed realizacją inwestycji. Brak możliwości przeniesienia prawa na Skarb Państwa niezwłocznie po zawarciu porozumienia przesądził o tym, że inwestycja celu publicznego została zrealizowana na "obcym" gruncie, co nie przesadza jednakże o tym, że koniecznym będzie w niniejszej sprawie naliczanie podatku VAT od wartości prawa użytkowania wieczystego z uwzględnieniem poczynionych na gruncie nakładów.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wyraża pełne przekonanie, iż naliczenie podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego P. S.A. na rzecz Skarbu Państwa winno nastąpić jedynie od wartości rynkowej tego prawa wynikającej z operatu szacunkowego, nie powinno zaś dotyczyć wartości prawa użytkowania wieczystego uwzględniającej nakłady poczynione przez Wnioskodawcę na nieruchomości stanowiącej przedmiot przyszłej transakcji, związane z realizacją inwestycji budowy kolejowego przejścia granicznego - etap II, zadanie 2 faza 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl zaś art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia "przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel", a także uwzględniając fakt, że definicja towaru zawarta w art. 2 pkt 6 ww. ustawy obejmuje grunty, należy stwierdzić, iż oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ww. ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak i w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, jak przy dokonywaniu sprzedaży gruntu przez właściciela.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy zgodnie z którymi, dostawą towarów jest oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Stosownie do art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, pomiędzy Wnioskodawcą (Wojewodą) a Spółką P. S.A. zawarte zostało porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji i finansowaniu zadania inwestycyjnego w ramach projektu PL 0103.04 pod nazwą Kolejowe Przejście Graniczne - II Etap, Zadanie 2 faza 1 obejmujące modernizację przejścia kolejowego, stacji oraz budowę dróg inspekcyjnych od stacji do granicy RP. Inwestycja dokonywana była zgodnie z treścią zawartego porozumienia na działce gruntu stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego Spółki P. S.A. Wolą stron porozumienia było przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu na Wnioskodawcę po cenie rynkowej ustalonej w drodze sporządzonego operatu szacunkowego, do czasu protokolarnego odbioru inwestycji. W 2009 r. Spółka P. S.A. poinformowała, że wdrożona została procedura związana z geodezyjnym wydzieleniem działki, a po jej przeprowadzeniu i dokonaniu wyceny możliwe będzie sfinalizowanie sprzedaży, zaznaczając jednocześnie, że przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego wraz z nakładami w postaci obiektów budowlanych zrealizowanych przez Skarb Państwa (Wojewodę). Jako obrót stanowiący podstawę podatkowania traktowana będzie wartość nieruchomości gruntowej oraz wartość poczynionych na niej nakładów inwestycyjnych.

Nakłady na realizację zadania inwestycyjnego w postaci budowy Kolejowego Przejścia Granicznego Etap II Zadanie 2 faza 1 poczynione na nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego P. S.A. poniesione zostały w całości przez Wnioskodawcę. Podatek VAT naliczony przez wykonawców inwestycji oraz ujęty w wystawianych przez te podmioty fakturach VAT został rozliczony i odprowadzony do budżetu Państwa. Spółka P. S.A. nie ponosiła żadnych wydatków związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż Spółka P. S.A. - wieczysty użytkownik gruntu na którym zrealizowana została przedmiotowa inwestycja - dokona zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę. Wszelkie naniesienia znajdujące się na nieruchomości, składające się na zadanie inwestycyjne "Kolejowe Przejście Graniczne - II Etap, Zadanie 2 faza 1" obejmujące modernizację stacji oraz budowę dróg inspekcyjnych od stacji do granicy RP zostały bowiem wybudowane przez Wojewodę L., który nie dokonywał rozliczenia nakładów (wydatków poniesionych na budowę) ze Spółką P. S.A.

Powyższe rozumowanie należy wywieźć z przepisów art. 235 § 1 i art. 231 § 2 w związku z art. 237 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r., Dz. U. Nr 16, poz. 63), który odmiennie od ww. uregulowań traktuje własność nieruchomości w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntu i zbycia tego prawa na rzecz posiadacza budynków lub budowli.

W myśl art. 235 § 1 k.c., budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym (§ 2).

Zgodnie z art. 231 § 2 k.c., właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Artykuł 237 k.c. stanowi, że do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Z ww. przepisów wynika, że użytkownik wieczysty jest właścicielem tylko tych budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do gmin bądź ich związków, które sam wzniósł albo nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Budynki i urządzenia znajdujące się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, których użytkownik nie wzniósł ani nie nabył przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie stanowią jego własności i nie są objęte prawem własności związanym z użytkowaniem wieczystym. Argumentu wspierającego taką wykładnię art. 235 k.c. dostarcza art. 48 k.c., w którym została wypowiedziana cyt. wyżej zasada. Według art. 48 k.c. jest regułą, że budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem stanowią jego część składową, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednym z wyjątków od tej zasady, zastrzeżonych w ustawie, jest właśnie art. 235 k.c.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że budynki i urządzenia znajdujące się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, których Spółka P. S.A. nie wzniosła ani nie nabyła przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie stanowią jej własności i nie są objęte prawem własności związanym z użytkowaniem wieczystym. Budowle te zostały wzniesione przez inny podmiot. Spółka nie może zatem w okolicznościach przedstawionych we wniosku dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z nakładami inwestycyjnymi na tym gruncie, gdyż poczynione naniesienia nie są własnością Spółki powstałą w wyniku budowy lub nabycia.

Spółka P. S.A. dokona zatem dostawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren budowlany.

Zgodnie z powyższym, podstawą opodatkowania na gruncie zaistniałego między stronami stanu faktycznego będzie obrót, rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży przez P. S.A. na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody prawa użytkowania wieczystego gruntu w cenie ustalonej w sporządzonym do tego celu operacie szacunkowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl