IPPB5/4510-475/15-4/PS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-475/15-4/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 30 lipca 2015 r. (data nadania 30 lipca 2015 r., data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 23 lipca 2015 r. Nr IPPB5/4510-475/15-2/PS (data nadania 23 lipca 2015 r., data doręczenia 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

V. jest spółką akcyjną (fr. societe anonyme) z siedzibą i rezydencją podatkową w Szwajcarii. H. (dalej też "Pożyczkobiorca") jest spółką osobową z siedzibą na terytorium Polski. W celu sfinansowania swojej działalności na terytorium Polski H. zaciągnęła pożyczki od V. Do tej pory H. nie dokonała spłaty zaciągniętych pożyczek, zarówno w kwocie głównej jak i kwocie odsetkowej. Właścicielem 64% udziałów w zysku H. jest T.H. SA. ("T."), spółka akcyjna (fr. societe anonyme) z siedzibą i rezydencją podatkową w Szwajcarii.

Działalność H. tworzy dla T. zakład podatkowy na terytorium Polski w świetle art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią (Dz. U. z 1993 r. - Nr 22, poz. 92). W konsekwencji, T. podlega opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiągniętych na terytorium Polski przez H. Udziałowcem T. i V. jest osoba fizyczna. Grupa kapitałowa, do której należy zarówno H., T. i V., planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w strukturze własnościowej. W wyniku restrukturyzacji T. planuje posiadanie co najmniej 25% udziałów w kapitale V., nieprzerwanie co najmniej do upływu 2 letniego okresu od dnia nabycia udziałów w V. a posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności. T i V. posiadają formę prawną, która wymieniona jest w załączniku nr 5 do ustawy CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ("podatku u źródła") z tytułu odsetek wypłacanych przez Pożyczkobiorcę, stosowanie do art. 21 ust. 3 Ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia z podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy CIT zostaną spełnione. W rezultacie, Wnioskodawca będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku u źródła od odsetek wypłacanych przez Pożyczkobiorcę, stosowanie do art. 21 ust. 3 Ustawy CIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zwolnienie z podatku u źródła - przesłanki

Stosownie do art. 21 ustęp 8 (w związku z art. 21 pkt 1 Ustawy CIT), przychody z tytułu odsetek uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy CIT (tekst jedn.: nierezydentów w Polsce) podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 20%. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy CIT, przychody odsetkowe są zwolnione z podatku u źródła, jeśli spełnione są wymienione poniżej ustawowo wymagane warunki.

1. Zgodnie z pierwszym warunkiem przewidzianym w art. 21 ust. 3 pkt 1, wypłata odsetek jest zwolniona z podatku u źródła, jeśli wypłacającym odsetki jest:

* spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

* położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności odsetkowe, (o których mowa w ust. 1 pkt 1 art. 23 Ustawy CIT) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgodnie z drugim warunkiem, określonym w art. 21 ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT uzyskującym przychody z tytułu odsetek jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

3. Zgodnie z kolejnym warunkiem, określonym w art. 21 ust. 3 pkt 3, odnoszącym się do posiadania udziałów, przychód z tytułu odsetek będzie zwolniony z podatku u źródła, jeśli:

* spółka, która posiada zagraniczny zakład podatkowy położony na terytorium Polski posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale spółki, o której mowa, w art. 21 ust. 3 pkt 2, tj. spółki uzyskującej przychody z tytułu odsetek, podlegającej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

4. Zgodnie z warunkiem zawartym w art. 21 ust. 3 pkt 3b Ustawy CIT, przychód odsetkowy będzie zwolniony z podatku u źródła, jeśli posiadanie udziałów wynika z tytułu własności.

5. Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 4 Ustawy CIT, przychód odsetkowy będzie zwolniony z podatku u źródła, jeśli spółka, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT, będzie posiadać udziały nieprzerwanie przez okres 2 lat. Zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy CIT, przychód odsetkowy zwolniony będzie z opodatkowania, również jeżeli okres posiadania nieprzerwanie przez okres dwóch lat, kończy się po dniu, w którym spółka, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT (czyli spółka otrzymująca wypłaty) otrzyma odsetki.

Wnioskodawca wskazuje, że działalność Pożyczkobiorcy kreuje dla T. (spółki, która planuje nabyć min. 25% udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy) zakład podatkowy na terytorium Polski. W konsekwencji, zgodnie z Ustawą CIT, przychody generowane przez T. poprzez zakład podatkowy podlegają opodatkowaniu w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że pożyczki zaciągnięte zostały przez H. w celu finansowania działalności na terytorium Polski (tekst jedn.: działalności zakładu T.), należne odsetki od pożyczek stanowić będą koszt uzyskania przychodu H. w Polsce. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy warunek określony w art. 21 ust. 3 pkt 1 Ustawy CIT będzie w przyszłym stanie faktycznym spełniony, tj. odsetki zostaną wypłacone Wnioskodawcy przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład T.

Wnioskodawca zaznacza, że jest spółką będąca rezydentem podatkowym w Szwajcarii, tj. podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Szwajcarii, niezależnie od miejsca, w którym dochody są generowane. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy warunek zawarty art. 21 ust. 3 pkt 2 Ustawy CIT będzie spełniony.

Wnioskodawca zaznacza, że w chwili zapłaty odsetek T., posiadająca swój zakład, tj. H. na terytorium Polski, będzie posiadać nie mniej niż 25% udziałów w kapitale Wnioskodawcy. W konsekwencji, warunek przewidziany w art. 21 ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT będzie spełniony.

Wnioskodawca wskazuje, że na podstawie planowanych działań restrukturyzacyjnych w grupie kapitałowej, T. zamierza nabyć co najmniej 25% udziałów w Wnioskodawcy na podstawie tytułu własności. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy warunek z art. 21 ust. 3 pkt 3b Ustawy CIT zostanie niniejszym spełniony.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że w przypadku nabycia udziałów w kapitale Wnioskodawcy, T. zamierza posiadać wspomniane udziały nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Tym samym, warunek wymieniony w art. 21 ust. 3 pkt 4 Ustawy CIT będzie spełniony.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zapłaty odsetek, będzie on spełniać wszystkie określone w Ustawie CIT warunki, pozwalające na zastosowanie zwolnienie z podatku u źródła odsetek wypłacanych przez H. na rzecz V.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W powyższym przepisie wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Niezależnie od miejsca lokalizacji siedziby danego podmiotu - opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) -ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 3 ww. ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka:

a.

której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub

b.

o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4.

odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Stosownie do art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio - nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu własności (art. 21 ust. 3b tejże ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy: przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Ponadto w art. 21 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazano, że: przepisy ust. 3 i 4 mają również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), o których mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 20% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w art. 26 ust. 3.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 8 tejże ustawy: przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy (a zatem również do podmiotów z siedzibą w Szwajcarii).

Jak stanowi art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ww. ustawy: osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Stosownie do art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Ponadto, z art. 22a u.p.d.o.p. wynika, że przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego określonych przychodów osiągniętych na terytorium Polski (w analizowanym zdarzeniu przyszłym są to odsetki) jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 3-8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powołane przepisy art. 21 ust. 3-8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania wypłacanych odsetek wyrażonej w art. 21 ust. 1 ustawy. Z uwagi na obowiązującą w polskim systemie podatkowym zasadę powszechności opodatkowania, przepisy statuujące zwolnienia od opodatkowania należy interpretować ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej i w granicach tej wykładni.

W powołanym zapisie art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p., ustawodawca implementował do polskiego prawa podatkowego postanowienia Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami z różnych Państw Członkowskich (Dz. U.UE.L 03.157. 49 z późn. zm., dalej Dyrektywa Rady 2003/49/WE).

Dyrektywa Rady 2003/49/WE zawiera przepisy istotne z punktu widzenia zasad rozliczania "podatku u źródła" dotyczące m.in. odsetek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że V. jest spółką akcyjną (fr. societe anonyme) z siedzibą i rezydencją podatkową w Szwajcarii.

H. (dalej też "Pożyczkobiorca") jest spółką osobową z siedzibą na terytorium Polski.

W celu sfinansowania swojej działalności na terytorium Polski H. zaciągnęła pożyczki od V. Do tej pory H. nie dokonała spłaty zaciągniętych pożyczek, zarówno w kwocie głównej jak i kwocie odsetkowej.

Właścicielem 64% udziałów w zysku H. jest T. H. SA. ("T."), spółka akcyjna (fr. societe anonyme) z siedzibą i rezydencją podatkową w Szwajcarii.

Działalność H. tworzy dla T. zakład podatkowy na terytorium Polski w świetle art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią (Dz. U. z 1993 r. - Nr 22, poz. 92). W konsekwencji, T. podlega opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiągniętych na terytorium Polski przez H.

Udziałowcem T. i V. jest osoba fizyczna.

Grupa kapitałowa, do której należy zarówno H., T. i V., planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w strukturze własnościowej. W wyniku restrukturyzacji T. planuje posiadanie co najmniej 25% udziałów w kapitale V., nieprzerwanie co najmniej do upływu 2 letniego okresu od dnia nabycia udziałów w V., a posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności.

T. i V. posiadają formę prawną, która wymieniona jest w załączniku nr 5 do ustawy CIT.

W ocenie Organu podatkowego, wobec spełnienia wszystkich warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawcy będzie przysługiwało zwolnienie w odniesieniu do przychodów osiągniętych z tytułu odsetek otrzymanych na podstawie zawartych umów pożyczki.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że formułując wniosek i przedstawiając własne stanowisko w sprawie analizy zdarzenia przyszłego Pełnomocnik Spółki, będący doradcą podatkowym podał:

1.

"artykuł 21 § 3,4,5,8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" (strona oznaczona Nr 2 wniosku),

2.

"art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy CIT" (kilkukrotnie na stronie oznaczonej Nr 4 wniosku),

3.

"art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy CIT" (strona oznaczona Nr 4 wniosku).

Podkreślenia wymaga, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera takich jednostek redakcyjnych, a jedynie odpowiednio:

1.

art. 21 ust. 3, art. 21 ust. 4, art. 21 ust. 5. art. 21 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2.

art. 21 ust. 4 ustawy CIT,

3.

art. 21 ust. 5 ustawy CIT.

Powyższe oczywiste uchybienia ze strony Pełnomocnika Spółki w zakresie prawidłowego sformułowania stanowiska prawnego Spółki nie mają jednak wpływu na rozstrzygnięcie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl