IPPB5/4510-646/15-2/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-646/15-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środka trwałego w postaci nieruchomości wniesionej do Spółki w ramach aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środka trwałego w postaci nieruchomości wniesionej do Spółki w ramach aportu

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej Sp. z o.o. (dalej jako "Spółka") jest działalność w zakresie wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości. Obecnie planowana jest następująca transakcja, która zostanie dokonana jeszcze w toku 2015 r. Nowy wspólnik Spółki dokona wniesienia w formie wkładu niepieniężnego nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot prawa własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (dalej jako "Nieruchomość"). Wnoszona Nieruchomość jest obecnie wynajmowana na cele biurowe i po jej wniesieniu aportem będzie w dalszym ciągu wynajmowana, co oznacza w konsekwencji, że będzie stanowiła środek trwały Spółki. Wartość Nieruchomości zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W zamian za Nieruchomość, Spółka wyda wspólnikowi udziały o wartości nominalnej, równej wartości rynkowej aportu. W przypadku pojawienia się kontrahenta, Spółka może w przyszłości sprzedać wynajmowaną Nieruchomość (środek trwały).

Przedmiot opisanego powyżej aportu nie będzie stanowić przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako "p.d.o.p."), w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości wskazanej w niniejszym wniosku, która będzie wniesiona aportem do tej Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbywając otrzymany w drodze aportu środek trwały, podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na jego nabycie. Ustawodawca nie określił żadnych szczególnych regulacji, według których należałoby ustalać takie koszty (uczynił to wyłącznie w odniesieniu do środków trwałych nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - zob. art. 15 ust. 1u ustawy o p.d.o.p.). Zatem do ustalania kosztu podatkowego, w przypadku sprzedaży środka trwałego nabytego w drodze aportu niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, w ocenie Spółki, stosować należy zasady ogólne zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c.

ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu, a także fakt, iż w ustawie nie ma innego przepisu szczególnego regulującego omawianą kwestię, należy stwierdzić, iż koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży opisanej we wniosku Nieruchomości, należy ustalać na podstawie zasad ogólnych, czyli w tym przypadku na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. Wobec powyższego, Spółka nabędzie Nieruchomość w ramach wkładu niepieniężnego, w zamian za co Spółka wyda ustaloną przez strony ilość udziałów o ustalonej nominalnie wartości. Innymi słowy, wartość nominalna wydanych udziałów będzie stanowić, dla wnoszącego wkład, swego rodzaju wynagrodzenie za wnoszony aport, konsekwencją czego wartość ta będzie stanowić wydatek Spółki na nabycie przedmiotu aportu.

Odnosząc się natomiast do treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy, który znajduje zastosowanie do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, iż wskazuje on wyraźnie na koszty poniesione w celu uzyskania przychodu przez podatnika. Biorąc pod uwagę fakt, iż przychodem Spółki będzie kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, kosztem uzyskania tych przychodów będą wydatki poniesione na ich nabycie. W związku z tym, iż Spółka nabędzie nieruchomość w drodze aportu, wydając w zamian udziały o określonej wartości nominalnej, to właśnie wartość nominalna wydanych udziałów będzie zwiększała koszty uzyskania przychodów tej Spółki z tytułu sprzedaży wniesionej aportem Nieruchomości.

Reasumując, w przypadku sprzedaży środków trwałych (w tym nieruchomości) otrzymanych w ramach aportu (niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części), do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć nominalną wartość udziałów, wydanych w zamian za aport, pomniejszoną o dokonane przez podatnika odpisy amortyzacyjne. Za wydatki na nabycie środków trwałych należy bowiem w tym przypadku uznać ww. wartość nominalną udziałów. Taki pogląd znajduje powszechne odzwierciedlenie w orzecznictwie organów podatkowych, w tym m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. ILPB3/423-104/13-4/EK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. IPPB3/423-231/13-2/MS oraz z dnia 2 lipca 2013 r. sygn. IPPB5/423-283/13-2/MW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl