IPPB5/4510-509/15-2/MW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-509/15-2/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: "Wnioskodawca" lub "Fundusz"), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, Poz. 1546, dalej: "ustawa o FI"). Zgodnie z ustawą o FI, organem reprezentującym Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych - I S.A.

Fundusz zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na polskim rynku w ramach określonych ustawą o FI. W szczególności, Fundusz planuje nabywać udziały i akcje w spółkach polskich i zagranicznych posiadających nieruchomości położone w Polsce oraz inne aktywa wymienione w ustawie o FI.

Uczestnikami Funduszu mogą być zagraniczni inwestorzy, tj. osoby prawne mające rezydencję podatkową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności osoby prawne mające siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga ("Inwestorzy Luksemburscy").

Działalność Inwestorów Luksemburskich nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO Polska-Luksemburg.

Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, dochody osiągane podczas prowadzonej przez Fundusz działalności będą mogły być wypłacane uczestnikom - w tym Inwestorom Luksemburskim - bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Zdaniem Wnioskodawcy, na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu dokonywanych na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania od nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają bowiem opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74 Poz. 397 z późn. zm., dalej "ustawa o CIT"), w związku z czym nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend, o których mowa w art. 10 ust. 3 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm. wprowadzonymi protokołem sporządzonym w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. Dz. U. z 2013 r. Nr 964, dalej: "UPO Polska-Luksemburg").

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, wyłącznym przedmiotem działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie o FI papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 oraz art. 22a ustawy o CIT, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązane są do poboru i odprowadzenia podatku u źródła na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W świetle powyższego, gdyby przychody Inwestorów Luksemburskich z tytułu wypłaty na ich rzecz dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowiły dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Fundusz byłby - jako płatnik - zobowiązany do poboru podatku u źródła z tego tytułu.

Zatem, rozstrzygnięcie, czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu przedmiotowych wypłat na rzecz Inwestorów wymaga analizy, czy w świetle przepisów ustawy o CIT, a także postanowień UPO Polska - Luksemburg, wypłaty na rzecz tych Inwestorów stanowią dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Klasyfikacja przychodów z tytułu wypłaty dochodów Funduszu inwestycyjnego Inwestorom bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle ustawy o CIT.

W celu określenia skutków podatkowych wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy takie wypłaty należy kwalifikować jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przewidzianych ustawą o CIT, czy też jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zasadniczo podlegające zryczałtowanemu podatkowi CIT pobieranemu u źródła.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Natomiast, wzmiankowany wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT stanowi, iż przychodami są otrzymane przez uczestnika dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż uzyskane przez uczestnika funduszu inwestycyjnego (w tym Inwestorów) wypłaty z tytułu dochodów funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, lecz przychody opodatkowane na zasadach ogólnych.

Mianowicie, należy zauważyć, iż art. 10 ust. 1 ustawy o CIT stwierdza, iż dochodami (przychodami) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a, który to reguluje opodatkowanie dochodów otrzymanych przez uczestnika funduszu inwestycyjnego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Takie sformułowanie przepisu art. 10 ust. 1 wskazuje, zdaniem Wnioskodawcy, iż przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a zostały wyłączone przez ustawodawcę z kategorii dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwentnie, przychody wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 4a, czyli przedmiotowe przychody z tytułu wypłat przez Fundusz dochodów bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, nie stanowią dochodów (przychodów) uczestników Funduszu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane powyżej argumenty przemawiają za uznaniem, iż przedmiotowe wypłaty na rzecz Inwestorów Luksemburskich powinny być kwalifikowane jako przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Powyższa konkluzja znajduje również oparcie w indywidualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-771/14-2/RS z dnia 10 października 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-9/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-913/14-5/1Ś z dnia 12 grudnia 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ z dnia 12 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1215/12-2/AS z dnia 6 marca 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-727/12-4/AS z dnia 23 listopada 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-692/12-3/AS z dnia 19 października 2012 r. czy też interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r. Podobne konkluzje wynikają także z innych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe np. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz przykładowo interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r.

Opodatkowanie wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w świetle UPO Polska-Luksemburg.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Jednakże, na zakres dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce mają wpływ zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Konsekwentnie, określenie, czy Polsce przysługuje prawo do opodatkowania danego dochodu wymaga przyporządkowania takiego dochodu do kategorii określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W szczególności należy rozważyć kwestię, czy wypłacone Inwestorom Luksemburskim dochody Funduszu będą w świetle UPO Polska - Luksemburg klasyfikowane jako dywidendy, czy też należy je zakwalifikować do innej kategorii dochodów, o których mowa w tej umowie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter certyfikatów inwestycyjnych. Mianowicie, zgodnie z polskim prawem, certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli osoby prawne, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie od uczestników funduszu w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

Certyfikaty inwestycyjne nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Natomiast, reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników przewidziane ustawą o FI oraz statutem danego funduszu mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów, co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. W odróżnieniu od udziałów czy akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika fundusz inwestycyjny jest bowiem formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 UPO Polska-Luksemburg, określenie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę zrównane są z wpływami z akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłaty na rzecz Inwestorów dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie mieszczą się w zakresie żadnej z wymienionych specyficznie we wzmiankowanym przepisie kategorii dochodów traktowanych jako dywidendy. Ponadto, skoro - w świetle przepisów ustawy o CIT - wypłaty te nie są traktowane jako dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to nie stanowią również dochodów z innych praw spółki, które według prawa polskiego są pod względem podatkowym zrównane z wpływami z akcji.

Konsekwentnie, wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dywidend w rozumieniu art. 10 UPO Polska - Luksemburg.

Natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle UPO Polska - Luksemburg powyższe wypłaty powinny być klasyfikowane albo jako zyski przedsiębiorstw, o których mowa w art. 7 UPO Polska - Luksemburg, albo jako inne dochody, o których mowa w art. 22 UPO Polska - Luksemburg.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO Polska - Luksemburg, zyski przedsiębiorstw umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Tym samym, zyski przedsiębiorstwa luksemburskiego są opodatkowane wyłącznie w Luksemburgu, o ile przedsiębiorstwo to nie prowadzi w Polsce działalności poprzez położony w Polsce zakład. Ponieważ Inwestorzy Luksemburscy nie będą prowadzili działalności poprzez położony w Polsce zakład, w przypadku kwalifikacji dochodów Funduszu wypłacanych tym Inwestorom bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jako zysków przedsiębiorstw - wypłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast, zgodnie z art. 22 ust. 1 UPO Polska-Luksemburg, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, bez względu na to skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów UPO Polska-Luksemburg, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Dochody takie mogłyby ewentualnie być opodatkowane w państwie źródła dochodu (w tym przypadku, w Polsce), gdyby osoba osiągająca takie dochody prowadziła w tym państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony. Ponieważ - jak wspomniano wyżej - Inwestorzy Luksemburscy nie prowadzą i nie będą prowadzili działalności poprzez zakład położony w Polsce, również w przypadku klasyfikacji wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jako innych dochodów, nie będą one podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Stanowisko, iż powyższe dochody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce zostało również wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-771/14-2/RS z dnia 10 października 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-9/14-3/IŚ z dnia 3 kwietnia 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-913/14-5/1Ś z dnia 12 grudnia 2014 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-785/13-2/AJ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-744/13-2/IŚ z dnia 3 grudnia 2013 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-603/12-3/AS z dnia 10 października 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-388/12-2/AS z dnia 3 sierpnia 2012 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-563/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r. oraz w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-490/10-4/AJ z dnia 13 września 2010 r., a także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-877/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-876/10-2/AJ z dnia 7 lutego 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-761/10-2/AJ z dnia 14 stycznia 2011 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-611/09-2/PS z dnia 10 grudnia 2009 r.

Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe przychody nie stanowią dywidend ani innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle ustawy o CIT, jak też postanowień UPO Polska - Luksemburg, a ponadto zgodnie z tą umową stanowią dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

W świetle powyższych uwag, w przypadku wypłaty przez: Wnioskodawcę dochodów na rzecz Inwestorów Luksemburskich bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie wystąpi obowiązek poboru podatku u źródła od takich wypłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ zwraca uwagę, że dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), mocą której zmianie uległa m.in. treść przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn zm.). Obecnie ma on następujące brzmienie: "Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...)."

Przedstawiona powyżej zmiana przepisów, powinna być uwzględniona przez Wnioskodawcę.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl