IPPP1/443-1004/09-2/AP - Określenie stawki podatku VAT w przypadku przekazania nakładów inwestycyjnych na budowę domu jednorodzinnego, na które składają się zakupione materiały budowlane oraz usługi budowlano-montażowe.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1004/09-2/AP Określenie stawki podatku VAT w przypadku przekazania nakładów inwestycyjnych na budowę domu jednorodzinnego, na które składają się zakupione materiały budowlane oraz usługi budowlano-montażowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 14 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskująca rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego. Pozwolenie na budowę zostało wydane na budowę "Budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z garażami i szambami szczelnymi...". Budynek jest w fazie budowy, nie nastąpiło jego oddanie do użytku. Stopień zaawansowania robót określa się jako stan surowy nie zamknięty. Wykonano ściany konstrukcyjne, zalano strop i wylano schody wewnętrzne. Postawiono ścianki działowe i wylano wieniec. Wymurowano kominy i zamontowano okna. Budynek nie jest zadaszony - brak więźby dachowej. Z przyłączy wykonano jedynie zewnętrzne przyłącze elektryczne. Inwestycja prowadzona jest na gruncie własnym, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Pierwotnym zamierzeniem Zainteresowanej było przeznaczenie jednego lokalu na własne potrzeby. Dlatego też ewidencjonowane w działalności gospodarczej koszty budowy odnosiły się do jednego lokalu. Obecnie Wnioskująca zmieniła cel budowy i zamierza przeznaczyć oba wybudowane lokale na własne potrzeby.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT (7 % czy 22 %) Wnioskująca powinna zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy VAT stawkę podatku 7 % (wymienioną w ust. 2 tegoż art.) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast w art. 41 ust. 12a określono, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się

*

obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz

*

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także

*

obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Z zastrzeżeń wymienionych w ust. 12b i 12c art. 41 wynika, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m2 (budynki mieszkalne jednorodzinne) lub 150 m2 (lokale mieszkalne) - 7 % stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z definicji zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy VAT wynika, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z otrzymanej z Urzędu Statystycznego klasyfikacji wynika, że nieukończone obiekty budowlane klasyfikowane są do pozycji obejmującej obiekty gotowe, które zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku, w określonym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. A budynek, w którym przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne należy klasyfikować jako budynek mieszkalny w dziale 11 "Budynki mieszkalne".

Budowany przez Wnioskującą, zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami, budynek został zakwalifikowany do działu 11 grupa 112 klasa 1121 - "Budynki o dwóch mieszkaniach".

W świetle powyższego stanu prawnego Wnioskującą uważa, że wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne powinna zastosować 7 % stawkę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 tejże ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1).

Ustawodawca, dla celów podatku od towarów i usług, zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre nieodpłatne czynności. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).W przedmiotowej sytuacji należy zwrócić również uwagę na treść ust. 2 cyt. art. 8, zgodnie z którym nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskująca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, dwulokalowego. Pierwotnym Jej zamierzeniem było przeznaczenie jednego lokalu na własne potrzeby. W związku z tym ewidencjonowane w działalności gospodarczej koszty budowy odnosiły się tylko do jednego lokalu. Obecnie Zainteresowana zmieniła cel budowy i zamierza przeznaczyć oba wybudowane lokale na własne potrzeby. Wątpliwości po stronie Wnioskującej powstały w kwestii ustalenia właściwej stawki podatku VAT przy wystawieniu faktury wewnętrznej za poczynione nakłady inwestycyjne.

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, iż przekazanie przez Wnioskującą nakładów poczynionych w związku z budową lokalu, pierwotnie mającego służyć wykonywaniu działalności gospodarczej, na własne potrzeby, stosownie do treści art. 7 ust. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Przekazanie na potrzeby własne odpowiednio towarów i usług z budową związanych nie ma żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do jego wybudowania przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oznacza, że zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania towarów i nieodpłatnego świadczenia usług odpowiednio z odpłatną dostawą towarów oraz odpłatnym świadczeniem usług.

Czynność ta powinna zatem zostać udokumentowana fakturą VAT wewnętrzną, bowiem w powiązaniu z cytowanymi wyżej przepisami art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 zastosowanie znajdzie art. 106 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Podstawowa stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT - wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziana została dla niektórych czynności możliwość zastosowania stawek obniżonych lub zwolnień podatkowych.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12). W myśl zaś ust. 12 cyt. artykułu przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Na podstawie art. 41 ust. 12b do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Natomiast w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c).

Nie można tym samym zgodzić się z Wnioskującą, iż "wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne powinna zastosować 7 % stawkę VAT". Stosownie do zacytowanych powyżej przepisów art. 41 ust. 12-12c, stanowisko takie byłoby prawidłowe w sytuacji czynności przekazania ukończonego już domu mieszkalnego na cele osobiste, nie zaś w sytuacji wystawienia faktury wewnętrznej za poczynione nakłady inwestycyjne. W przedmiotowej sytuacji bowiem nie dochodzi do przekazania obiektu (towaru w postaci obiektu budowlanego będącego dopiero w trakcie budowy), lecz do przekazania nakładów inwestycyjnych, na które składają się zakupione materiały budowlane oraz usługi budowlano montażowe. Podczas budowy Zainteresowana ponosiła wydatki zarówno na towary jak i na usługi z tą budową związane. Dokonywane zakupy opodatkowane były różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym nie można uznać, iż właściwe byłoby zastosowanie stawki preferencyjnej do wszystkich poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zatem Wnioskująca, wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne, winna przyporządkować właściwe - dla określonych nabywanych wyrobów lub usług - stawki podatku VAT.

Należy zwrócić również uwagę, iż podstawę opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym należy ustalić na podstawie art. 29 ust. 10 oraz ust. 12 ww. ustawy o VAT. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10 ustawy). Natomiast w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika (art. 29 ust. 12). Z powyższego wynika, że w przypadku towarów przekazanych na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (cele osobiste podatnika), podstawą opodatkowania jest cena nabycia tych towarów określona w momencie dostawy, tj. w momencie ich przekazania. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia towaru, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do przekazania przedmiotowych towarów, czyli wartość rynkowa tych towarów w dniu ich przekazania. Odnośnie zaś usług będących przedmiotem przekazania, podstawę opodatkowania stanowić będzie koszt świadczenia usług.

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne związane z budową Wnioskująca nie jest uprawniona do zastosowania 7 % stawki podatku VAT do całości poniesionych nakładów, lecz winna zwrócić uwagę na właściwe przyporządkowanie stawek podatku odpowiednio do poszczególnych, nabywanych w związku z budową, towarów i usług. Za podstawę opodatkowania tego nieodpłatnego przekazania należy przyjąć odpowiednio cenę nabycia przekazywanego towaru oraz koszt świadczenia tych usług, lecz skorygowane na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania na cele prywatne Wnioskującej.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl