IPPP1/443-1017/14-2/JL - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1/443-1017/14-2/JL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1017/14-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków dotyczących nabycia i użytkowania samochodów osobowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków dotyczących nabycia i użytkowania samochodów osobowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka ma zamiar w przyszłości dokonać zakupu aut osobowych, których źródłem finansowania będzie leasing. Przeznaczeniem pojazdów jest użytkowanie wyłącznie do celów prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej. Zgodnie z tym zamierzeniem pojazdy zostaną zgłoszone do Naczelnika Urzędu Skarbowego (VAT-26). Dla zakupionych pojazdów będzie prowadzona ewidencja przebiegu. Spółka zakłada, że do użytkowania pojazdów w celach innych niż związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Spółki nie dojdzie lub będą one miały charakter nieistotny, stanowiący znaczącą mniejszość wobec całościowego przebiegu pojazdu w okresie sprawozdawczym.

W przypadku, gdy użytkownik pojazdu będący pracownikiem Spółki wykorzysta samochód do jazd prywatnych zostanie on zgodnie z wprowadzonym regulaminem użytkowania mienia należącego do pracodawcy w postaci samochodu, obciążony kosztami ww. podróży. Koszt zostanie wyliczony zgodnie ze stawkami za 1 km przebiegu pojazdu według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Iloczyn k.m. jazd prywatnych oraz stawki za k.m. będzie stanowić kwotę netto wystawionej na rzecz pracownika faktury VAT powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Spółka w każdym z użytkowanych pojazdów zamierza stosować system lokalizacji GPS, który szczegółowo pozwala określić czas i miejsce użytkowania pojazdu, a w związku z tym dokładną identyfikację charakteru podróży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji znaczącej przewagi użytkowania pojazdów do celów prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej oraz obciążania użytkowników pojazdów kosztami przejazdów o innym charakterze, które to po stronie Spółki będą stanowić opodatkowany przez podatek od towarów i usług przychód, Spółka po 1 kwietnia 2014 r. ma prawo do odliczenia w 100% podatku naliczonego od leasingu, opłat: eksploatacyjnych, parkingowych i drogowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86a. pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jest on uprawniony do odliczenia w 100% podatku naliczonego od leasingu, opłat: eksploatacyjnych, parkingowych i drogowych dotyczących użytkowanych po 1 kwietnia 2014 r. aut osobowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2014 r. kwestie dotyczące zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2.

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ww. przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków, m.in. wydatków esksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku "mieszanego", tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością.

W myśl art. 86a ust. 6 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ma zamiar w przyszłości dokonać zakupu aut osobowych, których źródłem finansowania będzie leasing. Przeznaczeniem pojazdów jest użytkowanie wyłącznie do celów prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej. Zgodnie z tym zamierzeniem pojazdy zostaną zgłoszone do Naczelnika Urzędu Skarbowego (VAT-26). Dla zakupionych pojazdów będzie prowadzona ewidencja przebiegu. Spółka zakłada, że do użytkowania pojazdów w celach innych niż związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Spółki nie dojdzie lub będą one miały charakter nieistotny, stanowiący znaczącą mniejszość wobec całościowego przebiegu pojazdu w okresie sprawozdawczym. W przypadku, gdy użytkownik pojazdu będący pracownikiem Spółki wykorzysta samochód do jazd prywatnych zostanie on zgodnie z wprowadzonym regulaminem użytkowania mienia należącego do pracodawcy w postaci samochodu, obciążony kosztami ww. podróży. Iloczyn k.m. jazd prywatnych oraz stawki za k.m. będzie stanowić kwotę netto wystawionej na rzecz pracownika faktury VAT powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki 23%. Spółka w każdym z użytkowanych pojazdów zamierza stosować system lokalizacji GPS, który szczegółowo pozwala określić czas i miejsce użytkowania pojazdu, a w związku z tym dokładną identyfikację charakteru podróży.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem (w tym leasingiem) pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla celów pełnego odliczania VAT - fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dopuszcza możliwość wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników, za co Spółka będzie pobierała od nich wynagrodzenie udokumentowane fakturą. Zatem w analizowanym przypadku, z uwagi na fakt, że samochody będą mogły być wykorzystywane do celów prywatnych pracowników, nie zostanie wypełniony aspekt obiektywny dotyczący niezaistnienia potencjalnych możliwości użytku pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością (prywatnych) - istnieje realna możliwość wykorzystywania ww. samochodów przez Spółkę do celów niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą.

Tym samym Spółka ma ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu, opłat eksploatacyjnych, parkingowych i drogowych związanych z używaniem ww. pojazdów, na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl