IPPB5/4510-395/15-2/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/4510-395/15-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utrzymanie bezpłatnie użyczonych wykonawcom zewnętrznym pomieszczeń i części nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utrzymanie bezpłatnie użyczonych wykonawcom zewnętrznym pomieszczeń i części nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

M. Sp. z o.o. (dalej zwane Spółką) jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

Spółka zawarła w imieniu własnym umowy z wykonawcami zewnętrznymi, dla których bezpłatnie użycza pomieszczenia części nieruchomości służące:

* przechowywaniu części zamiennych niezbędnych do wykonywania zawartej umowy napraw i przeglądów na terenie Spółki oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy, którzy realizują te naprawy i przeglądy,

* przechowywaniu środków czystości i urządzeń oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy zapewniającego utrzymanie czystości na terenie Spółki,

* infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Wyżej wymienione użyczenia służą działalności gospodarczej Spółki.

Od zakupów związanych z utrzymaniem pomieszczeń (np. zakup energii, co, etc) Spółka odlicza VAT naliczony, a wartość netto zakupionych usług ujmuje do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem pomieszczeń i części nieruchomości, Spółka wystawia faktury własne, w których nalicza podatek należny VAT z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i części nieruchomości wykonawcom zewnętrznym dla celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem należnym VAT.

2. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług (np. energii, co, etc) dotyczących użyczonych wykonawcom pomieszczeń.

3. Czy koszty poniesione na utrzymanie użyczonych pomieszczeń i części nieruchomości (np. zakup energii, co, etc, podatek od nieruchomości) stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 3 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 1 i 2) zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki odnośnie pytania nr 3:

Zdaniem Spółki, koszty związane z użyczonymi pomieszczeniami stanowić będą koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawodawca z kosztów uzyskania przychodów wyłączył jedynie koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy p.d.o.p.).

Nie istnieją zatem przesłanki, aby wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na media oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym użyczane pomieszczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego Wnioskodawca zawarł w imieniu własnym umowy z wykonawcami zewnętrznymi, dla których bezpłatnie użycza pomieszczenia.

Wyżej wymienione użyczenia służą działalności gospodarczej Spółki.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji terminu "użyczenie".

Zgodnie z art. 710 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie zatem wyraźnie wyróżnia się przede wszystkim nieodpłatnością i realnym charakterem:

* umowa użyczenia dochodzi do skutku przez porozumienie stron połączone z wydaniem rzeczy przez użyczającego;

* świadczeniu użyczającego nie odpowiada świadczenie biorącego, biorący nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń. Jest to umowa jednostronnie zobowiązująca, w której biorący korzysta z rzeczy cudzej w sposób określony przez użyczającego.

Tymczasem z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że umowa łącząca Wnioskodawcę z wykonawcami zewnętrznymi to umowa dwustronnie zobowiązująca, przynosi obopólne korzyści; dający rzecz (pomieszczenia i części nieruchomości) zobowiązuje się do jej przekazania, zaś otrzymujący do świadczenia określonych usług na rzecz dającego.

A zatem sposób skonstruowania umowy nie pozwala zakwalifikować umowy udostępnienia pomieszczenia i części nieruchomości służących realizacji działalności Spółki jako świadczenia o charakterze nieodpłatnym, niezwiązanym z żadną formą ekwiwalentu.

Przekazane pomieszczenia i części nieruchomości służą:

* przechowywaniu części zamiennych niezbędnych do wykonywania zawartej umowy napraw i przeglądów na terenie Spółki oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy, którzy realizują te naprawy i przeglądy,

* przechowywaniu środków czystości i urządzeń oraz pełniących funkcje socjalne dla pracowników wykonawcy zapewniającego utrzymanie czystości na terenie Spółki,

* infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Wskazane we wniosku "umowy użyczenia" służą działalności Spółki. Fakt ten ma niewątpliwie wpływ na osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem, koszty poniesione na utrzymanie użyczonych pomieszczeń i części nieruchomości (np. zakup energii, co, etc., podatek od nieruchomości) stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl