IPPP1/443-1016/08-2/GD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1016/08-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opłaty paliwowej w zakresie objęcia opłatą paliwową biokomponentów dodawanych do oleju napędowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opłaty paliwowej w zakresie objęcia opłatą paliwową biokomponentów dodawanych do oleju napędowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zajmująca się obrotem paliwami dodaje do oleju napędowego, od którego w momencie dokonania importu odprowadziła należną akcyzę i opłatę paliwową, ester metylowy kwasów tłuszczowych będący biokomponentem, w ilości nieprzekraczającej 5% produktu finalnego. Od ilości dodanego estru odprowadza należną akcyzę (z uwzględnieniem zwolnienia przysługującego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym) i opłatę paliwową wg stawki ustalonej dla oleju napędowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna odprowadzać opłatę paliwową od ilości dodanego biokomponentu - estru metylowego kwasów tłuszczowych.

Zdaniem wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwolnione z opłaty paliwowej są jedynie biokomponenty stanowiące samoistne paliwo wykorzystywane do napędu pojazdów. Powyższe oznacza, że biokomponenty dodawane, w ilości nieprzekraczającej 5%, do paliw (np. oleju napędowego), jako zwiększające ilość sprzedawanego oleju napędowego podlegają opłacie paliwowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. z 2004, Dz. U. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wyłączeniem biokomponentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217), stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową". W myśl art. 37h ust. 2 ww. ustawy przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn zm.) opodatkowaniu akcyzą podlegają:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

2.

wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

3.

sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;

4.

eksport i import wyrobów akcyzowych;

5.

nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że podatnicy dokonujący obrotu paliwami silnikowymi oraz gazem (wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą) mają obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Zwolnione z opłaty paliwowej są biokomponenty stanowiące samoistne paliwo.

Paliwami silnikowymi oraz gazem, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 37h ust. 3 ww. ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, są produkty o następujących symbolach PKWiU i odpowiadających im kodach CN:

Z przedstawionego przez Spółkę opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotem jej działalności jest obrót paliwami. Wnioskodawca importuje olej napędowy. Od nabytego oleju napędowego Spółka odprowadza należną akcyzę oraz opłatę paliwową. Następnie Wnioskodawca do oleju napędowego dodaje biokomponent w ilości nieprzekraczającej 5% produktu finalnego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy uznać, że biokomponent stanowiący dodatek do oleju napędowego (nie jest to samoistne paliwo) będzie podlegał opłacie paliwowej.

Stanowisko Spółki przedstawione w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl