Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/4510-921/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 6 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu (z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych), zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych - jest prawidłowe,

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu (z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych), zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych - jest prawidłowe,

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych - jest prawidłowe,

* opodatkowania w Polsce ww. dochodów/przychodów X. (uczestnika funduszu) - jest prawidłowe,

* obowiązków, po stronie Funduszu jako podmiotu dokonującego ww. wypłat, do poboru i zapłaty podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu (z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych), zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu (z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych), zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

* kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu X. (uczestnika funduszu) z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

* opodatkowania w Polsce ww. dochodów/przychodów X. (uczestnika funduszu),

* obowiązków, po stronie Funduszu jako podmiotu dokonującego ww. wypłat, do poboru i zapłaty podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.; dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Uczestnikiem Funduszu jest H. (dalej: X.), spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem cypryjskim. X. posiada siedzibę na Cyprze i jest rezydentem podatkowym na Cyprze. X. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej: UPO).

Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi akcje spółki G. S.K.A. (dalej: G. SKA). G. SKA jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Do dnia 31 października 2015 r. G. SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Komplementariuszem G. SKA jest spółka P. sp. z o.o. (dalej: P.). Wspólnicy uczestniczą w zysku G. SKA w następujący sposób: 1) komplementariusz - 1% zysku netto, 2) akcjonariusz - 99% zysku netto. Głównym aktywem G. SKA jest ogół praw i obowiązków składających się na udział w P. sp. z o.o. sp.k. (dalej: GP SK).

G. SKA jest komandytariuszem w spółce GP SK. GP SK jest spółką osobową (spółką komandytową) utworzoną zgodnie z prawem polskim posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Komplementariuszem GP SK jest P. Wspólnicy uczestniczą w zysku GP SK proporcjonalnie do wniesionego wkładu. S.#224; r.l. (luksemburska spółka kapitałowa będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu, dalej: E.) wraz z Funduszem planują założyć spółkę osobową zgodnie z prawem luksemburskim w formie Société en Commandite Spéciale (G. PL Project 1 SCSp, dalej: G.P1). Fundusz zostanie wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za zobowiązania G.P1 i obejmie jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi wydane przez G.P1. G.P1 będzie posiadać siedzibę na terytorium Luksemburga. Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania G.P1 będzie E. Wspólnicy będą uczestniczyć w zysku G.P1 w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,1% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,9% zysku netto. Według prawa luksemburskiego, spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Przygotowania związane z utworzeniem G.P1 są zaawansowane. Zawarto porozumienie między wspólnikami oraz przygotowano wstępny projekt umowy G.P1. Ustalono nazwę G.P1 jako G. PL Project 1 SCSp. Początkowo działalność G.P1 będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników i pożyczek udzielonych w ramach grupy kapitałowej, a następnie z przychodów generowanych przez inne spółki, których G.P1 będzie wspólnikiem.

Niewykluczone jest, że w przyszłości do G.P1 przystąpią inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach. Ponadto G.P1 może w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Następnie, rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następujących celów:

* zintensyfikowanie poszukiwań potencjalnych inwestorów z siedzibą w Luksemburgu poprzez prowadzenie działalności za pośrednictwem spółki zlokalizowanej w Luksemburgu,

* udostępnienie grupie X. nowych możliwości wyjścia z inwestycji poczynionych za pośrednictwem Funduszu, tj. możliwość zbycia udziałów w spółkach luksemburskich,

* uproszczenie procesu zarządzania bieżącą działalnością podmiotów z grupy posiadających nieruchomości poprzez wyeliminowanie ze struktury grupy spółki komandytowo-akcyjnej (tekst jedn.: G. SKA),

* umożliwienie kontynuacji realizacji założeń inwestycyjnych Funduszu w sposób odpowiadający polityce Funduszu.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy X., tj.:

* wniesienie akcji G. SKA do G.P1,

* przekształcenie wniesionej spółki (G. SKA) w SK (dalej: G. SK), w której komandytariuszem będzie G.P1 a komplementariuszem będzie P. (Komplementariusz) - proces przekształcenia G. SKA może rozpocząć się jeszcze przed wniesieniem akcji G. SKA do G.P1, a do przekształcenia dojdzie, gdy akcjonariuszem G. SKA będzie już G.P1,

* likwidacja G. SK i przekazanie ogółu praw i obowiązków składających się na udział G. SK w GP SK w postaci majątku likwidacyjnego do G.P1.

Planowane jest, że procedura przekształcenia G. SKA w G. SK zakończy się do dnia 31 października 2015 r. (czyli w okresie kiedy G. SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych), jednak z uwagi na procedury prawne i administracyjne niezbędne przy przekształceniu do takiego przekształcenia może dojść po 31 października 2015 r., kiedy G. SKA będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

GP SK prowadzi działalność generalnego wykonawcy i dewelopera i będzie nadal prowadziła taką działalność także po przeprowadzeniu opisanych w niniejszym wniosku zdarzeń restrukturyzacyjnych. Planowane jest, że z tytułu tej działalności (sprzedaż itp.) GP SK będzie osiągała zyski. Podatnikami z tytułu przychodów / kosztów osiąganych przez GP SK w strukturze docelowej będą Fundusz oraz P. i E. jako wspólnicy odpowiednio GP SK i G.P1. G.P1 jako podmiot transparentny podatkowo nie będzie podatnikiem z tytułu ww. przychodów / kosztów.

Zyski osiągane przez Fundusz w ramach nowej struktury będą wypłacane uczestnikom Funduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Fundusz, poza wykupem certyfikatów, może dokonywać na rzecz uczestników wypłat m.in. z następujących tytułów:

* dochodów Funduszu, na które składają się:

* przychody z lokat netto Funduszu,

* zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

* przychodów ze zbycia lokat Funduszu, pomniejszonych o:

* koszty związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami - koszty te obejmują koszty ponoszone w związku z podejmowaniem czynności faktycznych i prawnych dopuszczonych przepisami prawa zmierzających do uzyskania przychodów ze zbycia lokat Funduszu i pomniejszają taki przychód w całości,

* część kosztów działania Funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego Funduszu, które w chwili wypłaty przychodów jeszcze nie zostały pokryte (dalej: "przychód ze zbycia lokat funduszu").

Zgodnie ze statutem Funduszu, wypłata z wymienionych wyżej tytułów nie wymaga wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz może zatem dokonywać powyższych wypłat na rzecz X. bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.

2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.

3. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz X. przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.

4. Czy wypłaty przez Fundusz na rzecz X. z tytułów o których mowa w pytaniach 1-3, stanowią dla X. przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

5. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułów, o których mowa w pytaniach 1-3, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez X....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1

Wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu przychodów z lokat netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej:u.p.d.o.p.).

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm. dalej: UFI), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego.

W opinii Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn.IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2

Wypłata przez Fundusz na rzecz X. dochodów Funduszu z tytułu zrealizowanego zysku ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 2

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 21 UFI dochodami funduszu inwestycyjnego jest m.in. zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

W opinii Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p., przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów, bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanieprzychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-686/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 3

Wypłata przez Fundusz na rzecz X. przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla X. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 3

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, zgodnie z art. 198 ust. 1 UFI statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie przedmiotowych przychodów Funduszu pomniejszonych o odpowiednie koszty bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W opinii Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat przychodów ze zbycia lokat przez Fundusz, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 u.p.d.o.p.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p., przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Funduszu wypłacanie na rzecz uczestników funduszu, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o odpowiednie koszty działania funduszu powinno być opodatkowane analogicznie. Nie ma bowiem powodu aby różnicować traktowanie tego rodzaju wypłat od innych wypłat (w tym będących przedmiotem pytania 1 i 2) dokonywanych przez fundusz inwestycyjny bez wykupywania certyfikatów.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 4

Wypłata przez Fundusz na rzecz X. z tytułów o których mowa w pytaniach 1-3 bez wykupu certyfikatów podlegają na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze i nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 4

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. X. może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów X. jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523 z późn. zm., dalej: UPO). Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez X. dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawarta w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty dokonywane przez Fundusz bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Funduszu, w związku z tym, iż:

I. osiągnięty przez X. przychód z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, oraz

II. UPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takich przychodów,

przedmiotowe przychody powinny zostać zakwalifikowane jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) lub ewentualnie art. 22 UPO (inne dochody).

Zgodnie z art. 7 UPO (zyski przedsiębiorstw), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Unormowanie to dokonuje zatem rozgraniczenia jurysdykcji podatkowej pomiędzy państwa będące stronami umowy w zakresie opodatkowania zysków przedsiębiorstw będących w tych państwach rezydentami. W rezultacie co do zasady, tylko państwo, w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo (państwo siedziby), może opodatkować zyski tego przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład, to państwo położenia zakładu może opodatkować zyski przedsiębiorstwa w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

Natomiast zgodnie z art. 22 UPO (inne dochody), części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia powyższe nie mają jednak zastosowania do dochodów nie będących dochodami z majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 UPO, jeżeli osoba uzyskująca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową przez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawa lub dobra, z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14 UPO.

Przepisem tym objęte są wszelkie dochody, które nie zostały wyliczone w katalogu źródeł nazwanych, a więc zdaniem Funduszu także zyski osiągnięte przez X. z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, bez wykupu certyfikatów. Owe "inne dochody" mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania uprawnionego do ich uzyskania. Jeśli uprawnionym do uzyskania dochodu jest cypryjski rezydent podatkowy, to państwem posiadającym wyłączne prawo do nałożenia podatku jest Cypr.

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż X. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, iż zyski osiągnięte przez X. z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat, o których mowa w pytaniach 1-3, bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będą opodatkowane wyłącznie na terytorium Cypru.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie między innymi w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-688/13-4/KS z dnia 28 listopada 2013 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-687/13-2/KS z dnia 20 listopada 2013 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-550/13-2/AJ z dnia 23 września 2013 r.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 5

Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz X. z tytułów, o których mowa w pytaniach 1-3, bez wykupu certyfikatów nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez X.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 5

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1-3, przychody osiągane przez X. z tytułu wypłaty dochodów (przychodów) przez Fundusz, o których mowa w pytaniach 1-3, stanowią w świetle u.p.d.o.p. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w pkt 4, powyższe przychody nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie UPO. Prawo do opodatkowania tego przychodu na mocy przepisów UPO zostanie przyznane cypryjskiej jurysdykcji podatkowej.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. i w konsekwencji Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat dochodów/przychodów (w tym przychodów z tytułu zbycia lokat funduszu, przychodów z lokat netto Funduszu oraz zrealizowanego zysku ze zbycia lokat) na rzecz X. nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez X.

Pogląd ten został potwierdzony m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-17/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl