Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-101/07-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania usług cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania usług cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka") zamierza, wspólnie z innymi spółkami z grupy, podpisać umowę cash poolingu.

Celem umowy jest zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi podmiotów z grupy poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz minimalizowanie przepływów pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami grupy. Usługi będą świadczone przez Agenta i będą polegać na prowadzeniu i zarządzaniu zbiorczym rachunkiem w celu optymalizacji gospodarowania nadwyżkami i potrzebami finansowymi.

Funkcje Agenta w strukturze pełnić będzie podmiot posiadający siedzibę w Niemczech. Agent będzie pobierać wynagrodzenie (prowizję) za świadczone usługi.

W ramach usługi zarządzania transferami środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Spółki wykonywanej w ramach cash poolingu (dalej jako: "usługi cash poolingu"), Agent wykonywał będzie następujące czynności:

* bilansowanie sald na rachunkach bankowych uczestników oraz transferowaniu nadwyżki/niedoboru środków pieniężnych grupy na/z rachunku rozliczeniowego Agenta;

* prowadzenie ewidencji dla każdego podmiotu uczestniczącego w strukturze cash poolingu. Ewidencja ta będzie odzwierciedlała wszystkie transakcje dokonywane przez Spółkę w ramach usługi. W ewidencji ujęte zostaną wszelkie wierzytelności i zobowiązania pomiędzy Spółką a Agentem jak również pomiędzy Spółką a innymi podmiotami z grupy;

* rozliczanie wzajemnych wierzytelności pomiędzy Spółką a Agentem oraz Spółką a poszczególnymi podmiotami z grupy;

* kalkulacja i dystrybucja odsetek należnych poszczególnym podmiotom oraz Agentowi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) (dalej jako: "ustawa o VAT") nabywane przez Spółkę usługi cash poolingu podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi pośrednictwa finansowego na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

2.

Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz Spółki w ramach struktury cash pooling, w związku z ich klasyfikacją jako usług pośrednictwa finansowego, będzie miejsce, gdzie Spółka posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT.

3.

Czy kwota, którą Spółka jest zobowiązana zapłacić z tytułu nabywania usług cash poolingu jako import usług powinna zostać wyłączona przy wyliczaniu przez Spółkę wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1.

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT usługi opodatkowane są według 22% stawki podatku VAT. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT, w tym wymienione w jego pozycji 3 usługi pośrednictwa finansowego (sekcja J PKWiU ex 65-67).

Zdaniem Spółki, usługa cash poolingu nabywana przez Spółkę, a świadczona przez Agenta stanowi usługę w zakresie kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów i jest usługą pośrednictwa finansowego sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 65.23.10-00.00. Tym samym jest więc usługą pośrednictwa finansowego, objętą zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Dla potwierdzenie swojego stanowiska Spółka zwróciła się z wnioskiem o dokonanie klasyfikacji statystycznej usług do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Zgodnie z otrzymaną klasyfikacją nabywane przez Spółkę usługi cash poolingu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Mając na uwadze praktykę stosowaną w tym zakresie, Spółka chciałaby zauważyć, że Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 2 lipca 2004 r. na interpelację poselską nr 6005 dotyczącą kwalifikacji dla celów podatkowych porozumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek zakwalifikowało usługi zarządzania płynnością wykonywane w ramach cash poolingu jako "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane". Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje prawa podatkowego, m.in. pismo Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2007 r., sygn.: IS.II/2-443/209/06 oraz pismo Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 8 września 2006 r., sygn.: 1433/NG/GV/443-71/2006/LŚ.

Ad.2.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są także osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 27 ust. 3 w powiązaniu z ust. 4 ustawy o VAT, który przewiduje szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia dla usług niematerialnych, w przypadku gdy usługi finansowe są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zgodnie z umową usługi cash poolingu są świadczone przez podmiot z siedzibą na terytorium Niemiec. Natomiast usługobiorcą w tym przypadku jest Spółka, której siedziba znajduje się na terytorium Polski. Mając na uwadze powyższe oraz klasyfikację nabywanych usług cash poolingu jako usług pośrednictwa finansowego, zdaniem Spółki, usługi świadczone przez Agenta będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski jako import usług finansowych.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jednocześnie w myśl ust. 2 przywołanego artykułu jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części powyższych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Powyższą proporcję zgodnie z przepisami ustawy o VAT ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5 ustawy o VAT. Obrotem zgodnie z art. 29 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w roli usługodawcy w strukturze cash poolingu występuje Agent, który za wykonywaną usługę będzie pobierać wynagrodzenie - prowizję.

Rozliczenie podatku od nabywanej usługi cash poolingu (usługi pośrednictwa finansowego) jako importu usług należeć będzie do obowiązków Spółki.

Zdaniem Spółki, kwota, którą Spółka jest zobowiązana zapłacić z tytułu importu usług cash poolingu, nie powinna być uwzględniana przy ustalaniu proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ w świetle powołanych przepisów nie mieści się ona w definicji obrotu. Spółka nie wykonuje czynności, a jest jedynie zobowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Spółka chciałaby zauważyć, iż podobne stanowisko dotyczące wyłączenia importu usług z kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT zajęły organy podatkowe m.in. w piśmie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego z dnia 6 sierpnia 2004 r.,sygn.: PP1-443/54/04 oraz w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn.: US/PV/443-47/05/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock ul. 1 Maja 10.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl