IPPP1-443-1033/09-2/IZ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-1033/09-2/IZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1033/09-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 26 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania nieodpłatnych przekazań prezentów o małej wartości oraz prawa do odliczenia podatku od zakupu prezentów o małej wartości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2009 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania nieodpłatnych przekazań prezentów o małej wartości oraz prawa do odliczenia podatku od zakupu prezentów o małej wartości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z siedzibą w W. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych służących profilaktyce i leczeniu cukrzycy, w tym glukometrów.

Korzystanie z glukometru w celu zbadania poziomu glukozy we krwi wymaga pobrania próbki krwi i umieszczenia jej na teście paskowym, który po włożeniu do glukometru wskaże wynik badania. Produkty oferowane przez Spółkę tworzą zamknięty system: glukometry oferowane przez Spółkę nie współpracują z testami paskowymi innych firm i odwrotnie, tzn. testy paskowe Spółki nie pozwalają wykonać badania przy użyciu glukometrów innych firm.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonywała nieodpłatnych przekazań towarów w postaci glukometrów na rzecz klientów, którzy zakupili od Spółki pompy insulinowe. Zgodnie z aktualną ofertą handlową Spółki każdy klient, który zakupi od niej pompę insulinową, ma prawo otrzymać w prezencie nieodpłatnie glukometr. Wartość pompy insulinowej przewyższa kilkudziesięciokrotnie wartość glukometru. Spółka posiada dane pozwalające ustalić tożsamość każdego klienta, który zakupił od niej pompę insulinową. Celem przekazania glukometrów w ten sposób jest uatrakcyjnienie oferty handlowej obejmującej pompy insulinowe.

W przypadku opisanych przekazań wartość towarów przekazywanych przez Spółkę jednej osobie (jednej instytucji) w roku podatkowym nie przekracza kwoty 100 zł Spółka prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób (podmiotów), którym przekazywane są towary w opisanym stanie faktycznym.

W związku u powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku.

2.

Czy nieodpłatne przekazania towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem.

Stanowisko wnioskodawcy

W zakresie pytania 1:

Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów przekazanych nieodpłatnie w sposób opisany w stanie faktycznym niniejszego wniosku, stosownie do art. 86 ust. 1 uptu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 uptu, co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez związek towarów z działalnością opodatkowaną. W doktrynie i orzecznictwie jednakże podkreśla się, iż wystarczy, aby związek ten miał charakter pośredni. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że nawet jeśli przekazywane przez podatnika nieodpłatnie towary nie podlegają opodatkowaniu VAT, to nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu takich towarów. Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wiąże się bowiem z towarami i usługami nabywanymi w celu wykonywania czynności podlegającymi opodatkowaniu. Kategoria ta obejmuje również towary i usługi służące wykonywaniu działalności, jednakże niewchodzące bezpośrednio do substancji wytwarzanych towarów i usług np. różne wydatki kosztowe o charakterze ogólnym. Do tego rodzaju wydatków zaliczają się także wydatki na towary, które następnie w formie prezentów małej wartości przekazywane są różnym podmiotom w ramach prowadzonej akcji promocyjnej. Cel promocji, jakim jest zachęcanie nabywców do kupowania wyrobów medycznych Spółki - a więc prowadzenia sprzedaży opodatkowanej - przesądza o tym, że wydatki te ponoszone są w celu związanym ze sprzedażą opodatkowaną (tak orzekł np. WSA w Warszawie w wyroku z 10 października 2007 r. sygn. III SA/Wa 1444/07).

Pośredni charakter związku z działalnością opodatkowaną podatnika jako wystarczający dla zachowania prawa do odliczenia potwierdzają także organy podatkowe. Stanowisko to odzwierciedla m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 8 maja 2008 r. nr ILPP2/443-129/08-4/EN (podobnie: interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 16:10.2008 r. nr IPPP1/443-1518/08-5/RK).

Podkreślić należy, iż nieodpłatne przekazanie prezentów małej wartości towarów służyć ma promocji lub zachęceniu do zakupu dalszych wyrobów oferowanych przez Spółkę, a przez to do zwiększenia obrotu z tytułu sprzedaży opodatkowanej. Istnieje zatem niewątpliwy związek tych towarów z czynnościami opodatkowanymi dokonywanymi przez Spółkę.

W związku z powyższym, należy uznać, że Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT przy zakupie wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku towarów, które potem zostają wydane nieodpłatnie.

W zakresie pytania 2:

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako przekazanie prezentu małej wartości, stosownie do art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 uptu, przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny. W obu przypadkach wydanie jest opodatkowane, jeżeli podatnik miał prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności, w całości lub w części. Przepisu tego nie stosuje się jednak m.in. do prezentów o małej wartości (art. 7 ust. 3 uptu).

Przez prezenty o małej wartości, stosownie do art. 7 ust. 4 uptu, należy rozumieć przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

* o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

* których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa powyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W przypadku, gdy Spółka przekazuje nieodpłatnie glukometry na rzecz klientów, którzy zakupili od Spółki pompy insulinowe na podstawie aktualnej oferty handlowej, Spółka każdorazowo zbiera dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano towary, oraz prowadzi stosowną ewidencję. Spółka dba przy tym oto, aby wartość towarów przekazanych w powyższych przypadkach na rzecz jednej osoby nie przekroczyła wartości 100 zł w roku podatkowym.

Zdaniem Spółki, przekazywane w ww. sposób towary, spełniają zatem definicję prezentów małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 uptu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że przekazywane przez Spółkę nieodpłatnie towary, o których mowa powyżej stanowią prezenty małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3 uptu. Do nieodpłatnego przekazania tych towarów nie będzie miał zatem zastosowania art. 7 ust. 2 uptu, a więc przekazania te nie stanowią odpłatnej dostawy towarów. W konsekwencji przedmiotowe przekazania towarów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl